შინაარსზე გადასვლა

ფინინი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ფინინი (Pīnyīn) — შემოკლებული სახელ-ფორმა სპეციალური სადამწერლობო სისტემისა, რომელსაც ჩინურად ეწოდება 漢語拼音方案 / 汉语拼音方案 Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn) „ბგერათა ფიქსაციის პროგრამა ჩინურში“. უფრო გავრცელებულია შემოკლებული სახელწოდება ფინინი, თუმცა „თონგ-ჲონგ ფინინს“ (ჩვეულებრივი ფინინი) ანდა „ჰან'ჲუ ფინინსაც“ (ჩინური ენის ფინინი) ამბობენ ან გამოიყენებენ.

ფინინი წარმოადგენს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში მიღებულ ოფიციალურ რომანიზებულ სტანდარტს ჩინური სალიტერატურო ენისა. ჩინური ენის ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია ლათინური ანბანის საფუძველზე დაადგინა ჩინეთის სახელმწიფო საბჭომ 1956 წლის 6 თებერვალს და ოფიციალურად 1957 წელს მიიღო, რითაც გაუქმდა 1921 წელს შემოღებული არალათინური „ჭუ-ინის ტრანსლიტერაცია“. ამავდროულად ოფიციალურად გამოცხადდა გამარტივებული სადამწერლობო სისტემა მთელ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში.

ფინინის ტრანსლიტერაცია ეფუძნება სალიტერატურო ჩინური ენის (ფუთუნხუა) წარმოთქმით ნორმებს.

ფინინის ცხრილი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ფინინის ცხრილი ინიციალები ფინინის ცხრილი
(ნული) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
ჯგუფ a-ს დაბოლოებები -i zhi chi shi ri zi ci si -i ჯგუფ a-ს დაბოლოებები
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o o bo po mo fo lo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ê ê
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei hei zhei shei zei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
ჯგუფ i-ს დაბოლოებები i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i ჯგუფ i-ს დაბოლოებები
ia ya dia lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
ჯგუფ u-ს დაბოლოებები u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u ჯგუფ u-ს დაბოლოებები
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
ჯგუფ ü-ს დაბოლოებები ü yu ju qu xu ü ჯგუფ ü-ს დაბოლოებები
üe yue nüe lüe jue que xue ue
üan yuan juan quan xuan üan
ün yun jun qun xun ün
iong yong jiong qiong xiong iong
ფინინის ცხრილი (ნული) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s ფინინის ცხრილი
ინიციალები

ქართული შესატყვისები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

a-ა b-ბ c-ც ch-ჩ d-დ/ტ e-ე f-ჶ g-გ/კ h-ხ i-ი j-ძ'/ჯ k-ქ l-ლ m-მ n-ნ ng-ნ./ნგ o-ო p-ფ q-ჩ' r-'/ჟ' s-ს sh-შ t-თ u-უ ü-ჲუ w-ვ x-შ y-ჲ z-ძ/წ zh-ჭ'

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • Yǐn Bīnyōng 尹斌庸, Mary Felley [Fù Mànlì 傅曼丽]: Chinese romanization. Pronunciation and Orthography / Hànyǔ Pīnyīn hé zhèngcífǎ 汉语拼音和正词法; Beijing: Sinolingua, 1990; ISBN 7-80052-148-6 / ISBN 0-8351-1930-0 (წიგნის ავტორი თავად იღებდა მონაწილეობას როგორც ერთ–ერთი წამყვანი სპეციალისტი ფინინის შემუშავებასა და დადგენაში)
  • Reiner Stoppok: Pinyin-Schreibung. Rechtschreibung der amtlichen chinesischen Latein-Umschrift. Regeln und Beispiele; Reihe Sinica Bd. 11; Dülmen: Europäischer Universitätsverlag, 20032; ISBN 978-3-932329-19-7
  • Klaus Kaden: Die wichtigsten Transkriptionssysteme für die chinesische Sprache. Eine Einführung zum Selbststudium; Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1975 (სხვა სისტემებთან შესადარებლად)

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]