გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 28 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 28 იანვარი 2022, 00:02


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები303 დღე 21 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 37 წთ; მედიანა — 9 სთ 39 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
2 სთ 29 წთ8 სთ 12 წთ9 სთ 55 წთ22 სთ 17 წთ40 სთ 58 წთ3 დღე 2 სთ6 დღე 4 სთ6 დღე 22 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 158 510 145 083‎ (91,53%) 144 872‎ (91,40%) 99,85% 211 13 427
ფაილი 15 047 9 992‎ (66,41%) 9 992‎ (66,41%) 100,00% 0 5 055
თარგი 24 174 22 549‎ (93,28%) 22 549‎ (93,28%) 100,00% 0 1 625
მოდული 290 271‎ (93,45%) 271‎ (93,45%) 100,00% 0 19
კატეგორია 60 627 53 031‎ (87,47%) 53 031‎ (87,47%) 100,00% 0 7 596