შინაარსზე გადასვლა

ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ, იოანე ზოსიმე

ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ — ქართველი მწიგნობარის, იოანე-ზოსიმეს მიერ შექმნილი პატრიოტული საგალობელი.

ტექსტი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ტექსტი სრულად გამართულია ხელნაწერის ფოტოს მიხედვით.

ქებაჲ და დ~ბჲ ქა:რთლისა ენისაჲ჻

დამარხულ არს ენაჲ ქართული

დღედმდე მეორედ მოსვლისა მისისა

საწამებელად რ~ა ყო~სა ენასა ღთ~მნ

ამხილოს ამით ენითა. და ესე ენაჲ

მძინარჱ არს დღესამომდე, და სახარე

ბასა შინა ამას ენასა ლაზარე ჰრქჳან

და ახალმან ნინო მოაქცია და ჰელე

ნე დედოფალმან ესე არიან ორნი დანი

ვ~ა მარიამ და მართაჲ და მეგობრო

ბაჲ ამისთჳს თქუა ვ~დ ყ~ლი საიდუმლოჲ

ამას ენასა შინა დამარხულ არს

და ოთხისა დღისა მკდარი ამისთჳს

თქ~ა დავით წწყ~ლმან რ~ წელი ათასი ვ~ა ერთი დღჱ

და სახარ~ბასა შინა ქარ

თულსა თავსა ხ~, თავსა მათჱსსა წილი (ან წერით) ზის

რ~ლ ასოჲ არს და იტყჳს ყ~ლად ოთხ ათასსა

მარაგსა და ესე არს ოთხი დღჱ და ოთ

ხისა დღისა მკ~დარი ამისთჳს მისთანავე

დაფლუჱთ სიკდ~ლითა ნათლისღებისა მისისაითა

და ესე ენაჲ შემკული და კურთხეული

სახელითა უ~საჲთა, მდაბალი და დაწუ

ნებული მოელის დღესა მას მეორედ მოსვლასა

უფლისასა და სასწ~ლად ესე აქუს ოთხმეოც

და ათოთხმეტი წელი უმეტჱს სხუათა ენა

თა ქრ~ჱს მოსლვითგან ვ~ე დღესამომდე

და ესე ყ~ლი რ~ლი წერილ არს მოწამედ წარ

მოგითხარ ასი ესე წილი და წილი ანბანისაჲ.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • „საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1976 წლისა“, გვ. 13

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]