ვიკიპედია:Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 საერთაშორისო ლიცენზიის ტექსტი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ლიცენზია

ლიცენზიით გათვალისწინებული უფლებებით (რომელიც ქვემოთ არის განმარტებული) სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით, რომ შებოჭილი ხართ „Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 საერთაშორისო საჯარო ლიცენზიით“ (საჯარო ლიცენზია) გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით. იმდენად, რამდენადაც ეს საჯარო ლიცენზია ხელშეკრულებად შეიძლება განიმარტოს, სალიცენზიო პირობებზე თანხმობის შემთხვევაში, თქვენ გენიჭებათ ლიცენზიით განსაზღვრული უფლებები. ლიცენზორი ამ უფლებებს განიჭებთ იმ სარგებლის გათვალისწინებით, რომელსაც ის ამ შეთანხმებით დადგენილი სალიცენზიო პირობებით შექმნილი მასალის ხელმისაწვდომობის შედეგად იღებს.

1. განმარტებები

 1. „ადაპტირებული მასალა“ – საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს დაქვემდებარებული მასალა, რომელიც წარმოშობილია ან დაფუძნებულია ლიცენზირებული მასალისგან და რომელშიც ლიცენზირებული მასალა თარგმნილია, გადალაგებულია, გადაწყობილია, ტრანსფორმირებულია ან სხვა გზით მოდიფიცირებულია, რაც კანონის საფუძველზე მოითხოვს ნებართვას ლიცენზორისგან. აღნიშნული საჯარო ლიცენზიის მიზნებისთვის, როდესაც ლიცენზირებულ მასალა მუსიკალური ნაწარმოები, წარმოდგენა ან ხმის ჩანაწერია, ადაპტირებული მასალა იწარმოება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, სადაც ლიცენზირებული მასალა დროში სინქრონიზირებულია მოძრავ სურათთან.
 2. „ადაპტაციის განმახორციელებლის ლიცენზია“ – ლიცენზია, რომელსაც თქვენ წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის წესებისა და პირობების შესაბამისად თქვენს მიერ ადაპტირებული მასალაზე ავრცელებთ საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს.
 3. „BY-SA“ - სთან თავსებადი ლიცენზია – ლიცენზია, რომელიც განთავსებულია creativecommons.org/compatiblelicenses-ის ვებ-საიტზე არსებულ ჩამონათვალში და დამტკიცებულია „Creative Commons“ კორპორაციის მიერ, როგორც ამ საჯარო ლიცენზიის არსებითად ექვივალენტური.
 4. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებები“ არის საავტორო ან/და მომიჯნავე უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია საავტორო უფლებებთან. აღნიშნული მოიცავს, მათ შორის, წარმოდგენას, მაუწყებლობას, ხმის ჩანაწერს და „Sui Generis მონაცემთა ბაზის“ უფლებებს, მიუხედავად იმისა თუ როგორ არის უფლებები კატეგორიზირებული. ამ საჯარო ლიცენზიის მიზნებისთვის, უფლებები, რომლებიც მოცემულია 2(b)(1)-(2) პუნქტებში არ მიიჩნევა საავტორო და მომიჯნავე უფლებებად.
 5. „ეფექტური ტექნოლოგიური ღონისძიებები“ – ზომები, რომლებიც შესაბამისი უფლებამოსილების არარსებობის პირობებში, არ შეიძლება იქნეს თავიდან არიდებული იმ კანონმდებლობის ფარგლებში, რომლებიც მიმართულია ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) საავტორო უფლებების 1996 წლის 20 დეკემბერს მიღებული შეთანხმების მე-11 მუხლით ნაკისრ ვალდებულებების ან/და მსგავსი საერთაშორისო შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულების შესრულებისკენ.
 6. „გამონაკლისები და შეზღუდვები“ – გულისხმობს სამართლიან, კეთილსინდისიერ შეთანხმებას ან/და საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა ნებისმიერ სხვა გამონაკლის ან შეზღუდვას, რომელიც მიემართება თქვენ მიერ ლიცენზირებული მასალის გამოყენებას.
 7. „ლიცენზიის ელემენტები“ გულისხმობს იმ ლიცენზიის ატრიბუტებს, რომლებიც ჩამოთვლილია „Creative Commons“-ის საჯარო ლიცენზიაში. ამ საჯარო ლიცენზიის სალიცენზიო ელემენტებია აგრეთვე წყაროს მითითება (Attribution) და გავრცელების პირობების უცვლელობა (Share Alike).
 8. „ლიცენზირებული მასალა“ – სახელოვნებო, ან ლიტერატურულ ნაწარმოები, მონაცემთა ბაზა ან სხვა სახის მასალა, რომელთა მიმართებითაც ლიცენზორმა გამოიყენა საჯარო ლიცენზია.
 9. „ლიცენზირებული უფლებები“ – უფლებები, რომლებიც მოგენიჭათ თქვენ ამ საჯარო ლიცენზიის პირობებით. ეს უფლებები შემოიფარგლება ყველა საავტორო და მომიჯნავე უფლებით, რომელიც ვრცელდება თქვენ მიერ ლიცენზირებული მასალის გამოყენებაზე და რომლებზედაც ლიცენზირებულს აქვს უფლებამოსილება ლიცენზირდეს.
 10. „ლიცენზიანტი“ – ფიზიკური პირი, ფიზიკური პირები, იურიდიული პირი ან იურიდიული პირები, რომელიც ანიჭებს უფლებებს ამ საჯარო ლიცენზიის ფარგლებში.
 11. „გაზიარება“ – საზოგადოებისთვის მასალის მიწოდება ნებისმიერი საშუალებით ან გზით, რომელიც მოითხოვს ნებართვას. მაგალითად, როგორებიცაა რეპროდუქცია, საჯარო ჩვენება, საჯარო შესრულება, განთავსება, გავრცელება, კომუნიკაცია ან იმპორტი, და მასალების ხელმისაწვდომად ქცევა საზოგადოებისთვის, მათ შორის გზები, რომლითაც ხალხს შეუძლია მიიღოს მასალა მათ მიერ შერჩეულ დროსა და ადგილიდან.
 12. „Sui Generis მონაცემთა ბაზის უფლებები“ – „მონაცემთა ბაზების სამართლებრივი დაცვის შესახებ“ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1996 წლის 11 მარტის 96/9/EC დირექტივიდან გამომდინარე უფლებების გარდა უფლებები, ასევე სხვა ექვივალენტური უფლებები რომელიც მსოფლიოშია დადგენილი.
 13. „თქვენ“ – ფიზიკური ან იურიდიულ პირი, რომელიც ახორციელებს ლიცენზირებულ უფლებებს საჯარო ლიცენზიის ფარგლებში.

2. ჩარჩო

 1. ლიცენზიის მინიჭება
  1. წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის დებულებებისა და პირობების გათვალისწინებით, ლიცენზიანტი გაძლევთ ჰონორარის გარეშე გაძლევთ არაქველიცენზირებად, არაექსკლუზიურ, შეუქცევად ლიცენზიას მსოფლიოს მასშტაბით ლიცენზირებულ მასალაზე უფლებების განსახორციელებლად:
   1. ლიცენზირებული მასალის მთლიანად ან ნაწილობრივ რეპროდუცირება და გაზიარება;
   2. წარმოება, ასლის დამზადება და ადაპტირება.
  2. გამონაკლისები და შეზღუდვები.. ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, სადაც გამონაკლისები და შეზღუდვები ეხება თქვენს გამოყენებას, ეს საჯარო ლიცენზია არ ვრცელდება და მისი დებულებები სავალდებულო არ არის.
  3. პირობები. ამ საჯარო ლიცენზიის პირობები დაკონკრეტებულია მე-6(ა) პუნქტში.
  4. მედია და ფორმატები; ტექნიკური ცვლილებები დასაშვებია. ლიცენზიანტი ნებას გრთავთ განახორციელოთ ლიცენზირებული უფლებები ყველა მედიასა და ფორმატში, იქნება ეს ამ დროისთვის ცნობილი თუ შემდგომში შექმნილი. საამისოდ, უფლება გაქვთ, განახორციელოთ საჭირო ტექნიკური ცვლილებები. ლიცენზიანტი უარს ამბობს ან/და თანახმაა არ დაამტკიცოს რაიმე უფლება ან უფლებამოსილება, რომელიც აგიკრძალავთ იმ ტექნიკური ცვლილებების შეტანას, რომლებიც აუცილებელია ლიცენზირებული უფლებების განსახორციელებლად. ამ საჯარო ლიცენზიის მიზნებისათვის, უბრალოდ ამ პუნქტის 2(a)(4) მიერ ავტორიზებული ცვლილებების შეტანა არასოდეს შეიძლება შეიქმნას ადაპტირებული მასალა.
  5. ლიცენზიის მიმღებები.
   1. ლიცენზორისგან შეთავაზება – ლიცენზირებული მასალა. ლიცენზირებული მასალის თითოეული მიმღები ავტომატურად იღებს ლიცენზორისგან შეთავაზებას განახორციელოს ლიცენზირებული უფლებები ამ საჯარო ლიცენზიის დებულებებისა და პირობების შესაბამისად.
   2. ლიცენზორისგან გაკეთებული დამატებითი შეთავაზება – ადაპტირებული მასალა. თქვენგან ადაპტირებული მასალის თითოეული მიმღები ავტომატურად იღებს ლიცენზორისგან შეთავაზებას ადაპტირებულ მასალაში განახორციელოს ლიცენზირებული უფლებები ადაპტირების ლიცენზიის პირობების ფარგლებში.
   3. შეზღუდვის დაუშვებლობა ლიცენზიის ქვემიმღებების მიმართ. თქვენ არ უნდა შესთავაზოთ ან დააწესოთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ან განსხვავებული დებულებები, ან მიმართოთ ეფექტურ ტექნოლოგიურ ღონისძიებებს ლიცენზირებულ მასალაზე, თუ ეს ზღუდავს ლიცენზირებული უფლებების განხორციელებას ლიცენზირებული მასალის ნებისმიერი მიმღების მიერ.
  6. მხარდაჭერის აკრძალვა. არაფერი ამ საჯარო ლიცენზიაში არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რაც უთანაბრდება ნებართვის მიცემას, რომ ამტკიცოთ, რომ თქვენ ან თქვენს მიერ ლიცენზირებული მასალის გამოყენება, არის ლიცენზიანტთან (ან სხვებთან, როგორც ეს გათვალისწინებულია 3(a)(1)(A)(i) ქვეპუნქტში) დაკავშირებული, დაფინანსებული, მხარდაჭერილი ან მისგან მინიჭებული აქვს რაიმე ოფიციალური სტატუსი.
 2. სხვა უფლებები.
  1. მორალური უფლებები, როგორიცაა ნაწარმოების მთლიანობის უფლება, საჯაროობის, კონფიდენციალურობის ან/და სხვა მსგავსი პირადი უფლებები არ არის მინიჭებული ამ საჯარო ლიცენზიის ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, ლიცენზიანტი შეძლებისდაგვარ უარს იტყვის ან/და თანახმაა არ განახორციელოს ამგვარი პირადი უფლებებით სარგებლობა, იმ შეზღუდული ფორმით, რომელიც აუცილებელია თქვენ მიერ ლიცენზირებული უფლებებით სარგებლობისთვის.
  2. ამ საჯარო ლიცენზიით საპატენტო და სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული უფლებები არ არის მინიჭებული.
  3. ლიცენზიანტი შეძლებისდაგვარად უარს ამბობს ლიცენზირებული უფლებების სარგებლობისთვის თქვენგან მიიღოს საავტორო ჰონორარი იქნება ეს პირდაპირ, საავტორო უფლებათა დაცვის კოლექტიური ორგანიზაციების გავლით, ნებაყოფლობითი, კანონით გათვალისწინებული თუ სავალდებულო ლიცენზირების სქემის მეშვეობით. ყველა სხვა შემთხვევაში, ლიცენზიანტს უნარჩუნდება საავტორო ჰონორარის მიღების უფლება.

3. ლიცენზიის პირობები

თქვენ მიერ ლიცენზირებული უფლებების განხორცილება ხდება შემდეგი პირობებით.

 1. წყაროს მითითება (Attribution).
  1. თუ თქვენ გააზიარებთ ლიცენზირებულ მასალას (მათ შორის, მოდიფიცირებული ფორმით) თქვენ უნდა:
   1. შეინარჩუნოთ შემდეგი მახასიათებლები – თუ ის ლიცენზიანტისგან ლიცენზირებულ მასალას მოყვება:
    1. ლიცენზირებული მასალის ავტორ(ებ)ის იდენტიფიკაცია ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც მასალის კუთვნილებაზე მიანიშნებს. ეს უნდა განხორციელდეს ნებისმიერი გონივრული, ლიცენზიანტის მიერ მოთხოვნილი ფორმით (მათ შორის, ფსევდონიმის მეშვეობითაც);
    2. საავტორო უფლებების დამოწმება;
    3. შეტყობინება, რომელიც მიუთითებს ამ საჯარო ლიცენზიაზე;
    4. შეტყობინება, რომელიც ეხება გარკვეული სახის გარანტიების უარყოფას;
    5. ლიცენზირებული მასალის URI ან ბმული, რამდენადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია;
   2. ყველა შემთხვევაში მიუთითეთ თუ ლიცენზირებულ მასალაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ.; and
   3. მიუთითეთ რომ ლიცენზირებული მასალა მონიჭებულია საჯარო ლიცენზიის ფარგლებში და მოიცავს ამ საჯარო ლიცენზიის ტექსტს ან ბმულს.
  2. თქვენ შეგიძლიათ დააკმაყოფილოთ 3(a)(1) პუნქტით გათვალისწინებული პირობები ნებისმიერი გონივრული საშუალებით მედიასა და იმ კონტექსტზე დაყრდნობით რომელშიაც თქვენ აზიარებთ ლიცენზირებულ მასალას. მაგალითად, პირობების დაკმაყოფილება შესაძლებელია საკმარისი იყოს იმ რესურსების URI ან ბმულის მითითებით, რომელიც მოთხოვნილ ინფორმაციას შეიცავს.
  3. ლიცენზიანტისგან მოთხოვნის შემთხვევაში, რამდენადაც ეს პრაქტიკულად შესაძლებელია, თქვენ უნდა წაშალოთ 3(a)(1)(A) პუნქტში მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია.
 2. გავრცელების პირობების უცვლელობა (ShareAlike). 3(a) პუნქტში არსებული პირობებთან ერთად, თუ თქვენ გააზიარებთ თქვენ მიერ შექმნილ ადაპტირებულ ვერსიას, მოქმედებს შემდეგი დამატებითი პირობებიც:
  1. ადაპტაციის ლიცენზია, რომელსაც თქვენ იყენებთ უნდა იყოს „Creative Commons“ ლიცენზია იმავე სალიცენზიო ელემენტებით, ამავე , უფრო ახალი, ან „BY-SA“-სთან თავსებადი ლიცენზიის ვერსია.
  2. თქვენ უნდა მიუთითოთ იმ ადაპტაციის ლიცენზიის ტექსტი ან URI ან ბმული, რომელსაც იყენებთ. თქვენ შეგიძლიათ დააკმაყოფილოთ ეს პირობა ნებისმიერი გონივრული გზით, მედიის, საშაულებებისა და იმ კონტექსტზე დაყრდნობით, რომელშიც თქვენ აზიარებთ ლიცენზირებულ მასალას.
  3. თქვენ არ შეგიძლიათ შესთავაზოთ ან დააწესოთ რაიმე დამატებითი ან განსხვავებული დებულებები ან პირობები, ან გამოიყენოთ ეფექტური ტექნოლოგიური ღონისძიებები ადაპტირებული მასალის მიმართ, რომელიც ზღუდავს ადაპტაციის ლიცენზიით მინიჭებული უფლებების განხორციელებას, რომელსაც თქვენ იყენებთ.

4. Sui Generis მონაცემთა ბაზის უფლებები

იმ შემთხვევაში, სადაც ლიცენზირებული უფლებები მოიცავს „Sui Generis მონაცემთა ბაზაში“ არსებულ უფლებებს, რომელებიც მოქმედებს თქვენს მიერ ლიცენზირებული მასალის სარგებლობის დროს:

 1. ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, 2(a)(1) ქვეპუნქტი განიჭებთ უფლებას ამოიღოთ, ხელახლა გამოიყენოთ, რეპროდუცირება განახორციელოთ და გააზიაროთ სრული მონაცემთა ბაზა ან მისი არსებითი ნაწილი;
 2. თუ სრულ კონტენტს ან მის არსებით ნაწილს შეინახავთ ბაზაში, რომელზეც „Sui Generis მონაცემთა ბაზის“ უფლებები გაქვთ, მონაცემთა ბაზებში არსებულ კონტენტისა, ამ შემთხვევაში, თქვენს ხელთა არსებული „Sui Generis მონაცემთა ბაზა“ (და არა მისი ინდივიდუალური კონტენტი) წარმოადგენს მასალას, მათ შორის, წინამდებარე ლიცენზიის 3(b) პუნქტის მიზნებისთვის; and
 3. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მონაცემთა ბაზის მთლიან ან ძირითად ნაწილს გააზიარებთ, ვალდებული ხართ დაიცვათ 3(a) პუნქტში არსებული პირობები.

ნებისმიერი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, მეოთხე მუხლი დამატებითია და არ ანაცვლებს თქვენს ვალდებულებას, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე საჯარო ლიცენზიით, როდესაც ლიცენზირებული უფლებები მოიცავს სხვა საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს.

5. უარი გარანტიებზე და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 1. თუ ლიცენზორის მიერ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ლიცენზორი გთავაზობთ ლიცენზირებულ მასალას არსებული სახით და არსებული ხელმისაწვდომი ფორმით, და არ იძლევა რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას ლიცენზირებულ მასალასთან დაკავშირებით, იქნება ეს გამოხატული, ნაგულისხმევი, კანონით გათვალისწინებული თუ სხვა. აღნიშნული ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს გარანტიას სათაურზე, გაყიდვადობაზე, კონკრეტულ მიზანთა შესაბამისობაზე, დარღვევის არარსებობაზე, ფარული ან სხვა ტიპის დეფექტის არარსებობაზე, აკურატულობაზე, ან რაიმე ხარვეზის არსებობა-არარსებობაზე მიუხედავად ცნობილი იყო თუ პროგნოზირებადი. თქვენს მიმართ შეიძლება გარანტიის უარყოფა არ გავრცელდეს იმ შემთხვევაში თუ წინამდებარე უარყოფის მოქმედება ნაწილობრივ ან სრულად შეიზღუდება.
 2. შესაძლებლობის ფარგლებში, ლიცენზორი არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს მიერ ან (მათ შორის, დაუდევრობით) ან სხვა მხრივ პირდაპირი, განსაკუთრებული, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, ან სხვა ფორმით დამდგარ ზიანზე ან ხარჯზე, რომელიც წარმოიშვა საჯარო ლიცენზიის ან ლიცენზირებული მასალის სარგებლობის შედეგად, მათ შორის, იმ შემთხვევაშიც თუ ლიცეზნორისთვის ცნობილი იყო ამგვარი შესაძლო ზიანის თაობაზე. თქვენს მიმართ შეიძლება ზიანზე პასუხისმგებლობის შეზღუდვა არ გავრცელდეს იმ შემთხვევაში თუ წინამდებარე შეზღუდვის მოქმედება ნაწილობრივ ან სრულად შეიზღუდება.
 3. ზემოაღნიშნული გარანტიების უარყოფა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა უნდა განიმარტოს მაქსიმალურად იმგვარად, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მოხდეს გარანტიების აბსოლუტური უარყოფა და ხოლო პასუხისმგებლობის სრული გამორიცხვა.

6. ლიცენზიის მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

 1. წინამდებარე საჯარო ლიცენზია ვრცელდება აქ არსებული საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მოქმედების ვადით. თუმცა, თუ თქვენი ქმედებები შეუსაბამო იქნება წინამდებარე საჯარო ლიცენზიასთან, მისგან გამომდინარე თქვენი უფლებები შეწყდება ავტომატურად.
 2. ლიცენზირებული მასალის გამოყენების უფლების 6(a) სექციის შესაბამისად შეწყვეტის შემთხვევაში, აღნიშნული აღდგება:
  1. ავტომატურად, დარღვევის აღმოფხვრისთანავე, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დარღვევა აღმოიფხვრება თქვენს მიერ მისი გამოვლენიდან 30 დღეში; ან
  2. ლიცენზორის მხრიდან აშკარა განცხადების შემთხვევაში. ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, 6(b) პუნქტი არ ახდენს გავლენას ლიცენზორის უფლებაზე მიმართოს სამართლებრივ გზებს თქვენს მიერ ამ საჯარო ლიცენზიის დარღვევის შემთხვევაში.
 3. ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, ლიცენზორს, აგრეთვე, შეუძლია შესთავაზოს ლიცენზირებული მასალა განსხვავებული წესებითა და პირობებით ან შეაჩეროს ლიცენზირებული მასალის გავრცელება ნებისმიერ დროს; თუმცა, აღნიშნული არ შეწყვეტს წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის მოქმედებას.
 4. წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში მუხლები 1, 5, 6, 7 და 8 აგრძელებენ მოქმედებას.

7. სხვა წესები და პირობები

 1. დაუშვებელია ლიცენზორის აშკარა თანხმობის გარეშე, იგი შეიბოჭოს დამატებითი ან განსხვავებული წესებით ან პირობებით.
 2. წინამდებარე ლიცენზირებული მასალების თაობაზე ნებისმიერი ფორმით არსებული შეთანხმება, რომელიც აქ არ არის მოხსენიებული, მოქმედებს განცალკევებით, წინამდებარე საჯარო ლიცენზიისგან დამოუკიდებლად.

8. განმარტებანი

 1. ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, წინამდებარე საჯარო ლიცენზია არ ნიშნავს და არ უნდა განიმარტოს იმგვარად, რომ შემცირდეს, შეიზღუდოს ან დააწესოს პირობები ლიცენზირებული მასალის გამოყენებისას, რაც შესაძლოა დაწესდეს კანონის საფუძველზე წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის ნებართვის მიუხედავად.
 2. შესაძლებლობის ფარგლებში, წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის ნებისმიერი დებულების აღსრულება თუ ჩაითვლება არააღსრულებლად, მინიმალურ დონეზე უნდა შეიცვალოს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი აღსრულება. თუ აღნიშნული დებულების შეცვლა შეუძლებელია, აღნიშნული უნდა ჩამოსცილდეს წინამდებარე საჯარო ლიცენზიას, მის სხვა წესებსა და პირობებთან რაიმე ზემოქმედების გარეშე.
 3. ლიცენზორის აშკარა ნებართვის გარეშე წინამდებარე საჯარო ლიცენზიის არც ერთი წესის ან პირობის მოქმედება არ უნდა გაუქმდეს.
 4. წინამდებარე საჯარო ლიცენზია არ წარმოადგენს ან არ შეიძლება განმარტებულ იქნას იმგვარად, რომ იგი ზღუდავს, აუქმებს, ან პრივილეგიას და იმუნიტეტს ანიჭებს ლიცენზორს ან თქვენ, მათ შორის სამართლებრივი პროცესისგან ნებისმიერ იურისდიქციაში ან საჯარო უწყებისგან.

შესაბამისობა

გვერდის თარგმანი შესრულებულია ვიკიმედია საქართველოს ინიციატივითა და მხარდაჭერით.