გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 31 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 18 ოქტომბერი 2018, 06:04


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები31 დღე 18 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 2 დღე 7 სთ; მედიანა — 2 სთ 10 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
56 წთ 38 წმ1 სთ 36 წთ5 სთ 9 წთ14 სთ 32 წთ30 სთ 19 წთ5 დღე 0 სთ6 დღე 21 სთ9 დღე 5 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 124,884 113,046‎ (90.52%) 112,998‎ (90.48%) 99.96% 48 11,838
ფაილი 14,041 9,173‎ (65.33%) 9,172‎ (65.32%) 99.99% 1 4,868
თარგი 19,888 18,243‎ (91.73%) 18,243‎ (91.73%) 100.00% 0 1,645
მოდული 191 191‎ (100.00%) 191‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 47,680 39,564‎ (82.98%) 39,564‎ (82.98%) 100.00% 0 8,116

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
MIKHEIL3