იმპორტის გადასახადი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
ბუღალტრული აღრიცხვა
P Economy.png
ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები
ბასსი და ფასსი
სააღრიცხვო პოლიტიკა
მარაგების აღრიცხვის მეთოდები
ანგარიშთა გეგმა
დაფა: იხ.  განხ.  რედ.

იმპორტის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ემატება საბაჟო ღირებულებას განაკვეთის სახით.

გადასახადის გადამხდელი (მუხლი 195)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

იმპორტის გადასახადის გადამხდელია პირი, რომელიც საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადააადგილებს საქონელს, გარდა ექსპორტისა.

დაბეგვრის ობიექტი (მუხლი 196)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

იმპორტის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთისას საქონლის საბაჟო ღირებულება.

იმპორტის გადასახადის განაკვეთები (მუხლი 197)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

დღესდღეობით საქართველოში მოქმედებს შემდეგი იმპორტის გადასახადები:

  • 12%-ით დასაბეგრი საქონელი.
  • 5%-ით დასაბეგრი საქონელი.
  • ალკოჰოლური სასმელები (მხოლოდ ჩამოთვლილი) - ამ ნაწილში აღნიშნული საქონელი იბეგრება იმპორტის გადასახადის შემდეგი განაკვეთებით (euro/%vol/HL ნიშნავს, რომ ერთ ჰექტოლიტრზე (100 ლიტრზე) გადასახდელი იმპორტის გადასახადის თანხა შეადგენს იმპორტის გადასახადის განაკვეთის ნამრავლს მოცემულ საქონელში ალკოჰოლის პროცენტული შემცველობის მაჩვენებელზე)
  • მსუბუქი ავტომნაქანები - საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციაში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის იმპორტში მოქცევისას იმპორტის გადასახადის განაკვეთია 0,05 ლარი ავტომობილის ძრავის მოცულობის ყოველ კუბურ სანტიმეტრზე დამატებული იმპორტის გადასახადის თანხის 5 პროცენტი ავტომობილის ექსპლუატაციაში ყოფნის ყოველი წლისათვის.

გადასახადისაგან გათავისუფლება (მუხლი 199)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება ეხება საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ ჩამონათვალს, რომელიც პერიოდულად იცვლება. აღნიშნული გადასახადისაგან გათავისუფლებულთა უახლესი ჩამონათვალის ნახვა შეიძლება "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" თავი XXVIII, მუხლი 199-ში.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]