გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 16 ივნისი 2021, 08:02


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები176 დღე 20 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 37 წთ; მედიანა — 9 სთ 39 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
2 სთ 29 წთ8 სთ 12 წთ9 სთ 55 წთ22 სთ 17 წთ40 სთ 58 წთ3 დღე 2 სთ6 დღე 4 სთ6 დღე 22 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 154 036 141 181‎ (91,65%) 140 966‎ (91,51%) 99,85% 215 12 855
ფაილი 14 872 9 874‎ (66,39%) 9 874‎ (66,39%) 100,00% 0 4 998
თარგი 23 503 21 894‎ (93,15%) 21 893‎ (93,15%) 100,00% 1 1 609
მოდული 282 268‎ (95,04%) 268‎ (95,04%) 100,00% 0 14
კატეგორია 60 085 52 462‎ (87,31%) 52 462‎ (87,31%) 100,00% 0 7 623