მოდული:Infocards

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:Infocards/ინფო

local infocards = {};
local calculateAge = true;

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function infocards._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
 
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
 
  return new_args;
end    

function infocards.isBlank( someString )
  return someString == nil or mw.ustring.match(someString, '^%s*$') ~= nil;
end

function infocards.isDate ( frame )
  local new_args = infocards._getParameters( frame.args, {'s', 't', 'f'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local t = new_args['t'] or '';
  local f = new_args['f'] or '';

  local result = infocards.isDateImpl ( s )
  if (result) then
    return t
  else
    return f
  end
end

function infocards.isDateImpl ( s )
  local converted = infocards.convertToDate ( s );
  return converted ~= nil
end

function infocards.dateOfBirth( frame )
  local new_args = infocards._getParameters( frame.args, {'dateOfBirth', 'dateOfDeath', 'nocat'} );
  local dateOfBirth = new_args['dateOfBirth'] or '';
  local dateOfDeath = new_args['dateOfDeath'] or '';
  local nocat = new_args['nocat'] or mw.title.getCurrentTitle().nsText;

  return infocards.dateOfBirthImpl( dateOfBirth, dateOfDeath, nocat );
end

function infocards.dateOfBirthImpl( dateOfBirth, dateOfDeath, nocat )

  local appendToCategory = infocards.isBlank( nocat );

  if ( infocards.isBlank( dateOfBirth ) ) then
    if ( appendToCategory ) then
      return '[[კატეგორია:პიროვნებები დაბადების თარიღის მითითების გარეშე]]'
    else
      return ''
    end
  end

  if ( mw.ustring.match( dateOfBirth, '^%s*უცნობი%s*$' ) ~= nil
      or mw.ustring.match( dateOfBirth, '^%s*%?%s*$' ) ~= nil ) then
    if ( appendToCategory ) then
      return "''უცნობია''[[კატეგორია:პიროვნებები დაუდგენელი დაბადების თარიღით]]"
    else
      return "''უცნობია''"
    end
  end

  local appendAge = calculateAge and infocards.isBlank( dateOfDeath );

  local parsedDate = infocards.convertToDate ( dateOfBirth )
  if ( parsedDate == nil ) then
    if ( appendToCategory ) then
      return dateOfBirth .. '[[კატეგორია:სტატიები ხელით ვიკიფიცირებული ინფოდაფით]]'
    else
      return dateOfBirth
    end
  end

  local result = infocards.formatDateImpl ( parsedDate, 'bday', appendToCategory and 'დაბადებული' or nil )

  if ( appendAge ) then
    -- TODO: месяцы и дни для (нескольких) новорождённых (см. новейшие [[Категория:Родившиеся в ГГГГ году]])
    local age = infocards.age ( parsedDate, os.date("*t") )
    if ( age and age > 0 and age < 125) then
      result = result .. ' <span class="nowrap">(' .. age .. ' ' .. mw.language.new( 'ka' ):plural( age, 'წლის') .. ')</span>'
    end
    
		if ( appendToCategory ) then
			if ( age and age > 115 ) then
				result = result .. '[[კატეგორია:ყველაზე დიდი ასაკის მქონე პიროვნებების სტატიები]]'
			elseif ( age or ( parsedDate and parsedDate.year and os.date('*t').year - parsedDate.year <= 115 ) ) then -- утверждение во вложенных скобках вступает при неточной дате
				result = result .. '[[კატეგორია:თანამედროვეების ბიოგრაფიები]]'
			end
		end
  end

  return result
end

function infocards.dateOfDeath( frame )
  local new_args = infocards._getParameters( frame.args, {'dateOfBirth', 'dateOfDeath', 'nocat'} );
  local dateOfBirth = new_args['dateOfBirth'] or '';
  local dateOfDeath = new_args['dateOfDeath'] or '';
  local nocat = new_args['nocat'] or mw.title.getCurrentTitle().nsText;

  return infocards.dateOfDeathImpl( dateOfBirth, dateOfDeath, nocat );
end

function infocards.dateOfDeathImpl( dateOfBirth, dateOfDeath, nocat )
  if ( infocards.isBlank( dateOfDeath ) ) then
    return ''
  end

  local appendToCategory = infocards.isBlank( nocat );

  if ( mw.ustring.match( dateOfDeath, '^%s*უცნობი%s*$' ) ~= nil
      or mw.ustring.match( dateOfDeath, '^%s*%?%s*$' ) ~= nil ) then
    if ( appendToCategory ) then
      return "''უცნობია''[[კატეგორია:პიროვნებები დაუდგენელი გარდაცვალების თარიღით]]"
    else
      return "''უცნობია''"
    end
  end

  local parsedDateOfBirth = infocards.convertToDate ( dateOfBirth )
  local parsedDateOfDeath = infocards.convertToDate ( dateOfDeath )

  if ( parsedDateOfDeath == nil ) then
    if ( appendToCategory ) then
      return dateOfDeath .. '[[კატეგორია:სტატიები ხელით ვიკიფიცირებული ინფოდაფით]]'
    else
      return dateOfDeath
    end
  end

  local result = infocards.formatDateImpl ( parsedDateOfDeath, 'dday', appendToCategory and 'გარდაცვლილი' or nil )

	if ( calculateAge ) then
		local age = infocards.age ( parsedDateOfBirth, parsedDateOfDeath )
		if ( age and age > 0 ) then
			result = result .. ' <span class="nowrap">(' .. age .. ' ' .. mw.language.new( 'ka' ):plural( age, 'წლის') .. ')</span>'
		end
		
		-- returns category to recently deceased persons
		local unixAvailable, unixDateOfDeath = pcall(function()
			local r = os.time(parsedDateOfDeath)
			if ( r ~= os.time() ) then
				return r
			end
			error()
		end)
		if ( unixAvailable and os.time() - unixDateOfDeath < 31536000 and appendToCategory ) then
			result = result .. '[[კატეგორია:ახლახანს გარდაცვლილები]]'
		end
	end

  return result
end

function infocards.age( parsedBirthDate, parsedFinishDate ) 
  if ( parsedBirthDate == nil or parsedFinishDate == nil ) then
    return nil
  end

  local bd = parsedBirthDate["day"]
  local bm = parsedBirthDate["month"]
  local by = parsedBirthDate["year"]

  local dd = parsedFinishDate["day"];
  local dm = parsedFinishDate["month"];
  local dy = parsedFinishDate["year"];

  if ( bd and bm and by and dd and dm and dy ) then
    if ( dm > bm or ( dm == bm and dd >= bd ) ) then
      return dy - by
    else
      return dy - by - 1
    end
  else
    return nil
  end
end

local genitivusMonthes = {'იანვარი', 'თებერვალი', 'მარტი', 'აპრილი', 'მაისი', 'ივნისი',
  'ივლისი', 'აგვისტო', 'სექტემბერი', 'ოქტომბერი', 'ნოემბერი', 'დეკემბერი'}

function infocards.formatDateImpl( parsedDate, infocardClass, categoryNamePrefix )
  local nd = parsedDate["day"];
  local nm = parsedDate["month"];
  local ny = parsedDate["year"];
  local od = parsedDate["osday"];
  local om = parsedDate["osmonth"];
  local oy = parsedDate["osyear"];
  
  local template =
    (nd ~= nil and "1" or "") .. (nm ~= nil and "2" or "") .. (ny ~= nil and "3" or "") ..
    (od ~= nil and "4" or "") .. (om ~= nil and "5" or "") .. (oy ~= nil and "6" or "")

  local datePart = '<span class="nowrap">'
  if (template == "12") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]]", nd, genitivusMonthes[nm] )
  elseif (template == "3") then
    datePart = datePart .. infocards.nominativeYear( ny )
  elseif (template == "123") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]] %s",
                    nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "124") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s|%d (%d) %s]]",
                    nd, genitivusMonthes[nm], od, nd, genitivusMonthes[nm] )
  elseif (template == "1234") then
    datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s|%d (%d) %s]] %s",
                    nd, genitivusMonthes[nm], od, nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "1245") then
    datePart = datePart .. string.format( "%d %s ([[%d %s]])",
                    od, genitivusMonthes[om], nd, genitivusMonthes[nm] )
  elseif (template == "12345") then
    datePart = datePart .. string.format( "%d %s ([[%d %s]]) %s",
                    od, genitivusMonthes[om], nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
  elseif (template == "123456") then
    datePart = datePart .. string.format( '%d %s %d</span> <span class="nowrap">([[%d %s]] %s)',
                    od, genitivusMonthes[om], oy, nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
  else
    datePart = datePart .. 'формат неверен'
  end
  datePart = datePart .. '</span>'

  local infocardTemplate =
    (nd ~= nil and "1" or "") .. (nm ~= nil and "2" or "") .. (ny ~= nil and "3" or "")

	if (infocardTemplate == "123") then
		datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none">(<span class="%s">%04d-%02d-%02d</span>)</span>', infocardClass , ny , nm , nd )
	elseif (infocardTemplate == "23") then
		datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none">(<span class="%s">%04d-%02d</span>)</span>', infocardClass , ny , nm )
	elseif (infocardTemplate == "3") then
		datePart = datePart .. string.format('<span style="display:none;">(<span class="%s">%04d</span>)</span>', infocardClass , ny )
	end

  if ( categoryNamePrefix ~= nil ) then
    if ( nd ~= nil and nm ~= nil) then
      datePart = datePart .. '[[კატეგორია:' .. categoryNamePrefix .. ' ' .. nd .. ' ' .. genitivusMonthes[nm] .. ']]'
    end
    if ( ny ~= nil) then
      datePart = datePart .. '[[კატეგორია:' .. categoryNamePrefix .. ' ' .. infocards.inYear( ny ) .. ']]'
    end
  end

  return datePart
end

function infocards.nominativeYear( year )
  if ( year >= 0 ) then
    return '[[' .. year .. ']]'
  else
    return '[[ძვ. წ.' .. ( 0 - year ) .. ']]'
  end
end

function infocards.inYear( year )
  if ( year >= 0 ) then
    return '' .. year .. ''
  else
    return 'ძვ. წ.' .. ( 0 - year) .. ''
  end
end

function infocards.convertToDate( possibleDateString )

  possibleDateString = mw.ustring.gsub( possibleDateString, '−', '-')

  local simpleDate = mw.ustring.match(possibleDateString, '^%s*([%-%d%.]+)%s*$', 0)
  if ( simpleDate ) then
    return infocards.convertToDateNewStylePart( simpleDate );
  end

  local complexDate1, complexDate2 = mw.ustring.match(possibleDateString, '^%s*([%-%d%.]+)%s*%(([%-%d%.]+)%)%s*$', 0)
  if ( complexDate1 and complexDate2) then
    local table1 = infocards.convertToDateNewStylePart( complexDate1 );
    local table2 = infocards.convertToDateOldStylePart( complexDate2 );
    if ( table1 and table2 ) then
      return {
          year = table1["year"], month = table1["month"], day = table1["day"], 
          osyear = table2["year"], osmonth = table2["month"], osday = table2["day"]
        }
    else
      return nil
    end
  end

  return nil
end

function infocards.convertToDateNewStylePart( possibleDateString )

  local ny = mw.ustring.match(possibleDateString, '^(%-?%d+)$', 0)
  if (ny ~= nil) then
    return {year = tonumber(ny)}
  end

  return infocards.convertToDateCommonPart( possibleDateString )
end

function infocards.convertToDateOldStylePart( possibleDateString )

  local nd = mw.ustring.match(possibleDateString, '^(%-?%d+)$', 0)
  if (nd ~= nil) then
    return {day = tonumber(nd)}
  end

  return infocards.convertToDateCommonPart( possibleDateString )
end


function infocards.convertToDateCommonPart( possibleDateString )

  local nd, nm
    = mw.ustring.match(possibleDateString, '^(%d?%d)%.(%d?%d)$', 0)
  if (nd ~= nil and nm ~= nil) then
    return {day = tonumber(nd), month = tonumber(nm)}
  end

  local nd, nm, ny
    = mw.ustring.match(possibleDateString, '^(%d?%d)%.(%d?%d)%.(%-?%d+)$', 0)
  if (nd ~= nil and nm ~= nil and ny ~= nil) then
  	local ndn = tonumber(nd)
  	local nmn = tonumber(nm)
  	local nyn = tonumber(ny)
  	if (ndn > 0 and ndn < 33 and nmn > 0 and nmn < 13) then
    	return {day = ndn, month = nmn, year = nyn}
    end
  end

  return nil
end

return infocards