პორტალი:სამართალი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება
სამართლის პორტალში!
სამართლის პორტალი...

... არსებობს იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ თქვენ სამართლის შესახებ სასურველი სტატიის მარტივად მოძიებაში. ჩვენი პორტალი თავს უყრის და თემატურ ჯგუფებში აერთიანებს სამართლისა და სამართლიანობის შესახებ დაწერილ სტატიებს, ზრუნავს სტატიების სტილისტურად, აკადემიურად თუ შინაარსობრივად გამართვაზე. თქვენც შეგიძლიათ, შემოგვიერთდეთ და დაგვეხმაროთ ვიკიპედიაში ამ სფეროს გაუმჯობესებაში.

სამართალი არის ქცევის წესების, ნორმების ერთობლიობა, რომელთა შესრულებაც უზრუნველყოფილია სახელმწიფოებრივი იძულებით.

ზოგადი თემები

სამართალი · სამართლიანობა · მორალი · ზნეობა · ჩვეულება · იურისპრუდენცია · სამართლებრივი სახელმწიფო

დუმილის უფლება · გამოხატვის თავისუფლება · რელიგიის თავისუფლება · შრომის თავისუფლება · საკუთრების უფლება · ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო · ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
კონტინენტური ევროპის სამართალი · ანგლო-ამერიკული სამართალი · ჩვეულებითი სამართალი · რელიგიური სამართალი · შარია
მოსამართლე · ნაფიცი მსაჯულები · ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო · საკონსტიტუციო სასამართლო · უზენაესი სასამართლო · საქალაქო სასამართლო · რაიონული სასამართლო · საარბიტრაჟო სასამართლო · მართლმსაჯულება
საკანონმდებლო ორგანო · პარლამენტი · კანონი · ნორმატიული აქტი · კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი · ორგანული კანონი · დეკრეტი · ბრძანებულება · რეგლამენტი · წესდება · კონსტიტუცია
კოდექსი: სამოქალაქო კოდექსი · სისხლის სამართლის კოდექსი · შრომის კოდექსი · ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი · საჰაერო კოდექსი · საზღვაო კოდექსი · საგადასახადო კოდექსი · სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი · საბაჟო კოდექსი · სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი · საარჩევნო კოდექსი · საბიუჯეტო კოდექსი
სამართლის დარგები

ვალდებულებითი სამართალი: ვალდებულება · კრედიტორი · მოვალე · ხელშეკრულება · · ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები · პირგასამტეხლო · ბე
სახელშეკრულებლო სამართალი: ნასყიდობა · გაცვლა · ჩუქება · ქირავნობა · ლიზინგი · იჯარა · ფრენშაიზინგი · თხოვება · სესხი · ნარდობა · ტურისტული მომსახურება · გადაზიდვა-გადაყვანა · დავალება · საკუთრების მინდობა · სატრანსპორტო ექსპედიცია · შუამავლობა · მიბარება · დაზღვევა · საბანკო კრედიტი · ანაბარი · საბანკო გარანტია · თავდებობა · კონტოკორენტი · ფასიანი ქაღალდები · სამისდღეშიო რჩენა · ამხანაგობა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები: საზიარო უფლებები · უსაფუძვლო გამდიდრება · დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება · დელიქტური ვალდებულებები
სანივთო სამართალი: საკუთრება · მფლობელობა · ნივთი · საკუთნებელი · სამეზობლო სამართალი · აღნაგობა · უზუფრუქტი · სერვიტუტი · გირავნობა · იპოთეკა · საჯარო რეესტრი
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი: საავტორო სამართალი · საავტორო უფლებები
საოჯახო სამართალი: ქორწინება · მშობელი · ალიმენტი · მეურვეობა · მზრუნველობა · მემკვიდრეობის სამართალი · მემკვიდრე · მემკვიდრეობა · ანდერძი ·
სავაჭრო სამართალი
შრომის სამართალი
საერთაშორისო კერძო სამართალი

სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი · სამოქალაქო საპროცესო სამართალი· ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი · საერთაშორისო საჰაერო სამართალი · საერთაშორისო საზღვაო სამართალი · საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი · საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი · საერთაშორისო სისხლის სამართალი · ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი · ევროპის კავშირის საჯარო სამართალი · დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი · კერძო საერთაშორისო სამართალი · საჯარო საერთაშორისო სამართალი
სამართლის ისტორია

სამართლის ისტორია · რომის სამართალი · Corpus Iuris Civilis · ქართული სამართლის ისტორია

სამართლის თეორია

სამართლის თეორია · სამართლის ფილოსოფია · სამართლის სოციოლოგია

ამ თვის სტატია

საქართველოს საერთო სასამართლოები — საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებაში შემავალი სასამართლოების ერთობლიობა, რომელიც საქართველოში უზრუნველყოფს მართლმსაჯულების განხორციელებას. საქართველო საერთო სასამართოების სისტემა და ორგანიზაცია განისაზღვრება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით. ეს კანონი აგრეთვე, განსაზღვრავს მოსამართლეთა სამართლებრივ სტატუსს, მათი შერჩევის, თანამდებობაზე დანიშვნის (არჩევის) და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესს, სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიებს. (იხილეთ დაწვრილებით)


იცოდით, რომ...

პორტალი:სამართალი/იცოდით, რომ