გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 30 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 22 ივნისი 2018, 00:02


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები14 დღე 3 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 6 დღე 17 სთ; მედიანა — 12 წთ 8 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
5 წთ 0 წმ8 წთ 58 წმ17 წთ 49 წმ40 წთ 3 წმ2 სთ 3 წთ6 დღე 14 სთ15 დღე 1 სთ32 დღე 5 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 123,112 109,990‎ (89.34%) 109,958‎ (89.32%) 99.97% 32 13,122
ფაილი 14,026 9,153‎ (65.26%) 9,153‎ (65.26%) 100.00% 0 4,873
თარგი 19,521 17,545‎ (89.88%) 17,544‎ (89.87%) 99.99% 1 1,976
მოდული 175 175‎ (100.00%) 175‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 41,636 33,309‎ (80.00%) 33,309‎ (80.00%) 100.00% 0 8,327