RSA ალგორითმი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ალგორითმი Rivest Shamir Adleman ანუ RSA არის კრიპტოგრაფიის ასიმეტრიული ალგორითმი (public სიტყვა-გასაღები), მნიშვენელოვან გამოყენებას ჰპოვებს ელექტრონულ კომერციაში, განსაკუთრებით საიდუმლო მონაცემების გაცვლა-გამოცვლისათვის ინტერნეტში. ეს ალგორითმი შეიქმნა რონ რივესტის, ადი შამირის და ლენ ადლემანის მიერ 1977 წელს, საიდანაც მოდის მისი სახელწოდება.

ძირითადი ფუნქციონირება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ეს ალგორითმი იყენებს ორი ტიპის სიტყვა-გასაღებს: public, ტექსტის დასაშიფრად და private დაშიფრული ტექსტის გასაშიფრად. public სიტყვა-გასაღები ხელმისაწვდომია ყველასთვის ვინც შიფრავს ინფორმაციას, private კი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მისთვის ვინც შექმნა ორივე სიტყვა-გასაღები. მაგალითად: ვთქვათ, ორ ადამიანს სურს საიდუმლო მონაცემების გაცვლა. ერთ-ერთი მათგანი, ჯემალი ქმნის ორივე სიტყვა-გასაღებს, შემდეგ public-ს უგზავნის სხვებს ბაკურს,ბეგლარას.... რომელთაც შეუძლიათ დაშიფრონ ტექსტი მოცემული public სიტყვა-გასაღებით,შემდეგ უგზავნიან ჯემალს რომელსაც შეუძლია გაშიფროს თავისი private სიტყვა-გასაღებით.

უფრო დაწვრილებით ფუნქციონირების შესახებ[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ამ ალგორითმის ავტორები იყენებენ Z/Zn რგოლს და ფერმას მცირე თეორემას, რაც საშუალებას იძლევა მივიღოთ სპეციალური ფუნქციები(function trap) ანუ, ფუნქციები რომელთაც ერთადერთი მნიშვნელობები აქვთ breach secret-ზე. ეს მეთოდი გავრცელებულია და ფართო გამოყენებას ჰპოვებს(მაგ. ფრანგული საბანკო კარტა, კომერციული ვებ-გვერდები...). RSA აკეთებს გამოთვლას Z/Zn ჯგუფებში. მისი ალგორითმი მათემატიკურ პრინციპს ემყარება.

სიტყვა-გასაღებების შექმნა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 1. ვიღებთ ორ განსხვავებულ პირველ მარტივ რიცხვს p და q;
 2. შემდეგ n-ს, (n=pq);
 3. გამოვთვლით ეილერის ინდიკატორს n : \varphi(n) = (p-1)(q-1)
 4. ვიღებთ e-ს, ისეთ პირველ მთელ რიცხვს, რომელსაც \varphi(n) იყენებს როგორც დაშიფვრის ხარისხს.
 5. რადგანაც e მარტივია, ბეზუს თეორიიდან გამოდის რომ, იგი არის ინვერსიული mod \varphi(n) არსებობს ისეთი მთელი d რომლისთვისაც ed \equiv1\pmod{\varphi(n)}. d არის გაშიფვრის მაჩვენებელი.

(n,e) წყვილი არის public სიტყვა-გასაღები, ხოლო (n,d)-private სიტყვა-გასაღები.

ტექსტის დაშიფვრა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ვთქვათ M არის მთელი რიცხვი (M<n) და წარმოადგენს ტექსტს. დაშიფრული ტექსტი იქნება:

C \equiv M^e \pmod{n}

ტექსტის გაშიფვრა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

C-ს გასაშიფრად ვიყენებთ d-ს (e mod \varphi(n)-ის ინვერსიას) და გამოვთვლოთC^d \pmod{n}\, გვექნება:

C^d \pmod{n} \equiv (M^e)^d \pmod{n} \equiv M^{ed} \pmod{n}\,

რადგანაც ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} მოდულით გაყოფის განმარტებით გვექნება:

ed = 1 + k \varphi(n) = 1 + k(p-1)(q-1), სადაც k \in \mathbb N.

ნებისმიერი მთელი M-თვის:

 M^{1+k(p-1)(q-1) }\equiv M \pmod p\,

და

 M^{1+k(p-1)(q-1) }\equiv M \pmod q\,.
 • მართლაც, თუ M-ის და p-ის გამყოფები ურთიერთგანსხვავებულნი არიან, მაშინ ფერმას თეორემის მიხედვით d, M^{p-1} \equiv 1 \pmod p\, მაშასადამე M^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod p\, puis M^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv M \pmod p\,
 • si M n'est pas premier avec p, comme p est un nombre premier, cela signifie que M est multiple de p donc M^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv 0 \equiv M \pmod p\,

თუ არა და, რადგანაც p არის მარტივი რიცხვი, გამოდის რომ M არის p-ს ჯერადი და M^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv 0 \equiv M \pmod p\,

M^{1+k(p-1)(q-1)} - M \, არის p-ს და q-ს ჯერადი, გაუსის ლემის მიხედვით მტკიცდება რომ, M^{1+k(p-1)(q-1)} - M \,არის pq-ს ჯერადი ანუ n-ის, და გვექნება
 C^d \equiv M^{ed} \equiv M^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv M \pmod n\,

დგინდება, რომ ტექსტის დასაშიფრად საჭიროა ვიცოდეთ e და n. გასაშიფრად პირიქით - d და n.

იმისათვის, რომ გამოვთვალოთ e და n, d-ის საშუალებით, დაგვჭირდება e mod (p - 1)(q - 1 ) , აგრეთვე გვჭირდება ვიცოდეთ p და q-ს მნიშვნელობები.

დაპროგრამება-დანერგვა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

როცა RSA მეთოდის გამოყენებასთან გვაქვს საქმე, თავს იჩენს შემდეგი პრობლემები:

დიდი მარტივი რიცხვის არჩევის მეთოდი არის შემდეგი: ვიღებთ ბიტების შემთხვევით მიმდევრობას (მაგ.:2048), შემდეგ ვამოწმებთ primality test(ალგორითმი რომელიც ამოწმებს მარტივია თუ არა რიცხვი)-ით. ამას მოსდევს კიდევ ერთი პრობლემა: მეთოდი, რომელიც აქ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა, მაგალითად, ერასტოთენეს პირზმა, არის ძალიან ნელი. ამიტომ გამოიყენება სხვადასხვა primality probabilistic ტესტი(მაგ.: ფერმას primality).

ეს ტესტი არ გვაძლევს უეჭველ პასუხს რომ რიცხვი მარტივია, მაგრამ დაზუსტებით გვეუბნება, რომ დიდია ალბათობა რომ იგი მარტივი იყოს. ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ primality deterministic-ის ტესტი (polynomial-ის შემთხვევაში, რომელიც იძლევა აგრეთვე იმის საშუალებას, რომ დავაზუსტოდ მარტივია თუ არა რიცხვი (მაგ.: AKS-ის ალგორითმი).ეს უკანასკნელი ნაკლებად სწრაფია, თუმცა დანამდვილებით ამტკიცებს რიცხვის მარტივობას.

M = c^e \mod{n} შეიძლება საკმაოდ გრძელი გამოდგეს, თუ მას ცუდად ავიღებთ. გასაგებია ისიც რომ ჯერ c^e-ს გამოთვლა და შემდეგ მისი მოდულით გაყოფა n-ზე ცუდი იდეაა, რადგანაც ბევრ დროს მოითხოვს. ძირითადად, მაინც მამოიყენება მოდულლური ექსპონენცია.

აგრეთვე შესაძლებელია private სიტყვა-გასაღების განსხვავებული სახით შენახვა, რომელიც იძლევა უფრო სწრაფად გაშიფვრის საშუალებას ჩინური ნაშთის თეორემის დახმარებით.

უსაფრთხოება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

პროგრამები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თავდასხმები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

Wiener-ის თავდასხმა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

Wiener-ის თავდასხმა(1989) მოქმედებს მაშინ როდესაც d ნაკლებია N^{\frac{1}{4}}. ხოლო d-ს პოვნა შესაძლებელია \frac{e}{N} უწყვეტი ფუნქციის გაშლით.

Hastad-ის თავდასხმა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

Hastad-ის თავდასხმა, ერთ-ერთი პირველი თავდასხმა(აღმოჩენილი 1985 წ.), მოქმედებს როდესაც public e საკმაოდ პატარაა.როდესაც ხდება გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინების დაჭერა, ჩინური ნაშთის თეორემის საშუალებით შესაძლებელია მისი თავდაპირველი სახის აღდგენა.

ქრონომეტრიული თავდასხმა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თავდასხმა არჩევითი შიფრაციით[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • კრიფტოგრაფია, თეორია და პრაქტიკა, დუგლას სტინსონი, მეორე გამოცემა, Vuibert 2003
 • გამოყენებითი კრიპტოგრაფია, ბრიუს შნეიერი, მეორე გამოცემა, Vuibert, იანვარი 2001, ISBN 2-7117-8676-5.
 • კრიპტოგრაფია, პრინციპი, პიერ ბართელემი, რობერტ როლანდი, პასკალ ვერონი, ჰერმეს ლავუაზიე, 2005, ISBN 2-7462-1150-5

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]