ანგარიშთა გეგმა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა იმ ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ერთი და იგივეა. საქართველოში ასევე გამოყენებულია ანგარიშის დასახელების პარალელურად ანგარიშთა კოდები.

ქართულ-ინგლისური ანგარიშთა გეგმა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ანგ. № ა/პ ქართული ინგლისური
1000 აქტ. მიმდინარე აქტივები CURRENT ASSETS
1100 აქტ. ნაღდი ფული სალაროში Cash on hand
1110 აქტ. ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency ძირ.
1120 აქტ. ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში Cash on hand foreign currency ძირ.
1200 აქტ. ფული საბანკო ანგარიშებზე Cash in bank
1210 აქტ. ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency ძირ.
1220 აქტ. უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - foreign currency ძირ.
1230 აქტ.ფ უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში International Bank - foreign currency ძირ.
1290 აქტ. ფული სხვა საბანკო ანგარიშზე Other bank accounts ძირ.
1291 აქტ. აკრედიტივი Letter of Credit დამ.
1292 აქტ. ჩეკები დეპონირებული სახსრებით Checks deposited funds დამ.
1293 აქტ. ჩეკები საბანკო გარანტიით Checks with a bank guarantee დამ.
1294 აქტ. ფული კაპიტალური დაბანდებისათვის Money for capital investments დამ.
1300 აქტ. მოკლევადიანი ინვესტიციები Short-term investments
1310 აქტ. მოკლევადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში Marketable securities ძირ.
1311 აქტ. მოკლევადიანი ინვესტიციები აქციებში Short-term investments in shares დამ.
1314 აქტ. მოკლევადიანი ინვესტიციები ობლიგაციებში Short-term investments in bonds დამ.
1320 აქტ. მოკლევადიანი ინვესტიციები სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში Governments securities ძირ.
1330 აქტ. გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term investments ძირ.
1390 აქტ. სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები Other short-term investments ძირ.
1400 აქტ. მოკლევადიანი მოთხოვნები Receivables
1410 აქტ. მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade ძირ.
1415 პას. გამოქვითული საეჭვო მოთხოვნები Allowance for doubtful debts ძირ.
1420 აქტ. მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ Accounts receivable from subsidiaries ძირ.
1430 აქტ. მოთხოვნები საწარმოს პერსონლის მიმართ Accounts receivable - employees ძირ.
1440 აქტ. მოთხოვნები ხელმძღვანელებისა და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრების მიმართ Accounts receivable - officers and directors ძირ.
1450 აქტ. მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან Accounts receivable - partners on the loans issued ძირ.
1460 აქტ. კაპიტალის შევსებაზე პარტნიორების გრძელვადიანი დავალიანების მიმდინარე ნაწილი Payments receivable from founders for subscribed share ძირ.
1470 აქტ. გრძელვადიანი მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term receivables ძირ.
1477 აქტ. მოკლევადიანი მოთხოვნები ფინანსური იჯარიდან დამ.
1480 აქტ. მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები Prepayments to suppliers ძირ.
1490 აქტ. სხვა მოთხოვნები Other receivables ძირ.
1500 აქტ. მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები Notes Receivable
1510 აქტ. მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები Notes receivable due within one year ძირ.
1520 აქტ. მიღებული გრძელვადიანი თამასუქების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term notes receivable ძირ.
1600 აქტ. სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Inventory
1610 აქტ. საქონელი Merchandise inventory ძირ.
1620 აქტ. ნედლეული და მასალები Raw materials inventory ძირ.
1629 აქტ. სათადარიგო ნაწილები დამ.
1630 აქტ. დაუმთავრებელი წარმოება Work-in process inventory ძირ.
1640 აქტ. მზა პროდუქცია Finished goods inventory ძირ.
1642 აქტ. კონსიგნაციით გაგზავნილი საქონელი დამ.
1690 აქტ. სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Other inventory (fuel, tare) ძირ.
1700 აქტ. წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid expenses
1710 აქტ. წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება Prepaid services ძირ.
1720 აქტ. წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა Prepaid rent ძირ.
1790 აქტ. სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი Prepaid other ძირ.
1800 აქტ. დარიცხული მოთხოვნები Accrued receivables
1810 აქტ. მისაღები დივედენდები (კორესპონდენცია 8120 ანგარიშთან) Accrued dividends receivable ძირ.
1820 აქტ. მისაღები პროცენტები (კორესპონდენცია 8110 ანგარიშთან) Accrued interest receivable ძირ.
1890 აქტ. სხვა დარიცხული მოთხოვნები Other accrued receivables ძირ.
1891 აქტ. მოთხოვნები იჯარაზე დამ.
1900 აქტ. სხვა მიმდინარე აქტივები Other current assets
1910 აქტ. სხვა მიმდინარე აქტივები Current assets - other ძირ.
2000 აქტ. გრძელვადიანი აქტივები LONG-TERM ASSETS
2100 აქტ. ძირითადი საშუალებები Fixed assets
2110 აქტ. მიწა Land ძირ.
2120 აქტ. დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress ძირ.
2130 აქტ. შენობა Buildings and improvements ძირ.
2140 აქტ. ნაგებობა Constructions ძირ.
2150 აქტ. მანქანა-დანადგარები Machinery and equipment ძირ.
2160 აქტ. ოფისის აღჭურვილობა Office equipment ძირ.
2170 აქტ. ავეჯი და სხვა ინვენტარი Furniture and fixtures ძირ.
2180 აქტ. ტრანსპორტი Vehicles ძირ.
2190 აქტ. იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა Leasehold improvements ძირ.
2200 პას. ძირითადი საშუალების ცვეთა Accumulated depreciation - Fixed assets
2230 პას. შენობის ცვეთა Accumulated depreciation - Buildings and improvements ძირ.
2240 პას. ნაგებობის ცვეთა Accumulated depreciation - Constructions ძირ.
2250 პას. მანქანა-დანადგარების ცვეთა Accumulated depreciation - Machinery and equipment ძირ.
2260 პას. ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა Accumulated depreciation - Office equipment ძირ.
2270 პას. ავეჯი და სხვა ინვენტარის ცვეთა Accumulated depreciation - Furniture and fixtures ძირ.
2280 პას. ტრანსპორტის ცვეთა Accumulated depreciation - Vehicles ძირ.
2290 პას. იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობის ცვეთა Accumulated depreciation - Leasehold improvements ძირ.
2300 აქტ. გრძელვადიანი მოთხოვნები Long-term receivables
2310 აქტ. მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები (კორესპონდენცია 1520 ანგარიშთან) Notes receivable ძირ.
2320 აქტ. ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები (კორესპონდენცია 1477 ანგარიშთან) Finance lease receivable ძირ.
2330 აქტ. მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე (კორესპონდენცია 1460 ანგარიშთან) Payments receivable for subscribed shares ძირ.
2340 აქტ. გადავადებული საგადასახადო აქტივები Deferred tax assets ძირ.
2390 აქტ. სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები Other long-term receivables ძირ.
2400 აქტ. გრძელვადიანი ინვესტიციები Long-term investments
2410 აქტ. საწარმოთა გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები Long-term marketable securities ძირ.
2411 დისკონტი გრძელვადიან ობლიგაციებზე დამ.
2412 პრემია გრძელვადიან ობლიგაციებზე დამ.
2414 გრძელვადიანი ინვესტიციები ობლიგაციებში დამ.
2415 გრძელვადიანი ინვესტიციები შვილობილი საწარმოს აქციებში დამ.
2416 გრძელვადიანი ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოს აქციებში დამ.
2420 აქტ. სახელმწიფო გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები Long-term governmental securities ძირ.
2430 აქტ. მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში Participant in order companies ძირ.
2490 აქტ. სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Other long-term investments ძირ.
2500 აქტ. არამატერიალური აქტივები Intangible assets
2510 აქტ. ლიცენზიები License ძირ.
2520 აქტ. კონცენსიები Concession ძირ.
2530 აქტ. პატენტები Patents ძირ.
2540 აქტ. გუდვილი Goodwill ძირ.
2590 აქტ. სხვა არამატერიალური აქტივები Other intangible assets ძირ.
2591 აქტ. კომპიუტერული პროგრამა დამ.
2592 აქტ. სავაჭრო ნიშნები და სახელები დამ.
2593 აქტ. რეცეპტი დამ.
2594 აქტ. ლაბორატორიული ჩანაწერები დამ.
2595 აქტ. სავაჭრო არეალი დამ.
2596 აქტ. პროექტები დამ.
2597 აქტ. ტექნოლოგიები დამ.
2598 აქტ. ნოუ-ჰაუ დამ.
2599 აქტ. ფრანშიზი დამ.
2600 პას. არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია Accumulated amortization of intangible assets
2610 პას. ლიცენზიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - License ძირ.
2620 პას. კონცენსიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Concession ძირ.
2630 პას. პატენტების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Patents ძირ.
2640 პას. გუდვილის ამორტიზაცია Accumulated amortization - Goodwill ძირ.
2690 პას. სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Other intangible assets ძირ.
2691 პას. კომპიუტერული პროგრამის ამორტიზაცია დამ.
2692 პას. სავაჭრო ნიშნები და სახელების ამორტიზაცია დამ.
2693 პას. რეცეპტის ამორტიზაცია დამ.
2694 პას. ლაბორატორიული ჩანაწერების ამორტიზაცია დამ.
2695 პას. სავაჭრო არეალის ამორტიზაცია დამ.
2696 პას. პროექტების ამორტიზაცია დამ.
2697 პას. ტექნოლოგიების ამორტიზაციას ამორტიზაცია დამ.
2698 პას. ნოუ-ჰაუს ამორტიზაცია დამ.
2699 პას. ფრანშიზის ამორტიზაცია დამ.
3000 პას. მიმდინარე ვალდებულებები CURRENT LIABILITIES
3100 პას. მოკლევადიანი ვალდებულებები Payables
3110 პას. მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade ძირ.
3115 პას. გასანაღდებელი მოკლევადიანი თამასუქები დამ.
3120 პას. მიღებული ავანსები Advances received ძირ.
3130 პას. გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable ძირ.
3140 პას. როიალტი Royalty ძირ.
3150 პას. საკომისიო გადასახდელები Liability for fees, commissions ძირ.
3160 პას. ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე Non-wage payables to company personal ძირ.
3165 პას. შვებულების რეზერვი დამ.
3170 პას. ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე Payables to subsidiaries ძირ.
3190 პას. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები Other short-term payables ძირ.
3195 პას. ფინანსური იჯარის ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი დამ.
3200 პას. მოკლევადიანი სესხები Short-Term Debt
3210 პას. მოკლევადიანი სესხები Short-term loans ძირ.
3220 პას. სესხები პარტნიორებისგან Shareholders (partners) loans ძირ.
3230 პას. გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term debt ძირ.
3300 პას. საგადასახადო ვალდებულებები Taxes Payable
3310 პას. გადასახდელი მოგების გადასახადი Profit tax payable ძირ.
3315 აქტ. გადახდილი მოგების გადასახადი დამ.
3320 პას. გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable ძირ.
3330 პას. გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable ძირ.
3340 აქტ.
გადახდილი დღგ VAT recoverable (paid) ძირ.
3350 პას. გადასახდელი აქციზი Excise payable ძირ.
3360 პას. გადახდილი აქციზი Excise paid ძირ.
3370 პას. სოციალური გადასახადი Social insurance payable ძირ.
3380 პას. ქონების გადასახადი Property tax ძირ.
3385 პას. საგზაო ფონდის გადასახადი Tax for use highway დამ.
3390 პას. სხვა საგადასახადო ვალდებულებები Other tax payables ძირ.
3400 პას. დარიცხული ვალდებულებები Accrued Liabilities
3410 პას. გადასახდელი პროცენტები Accrued interest payable ძირ.
3420 პას. გადასახდელი დივიდენდები Dividends payable ძირ.
3430 პას. ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე Warranties payable ძირ.
3490 პას. სხვა დარიცხული ვალდებულებები Other accrued expenses ძირ.
4000 პას. გრძელვადიანი ვალდებულებები LONG-TERM LIABILITIES
4100 პას. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Long-Term Debt
4110 პას. გასანაღდებელი ობლიგაციები Bonds payable ძირ.
4120 პას. გასანაღდებელი გრძელვადიანი თამასუქები (კორესპონდენცია 3115 ანგარიშთან) Notes payable ძირ.
4130 პას. ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე (კორესპონდენცია 3195 ანგარიშთან) Obligations under finance leases ძირ.
4140 პას. გრძელვადიანი სესხები Long-term loans ძირ.
4190 პას. სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Other long-term debt ძირ.
4200 პას. გადავადებული გადასახ და სხვა გრძელვ ვალდ Deferred taxes and other Long-term liabilities
4210 პას. გადადებული მოგების გადასახადი Deferred profit tax ძირ.
4220 პას. სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები Other long-term liabilities ძირ.
4300 პას. ანარიცხები Provisions
4310 პას. საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები Provisions for the retired benefits ძირ.
4320 პას. სხვა ანარიცხები Other provisions ძირ.
4400 პას. გადავადებული შემოსავალი Deferred income
4410 პას. გადავადებული შემოსავალი Deferred income ძირ.
5000 პას. საკუთარი კაპიტალი EQUITY
5100 პას. საწესდებო კაპიტალი Capital Stock
5110 პას. ჩვეულებრივი აქციები Common stock ძირ.
5120 პას. პრივილიგიური აქციები Preferred stock ძირ.
5130 აქტ. გამოსყიდული საკუთარი აქციები Treasury stock ძირ.
5140 პას. საემისიო კაპიტალი Additional Paid in Capital ძირ.
5150 პას. საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares) ძირ.
5200 პას. პარტნნიორთა კაპიტალი (შეზღ.პასუხ.არმქონე საზ.) Owners Equity for non
5210 პას. პარტნიორთა კაპიტალი Equity Capital ძირ.
5300 პას. მოგება/ ზარალი' Profit/Loss
5310 პას. გაუნაწილებელი მოგება Undistributed retained earnings ძირ.
5320 აქტ. დაუფარავი ზარალი Previous periods accumulated losses ძირ.
5330 ა/პ. საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი Current period income and Losses ძირ.
5400 პას. რეზერვები და დაფინანსება Reserves and Financing
5410 პას. სარეზერვო კაპიტალი Restricted appropriations ძირ.
5420 პას. ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი Asset revaluation adjustments ძირ.
5430 პას. ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი Long-term investments revaluation adjust ძირ.
5440 პას. არამატერიალური აქტივების გადაფასების რეზერვი დამ.
5490 პას. სხვა რეზერვები და დაფინანსება Other reserves and financing ძირ.
6000 პას. საოპერაციო შემოსავლები INCOME
6100 პას. საოპერაციო შემოსავლები Operating income
6110 პას. შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales ძირ.
6120 აქტ. გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა Returns and discounts ძირ.
6130 პას. შემოსავალი საეჭვო მოთხოვნებიდან Bad debt income დამ.
6190 პას. სხვა საოპერაციო შემოსავლები Other operating income ძირ.
7000 აქტ. საოპერაციო ხარჯები EXPENSES
7100 აქტ. რეალიზ.პროდ.თვითღ.(პრ.მწ.და მომს.სფ.საწ.) Cost of Goods Sold (manufacturing company)
7110 აქტ. ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა Materials purchased ძირ.
7120 აქტ. პირდაპირი ხელფასი Labor - Direct ძირ.
7130 აქტ. სოციალ. დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე Direct labor taxes and social insurance ძირ.
7140 აქტ. დამხმარე მასალების დანახარჯები/შეძენა Indirect materials (purchased) ძირ.
7150 აქტ. არაპირდაპირი ხელფასი Indirect labor ძირ.
7160 აქტ. სოციალ. დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე Indirect labor taxes and benefits expense ძირ.
7170 აქტ. ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation/amortization ძირ.
7180 აქტ. რემონტის დანახარჯები Repair and maintenance ძირ.
7185 პას. სასაქ.-მატერიალური მარაგის კორექტირება (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) Inventory adjustment ძირ.
7190 აქტ. სხვა საოპერაციო ხარჯები Other operating expenses ძირ.
7200 აქტ. რეალიზ.საქონ.თვითღ.(სავაჭრო საწარმოსათვის) Cost of Goods Sold (merchandise firms)
7210 აქტ. გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase ძირ.
7220 პას. შეძენილი საქონ. უკან დაბრ. და ფასდათმობა (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) Returns/discounts ძირ.
7290 აქტ. სასაქონლო-მატერიალ. მარაგის კორექტირება (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) Inventory adjustments ძირ.
7300 აქტ. მიწოდების ხარჯები Selling expenses
7310 აქტ. რეკლამის ხარჯები Advertisement and sales promotion expense ძირ.
7320 აქტ. შრომის ანაზღ.და საკომისიო გასამრჯელო Salaries,wages and commissions expenses ძირ.
7330 აქტ. შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხები Sales salary taxes and benefits expenses ძირ.
7340 აქტ. ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები Transportation and storage expenses ძირ.
7390 აქტ. მიწოდების სხვა ხარჯები Other selling expenses - taxable ძირ.
7400 აქტ. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები General and administrative expenses
7410 აქტ. შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense ძირ.
7411 აქტ. დამოუკიდებელი ანგარიში Independent account დამ.
7415 აქტ. სოციალური დანარიცხები Social insurance - expense დამ.
7420 აქტ. საიჯარო ქირა Operating lease ძირ.
7425 აქტ. საოფისე ინვენტარი Office supplies ძირ.
7430 აქტ. კომუნიკაციის ხარჯები Communications - expense ძირ.
7435 აქტ. დაზღვევა Insurance ძირ.
7440 აქტ. რემონტი Repairs ძირ.
7445 აქტ. კომპიუტერის ხარჯები Computer's expenses ძირ.
7450 აქტ. საკონსულტაციო ხარჯები Consulting fees ძირ.
7455 აქტ. ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation and amortization ძირ.
7460 აქტ. საეჭვო მოთხოვნ. დაკავშირებული ხარჯები Bad debt expense ძირ.
7461 აქტ. ფასდათმობასთან დაკავშირებული ხარჯები დამ.
7465 აქტ. სხვა საგადასახადო ხარჯი Other tax expenses ძირ.
7490 აქტ. სხვა საერთო ხარჯი Other general expenses ძირ.
7491 აქტ. რეკლამის ხარჯი დამ.
7492 აქტ. ბანკის მომსახურების ხარჯი დამ.
7493 აქტ. მივლინების ხარჯი დამ.
8000 პას. არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები NON-OPERATING INCOME AND EXPENSE
8100 პას. არასაოპერაციო შემოსავლები Non-operation income
8110 პას. საპროცენტო შემოსავალი Interest income ძირ.
8120 პას. დივიდენდები Income from dividends ძირ.
8130 პას. არასაოპერაციო მოგება Gain from non operating activities ძირ.
8140 პას. მოგება სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან Gain from changes in exchange rates დამ.
8180 პას. მოგება არამატერიალური აქტივების აფასებიდან დამ.
8190 პას. სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Other non-operating income ძირ.
8191 პას. შემოსავალი იჯარიდან დამ.
8200 აქტ. არასაოპერაციო ხარჯები Non-Operating Expenses/Losses
8210 აქტ. საპროცენტო ხარჯი Interest expense ძირ.
8220 აქტ. არასაოპერაციო ზარალი Non-operating loss ძირ.
8230 აქტ. გადახდილი ჯარიმა დამ.
8240 აქტ. ზარალი სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან Losses from changes in exchange rates დამ.
8270 აქტ. ზარალი ფინანსური იჯარიდან დამ.
8280 აქტ. ზარალი არამატერიალური აქტივების ჩამოფასებიდან დამ.
8290 აქტ. სხვა არასაოპერაციო ხარჯები Other non operating Losses ძირ.
9000 პას. განსაკუთრებული და სხვა შემოსავლები და ხარჯები EXTRAORDINARY GAINS (LOSSES)
9100 პას. განსაკუთრებული შემოსავლები და ხარჯები Extraordinary gains or losses
9110 პას. განსაკუთრებული შემოსავლები Extraordinary gains ძირ.
9120 აქტ. განსაკუთრებული ხარჯები Extraordinary losses ძირ.
9200 აქტ. სხვა ხარჯები Other expenses ძირ.
9210 აქტ. მოგების გადასახადი Profit tax ძირ.
9220 აქტ. გაცემული შესაწირი დამ.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • "მთავარი ბუღალტერი". №1, 2007 წ.
  • "ბუღალტრული აღიცხვა" ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი. 2008 წ.

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]