გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 32 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 17 იანვარი 2019, 08:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები5 დღე 23 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 13 სთ 56 წთ; მედიანა — 35 წთ 20 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
16 წთ 3 წმ27 წთ 13 წმ43 წთ 22 წმ1 სთ 28 წთ2 სთ 49 წთ9 სთ 39 წთ15 სთ 9 წთ22 სთ 39 წთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 126,410 115,099‎ (91.05%) 115,088‎ (91.04%) 99.99% 11 11,311
ფაილი 14,142 9,239‎ (65.33%) 9,239‎ (65.33%) 100.00% 0 4,903
თარგი 20,179 18,537‎ (91.86%) 18,537‎ (91.86%) 100.00% 0 1,642
მოდული 194 194‎ (100.00%) 194‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 48,906 40,815‎ (83.46%) 40,815‎ (83.46%) 100.00% 0 8,091