გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 31 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 16 აგვისტო 2018, 12:46


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები4 დღე 12 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 47 სთ 54 წთ; მედიანა — 1 სთ 30 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
41 წთ 58 წმ1 სთ 9 წთ2 სთ 2 წთ9 სთ 35 წთ21 სთ 19 წთ3 დღე 23 სთ6 დღე 0 სთ9 დღე 2 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 124,059 111,690‎ (90.03%) 111,669‎ (90.01%) 99.98% 21 12,369
ფაილი 13,985 9,133‎ (65.31%) 9,133‎ (65.31%) 100.00% 0 4,852
თარგი 19,695 18,009‎ (91.44%) 18,009‎ (91.44%) 100.00% 0 1,686
მოდული 188 188‎ (100.00%) 188‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 44,324 36,117‎ (81.48%) 36,117‎ (81.48%) 100.00% 0 8,207