ფრჩხილები (პუნქტუაცია)

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
( )
ფრჩხილები
[]  {}  ⟨⟩
პუნქტუაცია
აპოსტროფი ( ’ ' )
ფრჩხილები ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
ორწერტილი ( : )
მძიმე ( , ، 、 )
ტირე ( , –, —, ― )
მრავალწერტილი ( …, ..., . . . )
ძახილის ნიშანი ( ! )
წერტილი ( . )
დეფისი ( )
დეფის-მინუსი ( - )
კითხვის ნიშანი ( ? )
ბრჭყალები ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
წერტილ-მძიმე ( ; )
წილადის ნიშანი ( /,  ⁄  )
სიტყვის გამყოფი
ინტერპუნქტი ( · )
ნიშანსივრცე ( ) ( ) ( )
ზოგადი ტიპოგრაფია
ამპერსანდი ( & )
ვარსკვლავი ( * )
@ ნიშანი ( @ )
უკუწილადი ( \ )
სიის მარკერი ( )
კაერტის ნიშანი ( ^ )
† სიმბოლო ( †, ‡ )
გრადუსის სიმბოლო ( ° )
გადაბრუნებული კითხვის და ძახილის ნიშანები ( ¡ )
გადაბრუნებული კითხვის ნიშანი ( ¿ )
ოქტოთორპი ( # )
ნომრის ნიშანი ( )
გაყოფის ნიშანი ( ÷ )
რიგობითი ინდიკატორი ( º, ª )
პროცენტი, პრომილე ( %, ‰ )
პლუსი და მინუსი ( + − )
საბაზისო პუნქტი ( )
აბზაცის ნიშანი ( )
შტრიხი ( ′, ″, ‴ )
პარაგრაფის ნიშანი ( § )
ტილდა ( ~ )
ქვეტირე ( _ )
ვერტიკალური ხაზი ( ¦, ‖, | )
ინტელექტუალური საკუთრება
საავტორო უფლების ნიშანი ( © )
დარეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი ( ® )
მომსახურების ნიშანი ( )
მომიჯნავე უფლებების ნიშანი ( )
სავაჭრო ნიშანი ( )
ვალუტის ნიშნები
ვალუტის ნიშანი (საერთო) ( ¤ )
ვალუტის ნიშანი (კონკრეტული)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
იშვიათი ტიპოგრაფია
ასტერიზმი ( )
ფლერონი ( )
ინდექსი ( )
ინტერობანგი ( )
ირონული ნიშანი ( )
რომბის ნიშანი ( )
შენიშვნა ( )
კვანძი ( )
სხვა
დიაკრიტიკული ნიშნები
ლოგიკური სიმბოლოები
ციტატების ნიშნები ( « », „ ” )
სხვა დამწერლობებში
ჩინური პუნქტუაცია
ებრაული პუნქტუაცია
იაპონური პუნქტუაცია
კორეული პუნქტუაცია

ფრჩხილები ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ ) — პუნქტუაციის წყვილი ნიშანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში.

კოდების ცხრილი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მახასიათებლები მარცხენა
მრგვალი
ფრჩხილი
მარჯვენა
მრგვალი
ფრჩხილი
მარცხენა
კვადრატ.
ფრჩხილი
მარჯვენა
კვადრატ.
ფრჩხილი
მარცხენა
ნაკვთურა
ფრჩხილი
მარჯვენა
ნაკვთურა
ფრჩხილი
მარცხენა
კუთხური
ფრჩხილი
მარჯვენა
კუთხური
ფრჩხილი
გამოსახულება ( ) [ ] { }
უნიკოდი სახელწოდება left parenthesis right parenthesis left square bracket right square bracket left curly bracket right curly bracket mathematical left
angle bracket
mathematical right
angle bracket
კოდი U+0028 U+0029 U+005B U+005D U+007B U+007D U+27E8 U+27E9
HTML ათობითი ( ) [ ] { } ⟨ ⟩
თექვსმეტობთი ( ) [ ] { } ⟨ ⟩
()
  • მრგვალი ( ) ფრჩხილები — ფრჩხილების ნაირსახეობა. მრგვალ ფრჩხილებში ჩასმულია ისეთი სიტყვა, რომელიც განმარტავს ან აზუსტებს სხვა სიტყვის მნიშვნელობას.
[]
  • კვადრატული [ ] ფრჩხილები — ფრჩხილების ნაირსახეობა. ბეჭდვითი ნაწარმოების აღწერისას მათში სვამენ იმ ბიბლიოგრაფიულ ცნობებს, რომლებიც თავფურცელზე არ არის, არც წიგნის სხვა ნაწილებშია მითითებული და კატალოგიზატორის მიერ გარეშე წყაროებიდანაა დამატებული[1].
{}
  • ნაკვთური { } ფრჩხილები — ფრჩხილების ნაირსახეობა. ჩვეულებრივ იხმარება მათემატიკურ ფორმულებში[2].
⟨…⟩
  • კუთხური ⟨ ⟩ ფრჩხილები — ფრჩხილების ნაირსახეობა. გამოიყენება მათემატიკაში, ფიზიკაში, ტექსტოლოგიასა და ენათმეცნიერებაში[3].

მათემატიკაში კუთხური ნიშნებით გამოისახება სკალარული ნამრავლი წინაგიბრილტურ სივრცეში, მაგალითად:

კვანტურ მექანიკაში კუთხური ფრჩხილები გამოიყენება კვანტური მდგომარეობისა და მატრიცული ელემენტების გამოსახატავად, მაგალითად:

(კეტ-ვექტორი) და (ბრა-ვექტორი), ასევე და

ფიზიკაში კუთხური ფრჩხილებით ასევე გამოიხატება გასაშუალება, მაგალითად:

.

ტექსტოლოგიაში — .

ენათმეცნიერებაში ტეხილი ფრჩხილებით აღნიშნავენ გრაფემებს, მაგალითად «ფონემა /a/ გამოისახება ასო ⟨а⟩».

როგორც წესი მარცნიდან მარჯვნივ წერისას ფრჩხილები იხსნება მარცხენა ნიშნით, ხოლო იხურება იდენტური მარჯვენა ნიშნით.

სხვა ნიშნები გამხსნელ-დამხურავი ფუნქციით[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

არსებობს ფრჩხილები ისეთი ნიშნები, რომლებშიც გამხსნელი და დამხურავი ნიშნები იდენტური არიან, მაგალითად:

მახასიათებლები მარცხენა
მრგვალი
ფრჩხილი
მარჯვენა
მრგვალი
ფრჩხილი
მარცხენა
კვადრატ.
ფრჩხილი
გამოსახულება / |
უნიკოდი სახელწოდება solidus vertical line double vertical line
კოდი U+002F U+007C U+2016
HTML ათობითი / | ‖
თექვსმეტობთი / | ‖

დახრილი ნიშნები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

/…/

დახრილი / / ნიშნები, პროგრამირებაში (C და მრავალ სხვა ენაში) დამატებით ნიშნებათან ერთად «*» მიუთითებენ ტექსტის დაწყება-დასასრულს:

/* C ენაზე ჩაწერილი
  კომენტარები */

JavaScript-ში დახრილი ნიშნები აღნიშნავენ რეგულარულ გამოსახულებას:

var regular = /[a-z]+/;

ზოგჯერ, ტექსტის წერისას ხელმოსაწერი ადგილის გვერდზე დახრილი ნიშნებში იწერება სახელი და გვარი ხელმომწერის იდენტიფიცირებისათვის.

მაგალითად:

ხელმოწერა …. /ჭავჭავაძე ი./

სწორი ნიშნები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

|…|

სწორი | | ნიშნები გამოიყენება მათემატიკაში მატრიცის განმსაზღვრელის, რიცხვის ან ვექტორის მოდულის გამოსახატავად.

მაგალითად:

ორმაგი სწორი ნიშანი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

‖…‖

ორმაგი სწორი ‖ ‖ ნიშანი გამოიყენება მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიასა და სხვა მეცნიერებებში, ფორმულებში პრიორიტეტების გამოსახატავად.

მაგალითად:

სხვა გამოყენება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ფრჩხილების სხვადასხვა ნიშანი ასევე გამოიყენება სიცილაკების წერისას, მაგალითად: :) ან :-).

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]