მოდული:Series overview

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:Series overview/ინფო

-- This module implements {{სერიალის მიმოხილვა}}.

require('მოდული:No globals')
local yesno = require('მოდული:Yesno')
local HTMLcolor = mw.loadData( 'მოდული:Color contrast/colors' )

--------------------------------------------------------------------------------
-- SeriesOverview class
-- The main class.
--------------------------------------------------------------------------------

local SeriesOverview = {}

function SeriesOverview.cellspan(SeasonEntries, SeasonEntries_ordered, key, cell)
	local spanlength = 1
	for i = cell+1, #SeasonEntries_ordered do
		local entry = SeasonEntries[SeasonEntries_ordered[i]]
		-- Split season, then regular season
		if entry.startA then
			if not entry[key..'A'] then spanlength = spanlength + 1
			else break end
			if not entry[key..'B'] then spanlength = spanlength + 1
			else break end
		else
			if not entry[key] and (key == 'network' or (string.sub(key,0,3) == 'aux' and (not entry.special or entry.episodes))) then
				spanlength = spanlength + 1
			else break end
		end
	end
	return spanlength
end

-- Sorting function
function SeriesOverview.series_sort(op1, op2)
	local n1,s1 = string.match(op1,"(%d+)(%a*)")
	local n2,s2 = string.match(op2,"(%d+)(%a*)")
	local n1N,n2N = tonumber(n1),tonumber(n2)

	if n1N == n2N then
		return s1 < s2
	else
		return n1N < n2N
	end
end

-- Function to add either text or {{N/a}} to cell
function SeriesOverview.season_cell(text, frame)
	local cell
	
	if string.find(text or '', 'table-na', 0, true) ~= nil then
		local findpipe = string.find(text, ' | ', 0, true)
		if findpipe ~= nil then
			cell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='არ არის',args={string.sub(text,findpipe+3)}} )
		else
			cell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='არ არის'} )
		end
	else
		cell = mw.html.create('td'):wikitext(text)
	end
	
	return cell
end

-- Allow usages of {{N/A}} cells
function SeriesOverview.series_attributes(infoParam)
	local entries = {}
	local infoCell = mw.html.create('td')
	local attrMatch = '([%a-]*)="([^"]*)"'
	
	while true do
		local a,b = string.match(infoParam,attrMatch)
		if a == nil or b == nil then break end
		infoCell:attr(a,b)
		infoParam = string.gsub(infoParam,attrMatch,'',1)
	end

	infoParam = string.gsub(infoParam,'%s*|%s*','',1)
	infoCell:wikitext(infoParam)
	
	return infoCell
end

function SeriesOverview.new(frame, args)
	args = args or {}
	local categories = ''
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	local allReleased = yesno(args.allreleased)

	-- Create series overview table
	local root = mw.html.create('table')
	local cellPadding = '0 8px'

	root
		:addClass('wikitable')
		:addClass('plainrowheaders')
		:css('text-align', 'center')

	-- Caption
	if args.caption then
		root:tag('caption'):wikitext(args.caption)
	end
	
	-- Extract seasons info and place into a 3D array
	local SeasonEntries = {}
	for k,v in pairs(args) do
		local str, num, str2 = string.match(k, '([^%d]*)(%d*)(%a*)')
		if num ~= '' then 
			-- Special
			local special = false
			if string.sub(str2,1,1) == 'S' then
				special = true
				num = num .. str2
				str2 = ''
			end
			-- Add to entries, create if necessary
			if not SeasonEntries[num] then
				SeasonEntries[num] = {}
			end
			SeasonEntries[num][str .. str2] = v
			if special then
				SeasonEntries[num]['special'] = 'y'
			end
		end
	end

	-- Order table by season number
	local SeasonEntries_ordered = {}
	for k in pairs(SeasonEntries) do
		table.insert(SeasonEntries_ordered, k)
	end
	table.sort(SeasonEntries_ordered,SeriesOverview.series_sort)
	
	local firstRow = SeasonEntries[SeasonEntries_ordered[1]]
	
	-- Colspan calculation for information cells (0 = no info set)
	local numAuxCells = 0
	local numInfoCells = 0
	for i = string.byte('A'), string.byte('Z') do
		local param = 'info' .. string.char(i)
		if args[param] then numInfoCells = numInfoCells + 1 end
	end
	
	-- Top info cell
	-- @ = string.char(64), A = string.char(65)
	local topInfoCell = args.infoheader and (numInfoCells > 0 and string.char(numInfoCells + (string.byte('A') - 1)) or 'A') or '@'

	-- Headers
	do
		local headerRow = root:tag('tr')
		headerRow
			:css('text-align', 'center')

		-- Networks are included if the very first entry sets the first network
		local setNetwork = firstRow.network or firstRow.networkA
		local releasedBlurb = args.released and 'გამოვიდა' or 'ეთერში'
		
		-- Base series/season content on the format of the first date; Series = D M Y, Season = M D, Y
		local matchDMY = false
		local thisStart = firstRow.start or firstRow.startA
		if thisStart then
			if string.match(thisStart:gsub("&nbsp;"," "), '(%d+)%s(%a+)%s(%d+)') then
				matchDMY = true
			end
		end
		
		-- Season header
		headerRow:tag('th')
			:attr('scope', 'col')
			:attr('rowspan', allReleased and numInfoCells == 0 and 1 or 2)
			:attr('colspan', 2)
			:css('padding', cellPadding)
			:wikitext(args.seriesT or args.seasonT or (matchDMY and 'სერიალი') or 'სეზონი')
		
		-- Aux headers
		for i = string.byte('A'), string.byte('Z') do
			local param = 'aux' .. string.char(i)
			if args[param] then
				numAuxCells = numAuxCells + 1
				headerRow:tag('th')
					:attr('scope', 'col')
					:css('padding', cellPadding)
					:attr('rowspan', allReleased and numInfoCells == 0 and 1 or 2)
					:wikitext(args[param])
			end
		end

		-- Episodes header
		headerRow:tag('th')
			:attr('scope', 'col')
			:attr('rowspan', allReleased and numInfoCells == 0 and 1 or 2)
			:attr('colspan', 2)
			:css('padding', cellPadding)
			:wikitext('ეპიზოდი')

		-- Originally aired header
		headerRow:tag('th')
			:attr('scope', 'col')
			:attr('rowspan', allReleased and numInfoCells > 0 and 2 or 1)
			:attr('colspan', setNetwork and 3 or 2)
			:wikitext(' ' .. releasedBlurb)
		
		-- Network subheader for released series
		if setNetwork and allReleased then
			headerRow:tag('th')
				:attr('scope', 'col')
				:attr('rowspan', allReleased and numInfoCells == 0 and 1 or 2)
				:css('padding', cellPadding)
				:wikitext('არხი')
		end
		
		-- Subheader row
		local subheaderRow = mw.html.create('tr')

		-- Info header
		if args.infoheader then
			headerRow:tag('th')
				:attr('scope', 'col')
				:attr('colspan', numInfoCells > 0 and numInfoCells or nil)
				:attr('rowspan', (allReleased and 1) or (numInfoCells > 0 and 1) or 2)
				:css('padding', cellPadding)
				:wikitext(args.infoheader)
		end

		if not allReleased then
			-- First aired subheader
			subheaderRow:tag('th')
				:attr('scope', 'col')
				:wikitext('პირველად ' .. releasedBlurb)

			-- Last aired subheader
			subheaderRow:tag('th')
				:attr('scope', 'col')
				:wikitext('უკანასკნელად ' .. releasedBlurb)
			
			-- Network subheader for aired series
			if setNetwork then
				subheaderRow:tag('th')
					:attr('scope', 'col')
					:css('padding', cellPadding)
					:wikitext('არხი')
			end
		end

		-- Information subheaders, only if the infoheader doesn't span down (i.e. 2+ info cells set)
		if topInfoCell ~= 'A' then
			for i = string.byte('A'), string.byte(topInfoCell) do
				local param = 'info' .. string.char(i)
				subheaderRow:tag('th')
					:attr('scope', 'col')
					:css('padding', cellPadding)
					:wikitext(args[param])
			end
		end
	
		-- Check for scenarios with an empty subheaderRow
		if not allReleased or numInfoCells > 0 then
			root:node(subheaderRow)
		end
	end

	-- Season rows
	do
		-- One row entries, only categorized in the mainspace
		if title.namespace == 0 and #SeasonEntries == 1 then
			categories = categories .. '[[Category:Articles using თარგი:Series overview with only one row]]'
		end
	
		for X = 1, #SeasonEntries_ordered do
			local season, entry = SeasonEntries_ordered[X], SeasonEntries[SeasonEntries_ordered[X]]
			
			-- Determine number of splits in a season
			local splits = 0
			for i = string.byte('A'), string.byte('Z') do
				local param = 'start' .. string.char(i)
				if entry[param] then splits = splits + 1 end
			end
			local splitSeason = (splits > 1)
			
			-- Season rows for each season
			for k0 = string.byte('A')-1, string.byte('Z') do
				local k = string.char(k0)
				if k0 == string.byte('A')-1 then k = '' end
				
				-- New season row
				local seasonRow = entry['start' .. k] and root:tag('tr') or mw.html.create('tr')
				
				-- Coloured cell
				if entry['color' .. k] ~= nil and HTMLcolor[entry['color' .. k]] == nil then 
					entry['color' .. k] = '#'..(mw.ustring.match(entry['color' .. k], '^[%s#]*([a-fA-F0-9]*)[%s]*$') or '')
				end
				if splitSeason and entry.color then
					if k == 'A' then
						seasonRow:tag('td')
							:attr('scope','row')
							:attr('rowspan', entry.color and splits or 1)
							:css('background', entry.color)
							:css('width','10px')
					end
				else
					seasonRow:tag('td')
						:attr('scope','row')
						:css('background',entry['color' .. k])
						:css('width','10px')
				end
				
				-- Season number link, included only in the first row
				if k == '' or k == 'A' then
					seasonRow:tag('td')
						:attr('rowspan', splitSeason and splits or nil)
						:attr('colspan', entry.special and not entry.episodes and 3+numAuxCells or 1)
						:wikitext((entry.link and '[[' .. entry.link .. '|' .. (entry.linkT or season) .. ']]' or (entry.linkT or season)) .. (entry.linkR or ''))
				end
				
				-- Aux cells
				for i = string.byte('A'), string.byte('Z') do
					local param = 'aux' .. string.char(i)
					if entry[param .. k] then
						local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry[param .. k], frame)
							:attr('scope', 'col')
							:attr('rowspan', SeriesOverview.cellspan(SeasonEntries, SeasonEntries_ordered, param, X))
							:css('padding', cellPadding)
						seasonRow:node(thisCell)
					end
				end
				
				-- Episodes counts
				if (splitSeason and k == 'A') or not splitSeason then
					if entry.episodes then
						local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry.episodes, frame)
							:attr('colspan', splitSeason and 1 or 2)
							:attr('rowspan', splitSeason and splits or nil)
						seasonRow:node(thisCell)
					elseif not entry.special then
						local infoCell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='N/A',args={'ცნობილი გახდება'}} )
						infoCell
							:attr('colspan', splitSeason and 1 or 2)
							:attr('rowspan', splitSeason and splits or nil)
						seasonRow:node(infoCell)
					end
				end
				if splitSeason then
					if entry['episodes' .. k] then
						local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry['episodes' .. k], frame)
						seasonRow:node(thisCell)
					else
						local infoCell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='N/A',args={'ცნობილი გახდება'}} )
						infoCell:css('padding',cellPadding)
						seasonRow:node(infoCell)
					end
				end
			
				-- Start date
				if entry['start' .. k] then
					local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry['start' .. k], frame)
						:attr('colspan',((not entry.special and entry['end' .. k] == 'start') or (entry.special and not entry['end' .. k])) and 2 or 1)
						:css('padding',cellPadding)
					seasonRow:node(thisCell)
				else
					local infoCell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='N/A',args={'ცნობილი გახდება'}} )
					infoCell:css('padding',cellPadding)
					seasonRow:node(infoCell)
				end
				
				-- End date
				if not allReleased and entry['end' .. k] ~= 'start' and ((entry.special and entry['end' .. k]) or not entry.special) then
					if entry['end' .. k] then
						local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry['end' .. k], frame)
							:css('padding',cellPadding)
						seasonRow:node(thisCell)
					else
						local infoCell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='N/A',args={'ცნობილი გახდება'}} )
						infoCell:css('padding',cellPadding)
						seasonRow:node(infoCell)
					end
				end
				
				-- Network
				if entry['network' .. k] then
					local thisCell = SeriesOverview.season_cell(entry['network' .. k], frame)
						:attr('rowspan', SeriesOverview.cellspan(SeasonEntries, SeasonEntries_ordered, 'network', X))
					seasonRow:node(thisCell)
				end
				
				-- Information
				for i = string.byte('A'), string.byte(topInfoCell) do
					local param0 = 'info' .. string.char(i)
					local param = 'info' .. string.char(i) .. k
					
					if splitSeason and k == '' and not entry[param .. 'A'] then
						entry[param .. 'A'] = entry[param]
						entry[param .. 'span'] = 'y'
					end
					
					local infoParam = entry[param]
					if infoParam and (k == 'A' or (k ~= 'A' and not entry[param0 .. 'span'])) then
						-- Cells with {{N/A|...}} already expanded
						if string.sub(infoParam,1,5) == 'style' then
							local infoCell = SeriesOverview.series_attributes(infoParam)
							infoCell:attr('rowspan', entry[param0 .. 'span'] and splits or nil)
							seasonRow:node(infoCell)
						else
							-- Unstyled content info cell
							local thisCell = SeriesOverview.season_cell(infoParam, frame)
								:attr('rowspan', entry[param0 .. 'span'] and splits or nil)
							seasonRow:node(thisCell)
						end
					elseif not entry[param0 .. 'span'] then
						local infoCell = SeriesOverview.series_attributes( frame:expandTemplate{title='N/A',args={'ცნობილი გახდება'}} )
						infoCell:attr('rowspan', entry[param0 .. 'span'] and splits or nil)
						seasonRow:node(infoCell)
					end
				end
			
			end -- End k0 string.byte
		end -- End 'for' SeasonEntries_ordered
	end -- End 'do' season rows

	return tostring(root) .. categories
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p = {}

function p.main(frame)
	local args = require('მოდული:Arguments').getArgs(frame, {
		wrappers = 'თარგი:სერიალის მიმოხილვა'
	})
	return SeriesOverview.new(frame, args)
end

return p