გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 4 მარტი 2021, 22:02


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები137 დღე 10 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 3 დღე 12 სთ; მედიანა — 4 სთ 42 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
1 სთ 41 წთ3 სთ 44 წთ5 სთ 58 წთ16 სთ 39 წთ28 სთ 13 წთ47 სთ 44 წთ3 დღე 4 სთ38 დღე 7 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 149 937 137 560‎ (91,75%) 137 291‎ (91,57%) 99,80% 269 12 377
ფაილი 14 825 9 837‎ (66,35%) 9 837‎ (66,35%) 100,00% 0 4 988
თარგი 23 150 21 546‎ (93,07%) 21 543‎ (93,06%) 99,99% 3 1 604
მოდული 271 257‎ (94,83%) 257‎ (94,83%) 100,00% 0 14
კატეგორია 59 803 52 185‎ (87,26%) 52 183‎ (87,26%) 100,00% 2 7 618