ვიკიპედია:სავარჯიშო

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
 მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ტალრები ხასიათდება სხვადასხვა ტალღის სიგრძის დიაპაზონით მათ აქვთ საერთო თვისებები. თუმცა თითოელი ტალღის გამოსხივება ხასიათდება თავისებური სპეციფიურობით.
 შორეულ წარსულში ადამიანებმა კარგად იცოდნენ სითბური ენერგიის სიკეთე და შესაძლებლობები.

ინფრაწითელი გამოსხივება ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სპექტრში იკავებს ადგილს წითელი ხილული სხივების ბოლოსა ( λ=760 ნმ) და მოკლე რადიოდიაპაზონის მილიმეტრული ტალღების დასაწყისის სპექტრში ( λ=1-2 მმ).

  ადამიანის თვალს არ აქვს შესაძლებლობა აღიქვას აღნიშნული დიაპაზონის გამოსხივება, თუმცა ვგრძნობთ სითბოს.
  ინფრაწიღელი სხივები აღმოჩენილი იქნა 1800 წელს ინგლისელი ფიზიკოსის უილიამ გელშერის მიერ. ტალღის სიგრძისგან დამოიკიდებულებით არჩევენ ინფრაწითელი გამოსხივების სამ ზონას: ახლო (0,75—1,5 მიკრომეტრი), საშუალო (1,5 – 5,6 მკმ) და შორი (5,6—100 მკმ).
  ინფრაწითელი სხივური ენერგია ფართოდ გამოიყენება მრეწველობის სხვადასხვა დარგში, მეცნიერულ კვლევებში, მედიცინაში სამხედრო ტექნიკაში. ეს კი იძლევა საფუძველს უფრო ძირფესვიანად იქნეს შესწავლილი აღნიშნული სხივების ბუნება, თვისებები და დაისახოს გამოყენების პერსპექტივები. 


                 ჰერშელის ცდა
   ის იკვლევდა სინათლის სპექტრს, რომელიც ოპტიკურ პრიზმის მეშვეობით სპექტრს მაგიდაზე იყო პროექტირებული იმისათვის, რომ გაეგო როგორ იქცეოდნენ ოპტიკური სპექტრის სხვადასხვა უბნები , მას ამ უბნებში შეჰქონდა მგრძნობიარე ვერცხლისწყლის თერმომეტრი. სპექტრის სხვადასხვა უბნები სხვადასხვანაირად აცხელებდა თერმომეტრს. თერმომეტრის ჩვენებამ მოიმატა წითელი სპექტრის ოპტიკური სასაზღვრო ზონის იქეთ გადაადგილებისას მეცნიერი მივიდა დასკვნამდე, რომ არსებობს გამოსხივება , თვალიტ უხილავი, მაგრამ რეგისტრირებადი ტერმომეტრის მიერ. ამ გამოსხივებას მან ინფრაწითელი ანუ თბური უწოდა.
    ინფრაწითელი სპექტრის დიაპაზონის გავრცელების საზრვრის შესწავლისას მეცნიერებმა შეამჩნიეს, რომ ეს დიაპაზონი გადადის რადიოტალღების დიაპაზონში. სინატლის, ინფრაწითელი და რადიოტალრების ბუნების ერთობლიობა დამტკიცებული იქნა ცნობილი მეცნიერების - მაქსველის (1861-1864 წწ.), ჰერცის და ლებედევის (1896 წ.) მიერ.
    ინფრაწითელი (თბური) გამოსხივების მოვლენის აღმოჩენა (ძირითადი თვისებები შესწავლილი იქნა XIX საუკუნეში) გახდა წინაპირობა ღამის ხედვის მოწყობილობების შექმნის.

1923 წელს საბჭოთა ფიზიკოსის გლაგოლიევ-არკადიევის მიერ მიღებული და შესწავლილი იქნა რადიოტალღები 1 ... 80 მკმ ზღვრებში, ანუ ტალღები ინფრაწითელი ტალღის სიგრძის ზღვრების შესაბამისი. ასე, რომ ექსპერიმენტულად დადასტურებული იქნა არსებობს უწყვეტი გადასვლა ხილული გამოსხივებიდან ინფრაწითელ გამოსხივებაზსა და რადიოტალღებზე, და შესაბამისად ყველა მათგანს აქვს ელექტრომაგნიტური ხასიათი.

    ამავე დროს შექმნილი იქნა თბური გამოსხივების მიმღებ-აღმრიცხავი ხელსაწყოების კონსტრუქციები, რომლებიც აფიქსირებენ მოწყობილობის ეკრანზე დაცემულ თბურ გამოსხივებას და გარდაქმნიან ელექტრული სიგნალის ერთეულებში.

XX საუკუნის დასაწყისში შექმნილი იქნა ინფრაწითელი გამოსხივების ფოტოელექტრული მიმღებებ, რომლებიც ცნობილია ფოტოწინაღობების სახელწოდებით. ნებისმიერი ფოტოელემენტი, მიუხედავად განათების სიმძლავრისა გამოყოფს თბურ სხივებს. ხელსაწყოს შეუძლია დაინახოს ნივთები არა ოპტიკურ (ხილულ) დიაპაზონში არამედ ინფრაწითელ (თბურ ) დიაპაზონში (ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელი).

    თანამედროვე ეტაპზე ინფრაწიტელი გამოსხივება ჰპოვებს ფართო გამოყენებას მეცნიერულ კვლევებში ბევრი პრაქტიკული ამოცანის გადაწყვეტაში, სამხედრო საქმეში, მრეწველობის თითქმის ყველა დარგში, მედიცინაში და სხვა.


    ინფრაწითელი სხივური ენერგიის წყაროები და მიმღებ-აღმრიცხავი ხელსაწყოები
   ინფრაწითელი გამოსხივების ბუნებრივი წყაროებია: მზე, დედამიწა, ვარსკვლავები, პლანეტები. ინფრაწითელი გამოსხივების ბუნებრივ წყაროს წარმოადგენს ნებისმიერი სხეული, რომლის ტემპერატურა მეტია გარემო ტემპერატურაზე, ასე მაგალითად: ცეცხლი, მოკიდებული სანთელი, შიგაწვის მომუშავე ძრავი, რაკეტა, ჩართული ელექტრო ნათურა.
   ინფრაწითელი გამოსხივების ყველაზე მძლავრ წყაროს წარმოადგენს მზე, რომლის გამოსხივებული ენერგიის 50% ინფრაწითელი ტალღის სიგრძის ზღვრებშია. 
    ინფრაწითელი გამოსხივების წყაროს წარმოადგენს ლაზერული აპარატების მიერ გამოყოფილი ენერგია. 
    ინფრაწითელი გამოსხივების მიმღებ-აღმრიცხველი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპი დამყარებული არის ენერგიის გარდაქმნის პრინციპზე, ინფრაწითელი ენერგიიდან სხვა ენერგიაზე, რომლის აღრიცხვა იოლია ჩვეულებრივი მეთოდებითა და საშუალებებით. ინფრაწითელი გამოსხივების მიმღებ-აღმრიცხველი ხელსაწყოებია: თბური და ფოტოელექტრული. პირველ შემთხვევაში ინფრაწითელი გამოსხივების შთანთქმა იწვევს მიმღები ელემენტის ტემპერატურის თერმომგრძნობიარობის ცვლილებას, რომელიც შემდეგ რეგისტრირდება. ფოტოელექტრულ მიმღებებში ინფრაწითელი გამოსხივება რეგისტრირდება ელექტრული წინაღობისა და ელექტრული დენის ცვლილებაში. აღნიშნული მიმღები ხელსაწყოები განსხვავებით თბური მიმღებებისგან ხასიათდება სელექციურობით, ანუ რეაგირებენ სპექტრის გარკვეულ ზღვრებში. 
              ინფრაწითელი გამოსხივების სპეციფიურობა
    ინფრაწითელი სხივების სპექტროსკოპული თვისება ვლინდება მათი ნივთიერებებთან ურთიერთმოქმედების დროს. 
    ნივთიერებების ოპტიკური თვისებები (გამჭვირვალობა, არეკვლის კოეფიციენტი, გარდატეხის მაჩვენებელი) ინფრაწითელი სპექტრის ზღვრებში, როგორც წესი, ძლიერ განსხვავდება ხილული ულტრაიისფერი ზღვრების ოპტიკური თვისებებისგან.
    ინფრაწითელი გამოსხივების ფოტოფილტრებად გამიყენება ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც გამჭვირვალეა ინფრაწითელი გამოსხივებისთვის და გაუმჭვირვალეა ხედვის ზღვრებში.
    ინფრაწითელი გამოსხივების ყველაზე დიდი წყარო არის მზე, რომლის ენერგია შემოდის რა ატმოსფეროში იკლებს გაბნევის და სთანთქმის მოვლენების გამო. ჰაერის შემადგენლობაში მყოფი აზოტი და ჟანგბადი ვერავიტარ გავლენას ვერ ახდენს ინფრაწითელი გამოსხივების ინტენსივობაზე, რაც შეეხება ორთქლს, ნახშირორჟანგს, ოზონსა და სხვა ისინი სელექტიურად შთანთქავენ აღნიშნულ ენერგიას.
    ატმოსფეროში მყოფი კვამლის, მტვერის, ნამის ნაწილაკები საგრძნობლად ამცირებენ ინფრაწითელი გამოსხივებას. რაც მეტია ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწილაკების ზომები ინფრაწითელი გამოსხივების ინტენსივობაც ნაკლებია.


             ინფრაწითელი გამოსხივების გამოყენება

� –ინფრაწითელი სპექტროსკოპია–


   ინფრაწითელი სპექტროსკოპია - სპექტროსკოპიის ნაწილია რომელიც გულისხმობს ინფრაწითელი სპექტრის არეში არსებული სხივური სპექტრის გაბნევას, მიღებას და გამოკვლევას. ინფრაწითელი სპექტროსკოპია ძირითადად შეისწავლის მოლეკულურ სპექტრებს. კერძოდ, დიდი გამოყენება აქვს ნივთიერებების ინფრაწითელი გამოსხივებით შთანთქმისუნარიანობის კვლევებს აღნიშნული შთანთქმისუნარიანობა ატარებს სელექციურ ხასიათს და მიმდინარეობა იმ სიხშირეზე, რომლებიც თანხვედრია ნივთიერების (თხევად მდგომარეობაში) ატომებისა და მოლეკულების. რაც შეეხება მყარ, კრისტალურ ნივთიერებებს, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს თანხვედრა კრისტალური მესერის რხევის სიხშირესთან. შედეგად ინფრაწითელი გამოსხივების ინტენსიურობა ამ სიხშირეზე მკვეთრად მცირდება - წარმოიქმნება შთანთქმის ზოლები.
   ინფრაწითელი სხივური ენერგიის სპექტრს იყენებენ: მოლეკულების ქიმიური შემადგენლობისა და სტრუქტურის დასადგენად, მოლეკულებში ატომებს შორის ინერციის ძალებისა და სიდიდეების შესასწავლად და სხვა. წარმატებით გამოიყენება ასევე სხვადასხვა ხსნარების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზისთვის; მყარი მასალებისთვის კი - ტენშემცველობის გასაზომად და სხვა.
   ინფრაწითელი სხივური ენერგიის სპექტრს იყენებენ: ნახევარგამტარი მასალების შემადგენლობისა და აგებულების კვლევის დროს; ბიოლოგიური ობიექტების - ცოცხალი ქსოვილების კვლევისას და სხვა.

ინფრაწითელი სხივური ენერგიის სპექტრს იყენებენ: მოლეკულურ-ქვანტური გენერატორების შექმნისა და სესწავლისთვის, რომელთა გამოსხივება სრულად იმყოფება ინფრაწითელი სპექტრის ზღვრებში.


                  ინფრაწითელი ფოტოგრაფირება
   სხეულების ინფრაწითელი გამოსხივების გაბნევის, არეკვლისა და გამტარობის კოეფიციენტების სხვადასხვა მნიშვნელების გამო ფოტოსურათი ინფრაწითელი გამოსხივების სპექრტში ფლობს გარკვეულ თავისებურებებს ჩვეულებრივი ფოტოსურათისაგან განსხვავებით. ასე მაგალითად, ე. წ. ინფრაწითელ სურათებზე ნათლად ჩანს ისეთი დეტალები, რომლებიც უხილავია ჩვეულებრივ ფოტოზე.
   ინფრაწითელი გამოსხივების სპექტრში მიღებული ფოტოსურათები შეიძლება მივიღოთ სხვადასხვა მეთოდებით. ყველაზე მარტივია მგრძნობიარე ფოტონეგატივზე უშუალო გადაღება. ამ დროს ფოტოაპარატზე მონტაჯდება ფოტოფილტრი, რომელიც ატარებს ინფრაწითელ გამოსხივებას და გაუმჭვირვალეა ხილული სინათლისადმი.
    ინფრანეგატივების დაბალი მგრძნობიარობის გამო და კონკრეტული შემთხვევის დროს დაბალი განათებულობისას გამოიყენება ოპტიკურ-იელექტრული გარდამქმნელი მოწყობილობები, რომლებიც იოლად მონტაჟდება ჩვეულებრივ აპარატზე.
    ასეთი მოწყობილობები შესაძლებლობას იძლევა მიღებული იქნეს სურათები სრულიად სიბნელეში და დაბალი სიმძლავრის ინფრაწითელი გამოსხივების დროს.

ინფრაწითელი ფილტრი საშუალებას იძლევა გადასაღებ ობიექტზე მიღებული იქნეს დამატებითი ინფორმაცია ჩვეულებრივი მეთოდით გადაღებულ ფოტოსურათთან შედარებით.


   ავადმყოფი ხის ფოთლის სურათი ჩვეულებრივი და ინფრაწითელი გამოსხივების სპექტრში
   ხილული და ინფრაწითელი სპექტრის დიაპაზონის არეკვლისა და გამტარუნარიანობის კოეფიციენტების განსხვავების წყალობით ინფრაფოტოსურათზე შესაძლებელია თვალით უხილავი დეტალების დანახვა. 
   ფოტოგრაფირების ეს მეთოდი ფართოდ გამოიყენება ბოტანიკაში - მცენარეთა დაავადებების შესასწავლად. 
     მედიცინაში — ინფრაწითელი გამოსხივების სპექტრი გამოიყენება კანისა და სისხლძარღვების დაავადებათა დიაგნოსტიკისათვის.
     ფართოდ გამოიყენება კრიმინალისტიკაში— გაყალბების აღმოსაჩენად.წარმატებით გამოიყენება ინფრაწითელი აეროგადარებისათვის; 
     ასტრონომიაში— ვარსკვლავებისა და ნისლების გადაღებისთვის, სურათების გადასაღებად სრულ სიბნელეში
             ინფრაწითელი ენერგიით გაცხელება
    მრეწველობაში ინფრაწითელ გამოსხივება გამოიყენება მასალების გასაცხელებლად და შრობისთვის. ინფრაწითელი ენერგიით გაცხელება - ეს არის მასალების გაცხელების პროცესი ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით ტალღის სიგრძით 1,3—4 მკმ (ინფრაწითელი გამოსხივება). ინფრაწითელი ენერგიით გაცხელება ემყარება მასალების მიერ გარკვეული სპექტრით გამოსხივებული სხივების შთანთქმას. კონკრეტულ მასალაზე შეირჩევა ინფრაწითელი სხივური ენერგიის კონკრეტული სპექტრი, იმის მიხედვით თუ რა სიღრმით არის გასაცხელებელი აღნიშნული ობიექტი. 
   ხელოვნური ინფრაწითელი ენერგიის წყაროს წარმოადგენენ ინფრაწითელი გენერატორები (სარკისებრი, კვარცჰალოგენური, კერამიკული და სხვა) გაცხელების სახის მიხედვით მათ პირობითად ყოფენ შემდეგ ჯგუფებად: დაბალტემპერატურული, რომელთა გამოსხივებული ენერგია არ აღემატება 700°С, საშუალო ტემპერატურული — 700...1500°С, მაღალტემპერატურული — 1500°С-ზე მეტი. 
    მოწყობილობები, რომლებშიდაც ინფრაწითელი გენერატორები გამოყენებული არის ენერგიის წყაროდ მასალების თბური დამუშავებისათვის სხვადასხვა სახისაა, კერძოდ: კამერული,შახტური, კარადული, პერიოდული და უწყვეტი მოქმედების, იმის და მიხედვით თუ რა ფუნქცია აქვს შესასრულებელი ამ ენერგიას კონკრეტულ შემთხვევაში.
   როგორც წესი, ინფრაწითელი გენერატორები დასამუშავებელი მსალიდან დაცილებულია 15—45 სმ მანძილით და აღჭურვილია რეფლექტორებით, ენერგიის მკაცრად ერთი მიმართულებით მიმართვისათვის. ინფრაწითელი სხივური ენერგია თანამედროვე ეტაპზე წარმატებით გამოიყენება მრეწველობის სხვადასხვა დარგში ლაქ-საღებავების შრობისთვის, ხილ-ბოსტნეულის თბური დამუშავებისთვის (შრობა, ბლანშირება, დეზინსექცია), თერმოპლასტიკური მასალების გასაცხელებლად ფორმის მიცემის წინ და სხვა. აღნიშნული “კეთილშობილური ენერგია” ჯერ კიდევ რჩება ექსპერიმენტების წყაროდ და მეცნიერ-მკვლევართა დაკვირვების ობიექტად.
               ელექტრულ-ოპტიკური გარდამქმნელი
   ინფრაფოტოსურატების ბაზაზე (მგრძნობიარე ფოტოფირები λ < 1,3 მკმ ტალღის სიგრძის სხივების მიმართ), შექმნილია სპეციალური ხელსაწყოები — ელექტრულ-ოპტიკური გარდამქმნელები, რომლებშიდაც თვალით უხილავი ინფრაწითელი გამოსახულება გარდაისახება ხილულში. სწორედ ამ პრინციპზე არის შექმნილი ღამის ხედვის აპარატები (სამხედრო აღჭურვილობა), რომელთა დახმარებით სრულიად სიბნელეშიც კი დამაკმაყოფილებლად სეიზლება ორიენტირება. 
  ინფრაწითელი გამოსხივების მაღალი მგრძნობიარობის მიმღებების შექმნამ შესაძლებელი გახადა შექმნილიყო მაღალი კლასის სპეციალური ხელსაწყოები - თბოპელენგატორები, რომლთა დანიშნულება არის ყველა იმ ობიექტის დაფიქსირება-რეგისტრაცია, რომელთა ტემპერატურა მეტია გარემო არის ტემპერატურაზე (გაცხელებული მილები, თვითმფრინავები, ძრავები, გამონაბოლქვი აირები და სხვა) ანუ ობიექტის საკუთარი ინფრაწითელი გამოსხივების ფიქსირების წყალობით.
                     თბოვიზორები
     ინფრაწითელი გამოსხივება ადამიანის თვალისათვის არის დაბალენერგეტიკული, შედეგადმას ვერ აღვიქვამთ, ამიტომაც აღნიშნული ენერგიის შესწავლა-კვლევისთვის შექმნილია სპეციალური ხელსაწყოები - თბოვიზორები (თერმოგრაფები), რომლებიც საშუალებას იძლევა დააფიქსიროს ინფრაწიტელი გამოსხივება, გაზომოს მისი სიმზლავრე და გარდაქმნას იგი ადამიანისთვის ხილულ გამოსახულებაში. თბოვიზორები მიეკუთვნება პასიური ტიპის ელექტრო-ოპტიკურ ხელსაწყოებს. მასში ადამიანისთვის უხილავი ფონი გარდაიქმნება ელექტრულ სიგნალად, რომელიც მომდევნო ეტაპზე გადის გაძლიერებას და ავტომატურ დამუშავებას, სედეგად კი მიიღება ობიექტის თბური ველის ხილული გამოსახულება. 
     ამრიგად, თბოვიზორის ეკრანზე ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა სიმძლავრის ინფრაწითელ გამოსხივების წერტილებისგან შეკრულ კონტურებს, რომელსაც ობიექტების ფორმა აქვთ.

თბოვიზორებმა ფართო გამოყენება პოვა ადამიანის ყოფაცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, ასე მაგალითად: ობიექტებისა და გარემოს დაცვისთვის, სამხედრო საქმეში და სხვა.

     თბოვიზორების საშუალებით შესაძლებელია ობიექტების დაკვირვება-მეთვალყურეობა 2-3 კმ მანძილზე.
     თბოვიზორები წარმატებით გამოიყენება ტექნოლოგიური მოწყობილობებსა და კვანძებში დეფექტების აღმოსაჩენად. მაშინ, როდესაც რომელიმე მოწყობილობაში მუშაობის მიმდინარეობის დროს შეინიშნება გადაჭარბებული ან შემცირებული თბოგამოყოფის პროცესი, სადაც იგი წესით და ინსტრუქციიტ არ უნდა მიმდინარეობდეს, შესაძლებელი არის დაფიქსირდეს აღნიშნული პროცესი და დოულად აღმოიფხვრას მანამ, სანამ მოწყობილობა არ გამოვა მწყობრიდან. 
     თანამედროვე მედიცინაში თბოვიზორული გამოკვლევა წარმოადგენს მძლავრ და უტყუარ დიაგნოსტიკურ მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს პათოლოგიები, რომლებიც სხვა კვლევის მეტოდებით ძნელია დადგინდეს. კვლევის ეს მეთოდი საუკეთესოა ჯანმტრთელობის პროფილაქტიკისთვისაც. 
     ჯანმრთელ ადამიანის სხეულში ტემპერატურა სიმეტრიულად აქვს განაწილებული. სწორედ ამ სიმეტრიის დარღვევის აღმოჩენა და რეგისტრაცია უდევს საფუძვლად აღნიშნული დიაგნიოსტიკური აპარატების მუშაობას.
            თბოვიზორების გამოყენება მრეწველობაში 
    ენერგეტიკა (საკვამლე მილებისა და გაზის მილების მდგომარეობა, გენერატორების სტატორების მდგომარეობა, ტურბინების თბოიზოლაცია, ორთქლის მილგაყვანილობა, სამაცივრო დანადგარები, თბური ტრასების კონტროლი და სხვა);
     ნავთობისა და გაზის კომპლექსი (ელექტრომოწყობილობების მდგომარეობის შემოწმება,       ტექნიკური ხაზების კონტროლი, ენერგოდანაკარგების ძიება, გაზის მილსადენებიდან გაჟონვისა და ხანძრის პრევენცია-კონტროლი;
     ენერგომომარაგება (შემომფარგვლელი კონსტრუქციების დიაგნოსტიკა, შენობის შიგა და გარე კონსტრუქციების სითბოს დანაკარგების გამოვლენა, მასალების თბოსაიზოლაციო თვისებების დადგნა);

ქიმიური მრეწველობა (სხვადასხვა ქიმიური ხსნარებისა და გაზების შენახვისა და ჰერმეტულობის შემოწმება);

     მანქანათმშენებლობა (საკისარების, კბილანა გადაცემების, ლილვების, და სხვა კონტროლი, მოწყობილობების ცვეთის დადგენა, შედუღების ტემპერატურული რეჟიმების კონტროლი და სხვა); 

მიკროელექტრონიკა (ელექტრონული პლატების აწყობის ხარისხის კონტროლი);

     საავტომობილო მრეწველობა (ავტომობილის კლიმატის კონტროლის სისტემების პროექტირება,      ულტრაბგერიტი შედუღების კონტროლი, ტორმუზის კნტროლი, რადიატორების სითბოცვლის პროცესების კონტროლი, ძრავისა და გამოსაბოლქვი სისტემების კონტროლი და სხვა).
                       დასკვნა
    ამრიგად, აღნიშნულ ნაშრომში წარმოდგენილია ინფრაწითელი გამოსხივების ფიზიკური მოვლენის აღმოჩენისა და კვლევა-შესწავლის საკითხები; მოცემულია აღნიშნული გამოსხივების დიაპაზონის ძირითადი სპეციფიკური თვისებები, შესწავლისა და გამოყენების პერსპექტივები. 
    ინფრაწითელი გამოსხივება ფართოდ გამოიყენება მრეწველობის სხვადასხვა დარგში, სამეცნიერო კვლევებში, მედიცინაში, სამხედრო საქმეში. ფართო გამოყენება ჰპოვა ინფრაწითელი სხივური ენერგიის მიმღებ-მაკონრტოლებელმა ხელსაწოებმა თბოვიზორების სახით. აღნიშნული აპარატები შეუცვლელი გახდა მედიცინასა და ტექნიკაში. ინფრაწითელი სხივური ენერგიის გამოყენება ფართოდ შემოვიდა მანქანათმშენებლობაში, ქიმიურ, საავტომობილო, ენერგეტიკასა და კვებისა თუ სხვა მრეწველობაში. განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს ინფრაწითელი სხივების პერსპექტიულობა კვების მრეწველობაში, ვინაიდან ის ერთერთი ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიაა, რომელიც აინტენსიფიცირებს კვების ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიურ პროცესებს - შრობა, ბლანშირება, თბური დამუშავება, დეზინსექცია. გამორიცხავს გარემოს გაჭუჭყიანებას, აუმჯობესებს შრომის პირობებს.
   აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინფრაწითელი სხივური ენერგიის გამოკვლევას და მრეწველობის სხვადასხვა დარგში დანერგვას აქვს დიდი მნიშვნელობა და სასიცოცხლო პერსპექტივები