გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 32 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 19 აპრილი 2019, 12:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები30 დღე 21 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 20 სთ 41 წთ; მედიანა — 35 წთ 20 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
16 წთ 3 წმ27 წთ 13 წმ43 წთ 22 წმ1 სთ 28 წთ2 სთ 49 წთ9 სთ 39 წთ15 სთ 19 წთ25 სთ 48 წთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 128,403 117,076‎ (91.18%) 117,064‎ (91.17%) 99.99% 12 11,327
ფაილი 14,219 9,300‎ (65.41%) 9,300‎ (65.41%) 100.00% 0 4,919
თარგი 20,735 19,067‎ (91.96%) 19,067‎ (91.96%) 100.00% 0 1,668
მოდული 197 197‎ (100.00%) 197‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 50,016 41,952‎ (83.88%) 41,952‎ (83.88%) 100.00% 0 8,064

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
Mehman971
Rezo15151