გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 32 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 18 ივნისი 2019, 04:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები22 დღე 16 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 6 სთ 27 წთ; მედიანა — 26 წთ 8 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
15 წთ 33 წმ22 წთ 35 წმ34 წთ 52 წმ56 წთ 25 წმ1 სთ 40 წთ2 სთ 25 წთ10 სთ 53 წთ15 სთ 8 წთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 130,021 118,332‎ (91.01%) 118,284‎ (90.97%) 99.96% 48 11,689
ფაილი 14,261 9,325‎ (65.39%) 9,324‎ (65.38%) 99.99% 1 4,936
თარგი 21,000 19,369‎ (92.23%) 19,368‎ (92.23%) 99.99% 1 1,631
(მთავარი) 130,021 118,332‎ (91.01%) 118,284‎ (90.97%) 99.96% 48 11,689
ფაილი 14,261 9,325‎ (65.39%) 9,324‎ (65.38%) 99.99% 1 4,936
თარგი 21,000 19,369‎ (92.23%) 19,368‎ (92.23%) 99.99% 1 1,631
მოდული 202 201‎ (99.50%) 201‎ (99.50%) 100.00% 0 1
კატეგორია 50,334 42,281‎ (84.00%) 42,281‎ (84.00%) 100.00% 0 8,053

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
Jaba197717