სპინი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

სპინი (ინგლ. to spin - ბრუნვა) – კვანტურ მექანიკაში მიკროობიექტების (ელემენტარული ნაწილაკების, ატომების და ატომბირთვების) სპეციფიკური კვანტური რიცხვი, რომელიც კოორდინატთა სისტემის მობრუნებისას ტალღური ფუნქციის გარდაქმნის კანონს ახასიათებს.

სპინის თვისებები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ნებისმიერ ნაწილაკს შეიძლება ორი სახის იმპულსის მომენტი გააჩნდეს: 1) ორბიტალური მომენტი; 2) საკუთარი მომენტი, ანუ სპინი. ორბიტალური მომენტი ნაწილაკის ბრუნვის ღერძის გარშემო მექანიკური მოძრაობით არის განპირობებული. მისგან განსხვავებით, სპინი სივრცეში მოძრაობასთან არ არის დაკავშირებული. იგი ნაწილაკის შინაგანი კვანტური მახასიათებელია, რომელსაც კლასიკურ ფიზიკაში არ აქვს ანალოგი. სპინი კვანტურ მექანიკაში სპინის ოპერატორით აღიწერება; მისი მდგენელები იმავე ალგებრას აკმაყოფილებენ, რაც ორბიტალური მომენტის კომპონენტები. სპინი პლანკის მუდმივას ერთეულებში იზომება და რიცხობრივად უდრის - ს, სადაც j ნაწილაკების თითოეული სახეობისთვის დამახასიათებელი მთელი ან 1/2 – ის მთელი ჯერადი დადებითი ან ნულის ტოლი რიცხვია. ატომბირთვის ან ატომის საკუთარ იმპულსის მომენტსაც სპინს უწოდებენ; ამ შემთხვევაში იგი განისაზღვრება როგორც სისტემაში შემავალი ელემენტარული ნაწილაკების სპინებისა და ამავე ნაწილაკების ორბიტალური მომენტების ვექტორული ჯამი, რომლის გამოთვლა კვანტურ მექანიკაში არსებული მომენტების შეკრების წესით წარმოებს. ნებისმიერ გამოყოფილ z მიმართურთულებაზე სპინის პროექცია -j - დან j – მდე ყველა მნიშვნელობას იღებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ j სპინის მქონე ნაწილაკი შეიძლება 2j+1 განსხვავებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდეს. მაგალითად, j = 1/2 სპინის შემთხვევაში ასეთ მდგომარეობათა რიცხვი ორის ტოლია, რაც ორი დამატებითი თავისუფლების ხარისხის ეკვივალენტურია. კვანტური მექანიკის თანახმად, სპინის ვექტორის მოდული

ფორმულით გამოითვლება.

ზოგიერთი ნაწილაკის სპინი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სპინი ნაწილაკების ზოგადი სახელწოდება მაგალითები
0 სკალარული ნაწილაკები K - მეზონი, – მეზონი, ჰიგსის ბოზონი
1/2 სპინორული ნაწილაკები ელექტრონი, ნუკლონები, ნეიტრინო, კვარკები
1 ვექტორული ნაწილაკები ფოტონი, გლუონი
3/2 სპინ – ვექტორული ნაწილაკები გრავიტინო
2 ტენზორული ნაწილაკები გრავიტონი

2004 წლის მონაცემებით, ცნობილ ელემენტარულ ნაწილაკთა შორის უდიდესი სპინი – 15/2 – ბარიონულ რეზონანსს, დელტა (2950) აქვს. ატომბირთვთა სპინი შეიძლება 20 - ს აღემატებოდეს.

საკითხის ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სპინის კონცეფცია ფიზიკაში 1925 წელს გაუდსმიტმა და ულენბეკმა შემოიღეს, თუმცა ჯერ კიდევ 1924 წელს ვოლფგანგ პაულიმ ტუტე ლითონებში სავალენტო ელექტრონის მოძრაობის აღსაწერად კვანტური მექანიკის მათემატიკურ აპარატში ახალი ორმდგენელიანი თავისუფლების ხარისხი შემოიტანა. თავდაპირველად,სპექტროსკოპული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, ელექტრონი სწრაფად მბრუნავ ბზრიალასთან გააიგივეს, რამაც, ცხადია, გადაულახავი წინააღმდეგობები წარმოქმნა, ვინაიდან სპინის აღწერა კლასიკური მექანიკით შეუძლებელია. 1927 წელს იმავე პაულიმ სპინური ცვლადი შრედინგერის განტოლებაში შეიტანა. ასეთი გზით განახლებულ შრედინგერის განტოლებას პაულის განტოლება ეწოდება. ელექტრონის ტალღური ფუნქციას სპინური ნაწილი გაუჩნდა, რომელიც აღიწერება სპინორით, ანუ აბსტრაქტულ სპინური სივრცის "ვექტორით". 1928 წელს სპინის რელატივისტური თეორია პოლ დირაკმა შექმნა. დირაკის განტოლებიდან, რომელშიც უკვე ოთხმდგენელიანი ბისპინორებია შემოღებული, უშუალოდ გამომდინარეობს სპინის არსებობა. ელექტრონის სპინის გათვალისწინებით ვოლფგანგ პაულიმ ჩამოაყალიბა პრინციპი, რომლის თანახმად ერთსა და იმავე კვანტურ მდგომარეობაში არ შეიძლება ორი ელექტრონი იმყოფებოდეს (პაულის პრინციპი). ის ფაქტი, რომ ელექტრონის სპინი 1/2–ია, საფუძვლად დაედო მნიშვნელოვანი მოვლენების ახსნას. გასაგები გახდა ატომური სპექტრების ფაქიზი სტრუქტურის არსებობის მიზეზი. აიხსნა მაგნიტურ ველში სპექტრალური ხაზების გახლეჩის მოვლენა (ზეემანის ეფექტი). გაირკვა, თუ რა წესით ივსება მრავალელექტრონიანი ატომების ელექტრონული გარსები და, შესაბამისად, ნათელი მოეფინა ელემენტთა პერიოდული სისტემის კანონზომიერებებს. აიხსნა ფერომაგნეტიზმი. პროტონის სპინის არსებობის ჰიპოტეზის შესამოწმებლად ჩატარებულ ექსპერიმენტში ატომთა ენერგეტიკული დონეების ზეფაქიზი სტრუქტურა აღმოაჩინეს.

სპინი და მაგნიტური მომენტი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მიუხედავად იმისა, რომ სპინი ნაწილაკის რეალურ ბრუნვასთან არაა დაკავშირებული, ის მაინც ქმნის გარკვეულ მაგნიტურ მომენტს;ეს იწვევს ნაწილაკის დამატებით ურთიერთქმედებას მაგნიტურ ველთან. ეს მომენტი ფორმულით გამოითვლება. კოეფიციენტს გირომაგნიტური ფარდობა ეწოდება. ელექტრონისთვის გირომაგნიტური ფარდობა, ორბიტალური მომენტისგან განსხვავებით, ბორის მაგნეტონს არ ემთხვევა, რაც კლასიკური ელექტროდინამიკის ფარგლებში ახსნას არ ექვემდებარება.

სპინი და სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ნაწილაკის სპინი ცალსახად განსაზღვრავს იმ სტატისტიკის ტიპს, რომელსაც ემორჩილება ესა თუ ის ნაწილაკი. იმის გამო, რომ ერთი და იგივე ტიპის ყველა ნაწილაკი იგივურია, რამდენიმე ერთნაირი მიკროობიექტისაგან შემდგარი სისტემის ტალღური ფუნქცია ორი ნაწილაკის ურთირთგადასმის მიმართ ან სიმეტრიული უნდა იყოს (ე. ი. არ უნდა იცვლებოდეს), ან ანტისიმეტრიული (ე. ი. უნდა მრავლდებოდეს –1 – ზე). პირველ შემთხვევაში ნაწილაკები ბოზონებს წარმოადგენენ და ბოზე–აინშტაინის სტატისტიკას ემორჩილებიან, ხოლო მეორე შემთხვევაში ნაწილაკები ფერმი – დირაკის სტატისტიკას ემორჩილებიან და ფერმიონებს წარმოადგენდნენ. მთელი სპინის მქონე ნაწილაკები ბოზონებია, 1/2 –ის ჯერადი სპინის მქონე ნაწილაკები – ფერმიონები.

სპინის ცნების განზოგადოება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ისეთ მდგომარეობათა სივრცის შემოტანა, რომლებიც ჩვეულებრივ სივრცეში მოძრაობასთან არაა დაკავშირებული, ფიზიკისთვის ნაყოფიერი აღმოჩნდა. ამ იდეის განზოგადოებას ბირთვული ფიზიკაში იზოტოპური სპინი წარმოადგენს. კვანტურ ქრომოდინამიკაში ერთ – ერთ ძირითადი ცნებაა კვანტური რიცხვი ფერი – სპინის გართულებული ანალოგი.


იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]