გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 25 სექტემბერი 2021, 10:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები258 დღე 3 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 37 წთ; მედიანა — 9 სთ 39 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
2 სთ 29 წთ8 სთ 12 წთ9 სთ 55 წთ22 სთ 17 წთ40 სთ 58 წთ3 დღე 2 სთ6 დღე 4 სთ6 დღე 22 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 156 592 143 469‎ (91,62%) 143 269‎ (91,49%) 99,86% 200 13 123
ფაილი 14 962 9 915‎ (66,27%) 9 915‎ (66,27%) 100,00% 0 5 047
თარგი 23 856 22 236‎ (93,21%) 22 234‎ (93,20%) 99,99% 2 1 620
მოდული 286 271‎ (94,76%) 271‎ (94,76%) 100,00% 0 15
კატეგორია 60 232 52 602‎ (87,33%) 52 602‎ (87,33%) 100,00% 0 7 630