გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 29 ნოემბერი 2022, 14:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები359 დღე 0 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 36 სთ 49 წთ; მედიანა — 14 სთ 45 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
5 სთ 52 წთ10 სთ 34 წთ26 სთ 44 წთ43 სთ 59 წთ2 დღე 6 სთ3 დღე 4 სთ5 დღე 8 სთ6 დღე 6 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 164 606 150 014‎ (91,14%) 149 863‎ (91,04%) 99,90% 151 14 592
ფაილი 15 031 9 997‎ (66,51%) 9 997‎ (66,51%) 100,00% 0 5 034
თარგი 24 996 23 376‎ (93,52%) 23 375‎ (93,51%) 100,00% 1 1 620
მოდული 307 288‎ (93,81%) 288‎ (93,81%) 100,00% 0 19
კატეგორია 62 030 54 313‎ (87,56%) 54 311‎ (87,56%) 100,00% 2 7 717