შინაარსზე გადასვლა

რადიოაქტიური მწკრივები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

რადიოაქტიური მწკრივები, რადიოაქტიური რიგები, რადიოაქტიური ოჯახები — გენეტიკურად ერთმანეთთან დაკავშირებული რადიოაქტიური იზოტოპების ჯგუფები, რომლებშიც ყოველი მომდევო წევრი წარმოქმნილია წინა წევრისაგან მისი ალფა-დაშლის ან ბეტა-დაშლის შედეგად. ყოველი რადიოაქტიური მწკრივი იწყება ყველაზე უფრო დიდი ნახევრად დაშლის პერიოდის (T1/2) მქონე საწყისი იზოტოპით და მთავრდება მდგრადი იზოტოპით.

თუ ბირთვი ასხივებს -ნაწილაკებს, მაშინ მისი მუხტი (Z) მცირდება 2-ით, ხოლო მასური რიცხვი (A) — 4-ით. -ნაწილაკების გამოსხივებისას Z დიდდება 1-ით, ხოლო A არ იცვლება. თუ მოცემული იზოტოპის მასური რიცხვი იყოფა უნაშთოდ 4-ზე, მაშინ ასეთი მასური რიცხვი შეიძლება გამოვსახოთ ზოგადი ფორმულით 4n (სადაც n მთელი რიცხვია). იმ შემთხვევაში, თუ 4-ზე გაყოფისას გვრჩება ნაშთში 1, 2, 3, მაშნ მასური რიცხვების ზოგადი ფორმულები, შეიძლება ასე ჩაიწეროს: 4n+1, 4n+2, 4n+3. ამ ფორმულების შესაბამისად განასხვავებენ 4 რადიოაქტიულ მწკრივს, რომელთა საწყისი იზოტოპებია: (მწკრივი 4n), (4n+1), (4n+2) და (4n+3).

რადიოაქტიური მწკრივებს მათი საწყისი იზოტოპების სახელის მიხედვით უწოდებენ: თორიუმის, ნეპტუნიუმის, ურანის () და აქტინოურანის () რადიოაქტიურ მწკრივებს. ზოგჯერ მწკრივს უწოდებენ ურან-რადიუმის მწკრივს. ცხადია, რომ რადიოაქტიური იზოტოპები შედის მხოლოდ ერთ გარკვეულ რადიოაქტიურ მწკრივში. ბუნებაში არსებობს თორიუმის, აქტინოურანისა და ურან-რადიუმის (ბუნებრივი რადიოაქტიური) მწკრივები. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ მათი ნახევრად დაშლის პერიოდი (T1/2=1.41×1010 წ), (T1/2=7.13×108 წ) და (T1/2=4.51×109 წ) დედამიწის ასაკის თანაზომადია. ბუნებრივი რადიოაქტიური მწკრივები მთავრდება ტყვიის მდგრადი იზოტოპებით , და .

ნეპტუნიუმის ნახევრად დაშლის პერიოდი (T1/2) 2.14×106 წელს. ამის გამო, ნეპტუნიუმი და მისი რადიოაქტიური მწკრივის წევრები ბუნებაში არ მოიპოვება. ყველა ისინი მიღებულნი არიან ხელოვნურად გ. სიბორგის და სხვათა მიერ. მწკრივი მთავრდება მდგრადი იზოტოპით. ყოველი რადიოაქტიური წკრივი შეიცავს, როგორც დიდი სიცოცხლის მქონე, ასევე მცირე სიცოცხლის მქონე იზოტოპებს.

ბუნებრივი რადიოაქტიური მწკრივის წევრთა უმრავლესობას აქვს სპეციალური სახელწოდება და სიმბოლო, მაგალითად იზოტოპს ეწოდება იონიუმი (სიმბოლო ) და ასე შემდეგ. ეს სახელწოდებები წარმოიშვა ისტორიულად იზოტოპის ცნების შემოტანამდე.

ზოგიერთი იზოტოპი (რადიოაქტიური მწკრივების წევრები) იშლება არა ერთი გზით (α- ან β-დაშლა), არამედ — ორით. ასეთი იზოტოპების ბირთვები ერთ შემთხვევაში გამოასხივებენ α-ნაწილაკს, ხოლო მეორე შემთხვევაში — β-ნაწილაკს. მაგალითად, აქტინო ურანის მწკრივში 1000-დან 988 შემთხვევაში განიცდის α-დაშლას, ხოლო 12 შემთხვევაში — β-დაშლას, თითოეული გზის მიხედვით დაშლის ალბათობა (%-ში) ნაჩვენებია ისრების გვერდით მდებარე რიცხვებით.

თორიუმის მწკრივი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

-ის 4n მწკრივს ასევე უწოდებენ „თორიუმის რიგს“ ან „თორიუმის ოჯახს“. როგორც წესი -ით დაწყებული, ეს სერია მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: აქტინიუმი, ბისმუტი, ტყვია, პოლონიუმი, რადიუმი, რადონი და ტალიუმი. ყველა იმყოფება, ყოველ შემთხვევაში დროებით, ნებისმიერ ბუნებრივ თორიუმის შემცველ ნიმუშში, იქნება ეს ლითონი, ნაერთი თუ მინერალი. მწკრივი მთავრდება -ით.

ნუკლიდი ისტორიული სახელი (მოკლე) ისტორიული სახელი (გრძელი) დაშლის ტიპი ნახევრად დაშლის პერიოდი
(a=წელი)
წარმოებული ენერგია, MeV დაშლის შედეგად წაროქმნილი ელემენტი
252Cf α 2.645 a 6.1181 248Cm
248Cm α 3.4×105 a 5.162 244Pu
244Pu α 8×107 a 4.589 240U
240U β 14.1 h .39 240Np
240Np β 1.032 h 2.2 240Pu
240Pu α 6561 a 5.1683 236U
236U Thoruranium α 2.3×107 a 4.494 232Th
232Th Th Thorium α 1.405×1010 a 4.081 228Ra
228Ra MsTh1 Mesothorium 1 β 5.75 a 0.046 228Ac
228Ac MsTh2 Mesothorium 2 β 6.25 h 2.124 228Th
228Th RdTh Radiothorium α 1.9116 a 5.520 224Ra
224Ra ThX Thorium X α 3.6319 d 5.789 220Rn
220Rn Tn Thoron,
Thorium Emanation
α 55.6 s 6.404 216Po
216Po ThA Thorium A α 0.145 s 6.906 212Pb
212Pb ThB Thorium B β 10.64 h 0.570 212Bi
212Bi ThC Thorium C β 64.06%
α 35.94%
60.55 min 2.252
6.208
212Po
208Tl
212Po ThC′ Thorium C′ α 299 ns 8.784 208Pb
208Tl ThC″ Thorium C″ β 3.053 min 1.803 208Pb
208Pb ThD Thorium D stable . . .

ნეპტუნიუმის მწკრივი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

-ის 4n + 1 მწკრივს ასევე უწოდებენ „ნეპტუნიუმის რიგს“ ან „ნეპტუნიუმის ოჯახს“. ამ მწკრივში ჩართული იზოტოპებიდან მხოლოდ ორი გვხვდება ბუნებრივად მნიშვნელოვანი რაოდენობით, კერძოდ, ბოლო ორი: და . ზოგიერთი სხვა იზოტოპი აღმოჩენილია ბუნებაში, რომლებიც წარმოიქმნება -ის კვალი რაოდენობით, რომელიც წარმოიქმნება (n,2n) ნოკაუტ რეაქციით პირველყოფილ -ში.

ნუკლიდი დაშლის ტიპი ნახევრად დაშლის პერიოდი
(a=წელი)
წარმოებული ენერგია, MeV დაშლის შედეგად წაროქმნილი ელემენტი
249Cf α 351 a 5.813+.388 245Cm
245Cm α 8500 a 5.362+.175 241Pu
241Pu β 14.4 a 0.021 241Am
241Am α 432.7 a 5.638 237Np
237Np α 2.14·106 a 4.959 233Pa
233Pa β 27.0 d 0.571 233U
233U α 1.592·105 a 4.909 229Th
229Th α 7340 a 5.168 225Ra
225Ra β 14.9 d 0.36 225Ac
225Ac α 10.0 d 5.935 221Fr
221Fr α 99.9952%
β 0.0048%
4.8 min 6.3
0.314
217At
221Ra
221Ra α 28 s 6.9 217Rn
217At α 99.992%
β 0.008%
32 ms 7.0
0.737
213Bi
217Rn
217Rn α 540 μs 7.9 213Po
213Bi β 97.80%
α 2.20%
46.5 min 1.423
5.87
213Po
209Tl
213Po α 3.72 μs 8.536 209Pb
209Tl β 2.2 min 3.99 209Pb
209Pb β 3.25 h 0.644 209Bi
209Bi α 1.9·1019 a 3.137 205Tl
205Tl . stable . .

ურანის მწკრივი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

-ის 4n + 2 მწკრივს ასევე უწოდებენ „ურან-რადიუმის რიგს“ ან „რადიუმის რიგს“. ბუნებრივად არსებული -ით დაწყებული, ეს მწკრივი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ატატინს, ბისმუტს, ტყვიას, პოლონიუმს, პროტაქტინიუმს, რადიუმს, რადონს, ტალიუმს და თორიუმს. ყველა იმყოფება, ყოველ შემთხვევაში, დროებით, ნებისმიერ ბუნებრივ ურანის შემცველ ნიმუშში, იქნება ეს ლითონი, ნაერთი თუ მინერალი. მწკრივი მთავრდება -ით.

ნუკლიდი ისტორიული სახელი (მოკლე) ისტორიული სახელი (გრძელი) დაშლის ტიპი ნახევრად დაშლის პერიოდი
(a=წელი)
წარმოებული ენერგია, MeV დაშლის შედეგად წაროქმნილი ელემენტი
250Cf α 13.08 a 6.12844 246Cm
246Cm α 4800 a 5.47513 242Pu
242Pu α 3.8·105 a 4.98453 238U
238U UI Uranium I α 4.468·109 a 4.26975 234Th
234Th UX1 Uranium X1 β 24.10 d 0.273088 234mPa
234mPa UX2, Bv Uranium X2, Brevium IT, 0.16%
β, 99.84%
1.159 min 0.07392
2.268205
234Pa
234U
234Pa UZ Uranium Z β 6.70 h 2.194285 234U
234U UII Uranium II α 2.45·105 a 4.8698 230Th
230Th Io Ionium α 7.54·104 a 4.76975 226Ra
226Ra Ra Radium α 1600 a 4.87062 222Rn
222Rn Rn Radon, Radium Emanation α 3.8235 d 5.59031 218Po
218Po RaA Radium A α, 99.980%
β, 0.020%
3.098 min 6.11468
0.259913
214Pb
218At
218At α, 99.9%
β, 0.1%
1.5 s 6.874
2.881314
214Bi
218Rn
218Rn α 35 ms 7.26254 214Po
214Pb RaB Radium B β 26.8 min 1.019237 214Bi
214Bi RaC Radium C β, 99.979%
α, 0.021%
19.9 min 3.269857
5.62119
214Po
210Tl
214Po RaC' Radium C' α 164.3 μs 7.83346 210Pb
210Tl RaC" Radium C" β 1.3 min 5.48213 210Pb
210Pb RaD Radium D β, 100%
α, 1.9·10−6%
22.20 a 0.063487
3.7923
210Bi
206Hg
210Bi RaE Radium E β, 100%
α, 1.32·10−4%
5.012 d 1.161234
5.03647
210Po
206Tl
210Po RaF Radium F α 138.376 d 5.03647 206Pb
206Hg β 8.32 min 1.307649 206Tl
206Tl RaE Radium E β 4.202 min 1.5322211 206Pb
206Pb RaG Radium G stable . . .

აქტინოურანის მწკრივი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

-ის 4n+3 მწკრივს ასევე უწოდებენ „აქტინოურანის რიგს“ ან „აქტინოურანის ოჯახს“. როგორც წესი დაწყებული, ეს დაშლის მწკრივი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: აქტინიუმი, ასტატინი, ბისმუტი, ფრანციუმი, ტყვია, პოლონიუმი, პროტაქტინიუმი, რადიუმი, რადონი, ტალიუმი და თორიუმი. ყველა იმყოფება, ყოველ შემთხვევაში დროებით, -ის შემცველ ნებისმიერ ნიმუშში, იქნება ეს ლითონი, ნაერთი, მადანი თუ მინერალი. ეს მწკრივი მთავრდება სტაბილური იზოტოპის .

ნუკლიდი ისტორიული სახელი (მოკლე) ისტორიული სახელი (გრძელი) დაშლის ტიპი ნახევრად დაშლის პერიოდი
(a=წელი)
წარმოებული ენერგია, MeV დაშლის შედეგად წაროქმნილი ელემენტი
251Cf α 900.6 a 6.176 247Cm
247Cm α 1.56·107 a 5.353 243Pu
243Pu β 4.95556 h 0.579 243Am
243Am α 7388 a 5.439 239Np
239Np β 2.3565 d 0.723 239Pu
239Pu α 2.41·104 a 5.244 235U
235U AcU Actin Uranium α 7.04·108 a 4.678 231Th
231Th UY Uranium Y β 25.52 h 0.391 231Pa
231Pa Pa Protactinium α 32760 a 5.150 227Ac
227Ac Ac Actinium β 98.62%
α 1.38%
21.772 a 0.045
5.042
227Th
223Fr
227Th RdAc Radioactinium α 18.68 d 6.147 223Ra
223Fr AcK Actinium K β 99.994%
α 0.006%
22.00 min 1.149
5.340
223Ra
219At
223Ra AcX Actinium X α 11.43 d 5.979 219Rn
219At α 97.00%
β 3.00%
56 s 6.275
1.700
215Bi
219Rn
219Rn An Actinon,
Actinium Emanation
α 3.96 s 6.946 215Po
215Bi β 7.6 min 2.250 215Po
215Po AcA Actinium A α 99.99977%
β 0.00023%
1.781 ms 7.527
0.715
211Pb
215At
215At α 0.1 ms 8.178 211Bi
211Pb AcB Actinium B β 36.1 min 1.367 211Bi
211Bi AcC Actinium C α 99.724%
β 0.276%
2.14 min 6.751
0.575
207Tl
211Po
211Po AcC' Actinium C' α 516 ms 7.595 207Pb
207Tl AcC" Actinium C" β 4.77 min 1.418 207Pb
207Pb AcD Actinium D . stable . .

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]