მომხმარებლის განხილვა:გიო ოქრო/სავარჯიშო 4

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
პორტრეტი „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“ (შატბერდის კრებულის 1979 წლის გამოცემიდან) [1] ლეონტი მროველი „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“ [2],
"ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა" [3];
„ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955.) [4] (ტომი II, 1959.) [5]
ვახუშტი „საქართველოს ისტორია“ [6],
„საქართველოს ძველი ისტორია“ [7]
თეიმურაზ ბატონიშვილი „ისტორია დაწყებითგან ივერიისა, ესე იგი გიორგიისა, რომელ არს სრულიად საქართველოჲსა“ [8] ს. რ. გორგაძე „საქართველოს ისტორია“. ტფილისი, 1911 [9],
"საქართველოს ისტორია". ქუთაისი, 1915 [10]
პავლე ინგოროყვა «ძველი ქართული მატიანე „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“ და ანტიკური ხანის იბერიის მეფეთა სია» [11] CYRIL TOUMANOFF: „Chronology of the Early Kings of Iberia“ [12]
ესე ოცდარვანი მეფენი ქართლს შინა წარმართნი ქართლის მეფეები საქართველოს მეფეები ივერიის მეფეები არმაზ-მცხეთის მეფეები იბერიის მეფები იბერიის მეფები
ა~. და ესე იყო პირველი მეფჱ მცხეთას შინა აზოჲ, ძჱ არიან-ქართველთა მეფისაჲ, და მოკუდა. აზონ პატრიკი, ძე იარედოსისი მთავარი აზონ ძე იარედისა მაკედონელი
ძვ. წ. 326ძვ. წ. 302
აზონ მთავარი ძე არიანე მთავრისა მაკედონელისა 1. აზო
ძვ. წ. 330ძვ. წ. 272
ქართლოსიანები
Pharnavaz I relief (2).jpg
ბ~. და შემდგომად მისა დადგა ფარნავაზ. ამან აღმართა კერპი დიდი ცხჳ[რ]სა ზედა, და დასდვა სახელი მისი არმაზი. და მოქმნა ზღუდე წყლით კერძო, და ჰრქჳან არმაზ. ფარნავაზ, რომელი იყო პირველი მეფე ქართლისა, ქართლოსიანი
(ძვ. წ. 309ძვ. წ. 234)
ძვ. წ. 284ძვ. წ. 234
ა. ფარნავაზ
ძვ. წ. 302ძვ. წ. 237
ფარნავაზ I (იმეფა 65)
ძვ. წ. 302ძვ. წ. 237
2. ფარნავაზ I
ძვ. წ. 272ძვ. წ. 206
1. მეფე ფარნავაზ I
284 – 219 წ.
1. ფარნავაზ I (ლათ. Pharnabazus I)
ძვ. წ. 299ძვ. წ. 234
გ~. და შემდგომად მისა დადგა მეფედ საურმაგ. ამან აღმართა კერპი აჲნინა გზასა ზედა. და იწყო

არმაზს შჱნებად.

მეორე მეფე საურმაგ
ძვ. წ. 234ძვ. წ. 159
(† ძვ. წ. 159)
ბ. საურმაგ, ძე ფარნავაზ I-სა
ძვ. წ. 237ძვ. წ. 162
საურმაგ I (იმეფა 75)
ძვ. წ. 237ძვ. წ. 162
3. საურმაგ I
ძვ. წ. 206ძვ. წ. 162
2. მეფე საურმაგ I
219 – 66 წ.
2. საურმაგ I (ლათ. Sauromaces I)
ძვ. წ. 234ძვ. წ. 159
ნებროთიანები
დ~. და მისა შემდგომად მეფობდა მირვან. და აღმართა დანინა გზასა ზედა წინარე და აღაშენა არმაზი. მესამე მეფე, მირვან, ნებროთიანი
ძვ. წ. 159ძვ. წ. 109
გ. მირვან I, სიძე და შვილობილი საურმაგისა
ძვ. წ. 162ძვ. წ. 112
მირვან I (იმეფა 18)
ძვ. წ. 162ძვ. წ. 144
4. მირვან I
ძვ. წ. 162ძვ. წ. 120
3. მეფე მირვან (მირეან) I
219 – 66 წ.
3. მირვან I (ლათ. Meribanes I)
ძვ. წ. 159ძვ. წ. 109
ე~. და მეფობდა ფარნაჯობ და აღმართა კერპი ზადენ მთასა ზედა. და აღაშენა [ციხჱ]. მეოთხე მეფე, ფარნაჯომ, ნებროთიანი
ძვ. წ. 109ძვ. წ. 90
დ. ფარნაჯომ, ძე მირვან I-სა
ძვ. წ. 112ძვ. წ. 93
ფარნაჯამ I (იმეფა 9), მირვან I-ის ძე
ძვ. წ. 144ძვ. წ. 135
5. ფარნაჯომ
ძვ. წ. 120ძვ. წ. 88
4. მეფე ფარნაჯობ (ფარნაჯომ) I
219 – 66 წ.
4. ფარნაჯომ (ლათ. P'arnajom)
ძვ. წ. 109ძვ. წ. 90
არშაკუნიანები
ვ~. და მეფობდა არს(ოკ) [და] ქალაქსა ზღუდენი მოაქმნნა. მეხუთე მეფე, არშაკ, არშაკუნიანი
ძვ. წ. 90ძვ. წ. 78
ე. არშაკ, ძე სომეხთა მეფისა
ძვ. წ. 93ძვ. წ. 81
არშაკ I (იმეფა 12), დის ქმარი ფარნაჯამ მეფისა, ძეჲ დიდისა მის სპარსთა მეფისა არშაკისა
ძვ. წ. 135ძვ. წ. 123
6. არსოკ
ძვ. წ. 88ძვ. წ. 66
5. მეფე არსოკ I
219 – 66 წ.
5. არშაკ I (ლათ. Artaxias I)
ძვ. წ. 90ძვ. წ. 78
6. მეფე მირდატ I
219 – 66 წ.
ზ~. და მეფობდა არიკ, რომელმან შიდაციხე აღაშენა არმაზსა. მეექუსე მეფე. არტაგ. არშაკუნიანი
ძვ. წ. 78ძვ. წ. 63
ვ. არტაგ, ძე არშაკ I-სა
ძვ. წ. 81ძვ. წ. 66
არტაგ I (იმეფა 16)
ძვ. წ. 123ძვ. წ. 107
7. არტაგ
ძვ. წ. 66ძვ. წ. 64
7. მეფე არტოკ I
66 – 65 წ.
6. არტოგ (ლათ. Artocès)
ძვ. წ. 78ძვ. წ. 63
ჱ~. და მეფობდა ბრატმან, რომელსა ზე მცხეთას ქალაქი დაეწყო. მეშვიდე მეფე. ბარტომ, არშაკუნიანი
ძვ. წ. 63ძვ. წ. 30
(† ძვ. წ. 30)
ზ. ბარტომ I, ძე არტაგისა
ძვ. წ. 66ძვ. წ. 33
ბარტომ I (იმეფა 33)
ძვ. წ. 107ძვ. წ. 74
8. ფარნავაზ II
ძვ. წ. 64ძვ. წ. 32
8. მეფე ბარაცმან [ბარაცმან-ავაზ | | ფარსმან-ავაზ] = ფარნავაზ II
36 წ.
7. ბარტომ (ლათ. Pharnabazus II)
ძვ. წ. 63ძვ. წ. 30
ნებროთიანები
თ~. და მეფობდა მირეან. და მან აღაშენა მცხეთაჲ ქალაქი. მერვე მეფე. მირვან
(ძვ. წ. 90 – † ძვ. წ. 20)
ძვ. წ. 30ძვ. წ. 20
ჱ. მირვან II, ძე ფარნაჯომისა
ძვ. წ. 33ძვ. წ. 23
მირვან II (იმეფა 16)
ძვ. წ. 74ძვ. წ. 58
9. მირვან II
ძვ. წ. 32ძვ. წ. 22
9. მეფე მირეან II
36 – 27 წლებს შორის.
8. მირვან II (ლათ. Meribanes II)
ძვ. წ. 30ძვ. წ. 20
ი~. და მეფობდა არსუკ, რომელმან კასპი შეიპყრა და უფლის-ციხე განაგო. მეცხრე მეფე, მეორე არშაკ. ძე მირვანისი. ნებროთიანი
ძვ. წ. 20ძვ. წ. 3/ ახ. წ. 1
(† ძვ. წ. 3/ ახ. წ. 1)
თ. არშაკ II, ძე მირვან II-სა
ძვ. წ. 23ძვ. წ. 2
არშაკ II (იმეფა 25)
ძვ. წ. 58ძვ. წ. 33
10. არიკ
ძვ. წ. 22ძვ. წ. 1
10. მეფე არსუკ (არსოკ) II
36 – 27 წლებს შორის.
9. არშაკ II (ლათ. Artaxias II)
ძვ. წ. 20ახ. წ. 1
არშაკ III (იმეფა 32)
ძვ. წ. 33ახ. წ. 1
არშაკუნიანები
ია~. და მეფობდა როკ, რომელმან რაჲთურთით მცხეთაჲ გაიშორა. და მეფობაჲ ორად გაიყო, ორნი

მეფენი დასხდეს იმიერ და ამიერ.

მეათე მეფე, ადერკი, ძე ბარტომისი. არშაკუნიანი
ძვ. წ. 3/ ახ. წ. 158
(† 58)
ი. ადერკი, ძე ქართამისა
ძვ. წ. 2ახ. წ. 55
ადერკი I (იმეფა 43)
ახ. წ. 144
11. ადერკი
ძვ. წ. 1ახ. წ. 30
11. მეფე ადეროკ
27 წლიდან (ჩვენი წელთაღრიცხვის უწინარეს) – 30 წლამდე (ჩვენი წელთაღრიცხვისა)
10. ადერკი (ლათ. Pharasmanes I)
ახ. წ. 158
12. მეფე ფარსმან I
30-იანი – 60-იანი წლები.
13. მეფე მირდატ I
75 წ.
11. მიჰრდატ I (ლათ. Mithridates I)
58106
ახ. წ. 55 წელს იბერიის სამეფო ორად გაიყო, ერთი მეფე იჯდა არმაზში, მეორე – მცხეთაში. ამ მოვლენას ქართულ იტორიოგრაფიაში ეწოდა "ორმეფობა ქართლში". "მეფეთა ცხოვრების" მიხედვით, მეფე ადერკიმ სიკვდილის წინ სამეფო თავის ორ შვილს გაუყო: ერთს შეხვდა ქალაქი მცხეთა და ქართლი მტკვრის ჩრდილოეთით, მეორეს კი – არმაზი და ქართლი მტკვრის სამხრეთით. სულ იბერიის ტახტზე, "მეფეთა ცხოვრების" თანახმად, მეფეთა 5 წყვილი მჯდარა.
იბ~. და მეფობდა ქარძამ არმაზს და მცხეთას -- ბრატმან. და ამათთა ჟამთა ჰურიანი მოვიდეს მცხეთას

და დასხდეს.

მეთერთმეტე მეფენი ბარტამ (მცხეთას) და ქართამ (არმაზს), ძენი ადერკი სომეხთ მეფისა. არშაკუნიანნი
5872
(† 72)
ია. მეფენი: ბარტომ II მცხეთას
ქართამ არმაზს,
ძენი ადერკისანი
5572
ქართამ I (ქართამმან იმეფა 1½) და ბარტომ II (ბარტომმან იმეფა 28, კაოსმან 14, ზოგადად 44)
44 – 87
12. ქართამი (ლათ. Mithridates)
3035
14. მეფე ქართამ I = ფლავიოს დადე
14-ა. თანა-მეფე (არმაზელი პიტიახში): ბარაცმან (ბარცომ, ბერცუმ)
76 – 96 წლებს შორის.
იგ~. და მეფობდა იმიერ ფარსმან და ამიერ კაოზ. მეთორმეტე მეფენი ფარსმან (არმაზს) და კაოს (მცხეთას), ძენი ბარტოსი და ქართამისა, არშაკუნიანნი
7287
(† 87)
იბ. მეფენი: კაოს, ძე ბარტომ II-ისა მცხეთას
ფარსმან I, ძე ქართამ I-ისა არმაზს
7287
კაოს I და ფარსმან I (იმეფეს 14)
7287
13. ფარსმან I
3570
15. მეფე ფარსმან II
15-ა. თანა-მეფე (არმაზელი პიტიახში): კაოს (= კაოს პუბლიკი აგრიპა)
I საუკ. ბოლო – II საუკ. დასაწყისი.
იდ~. და მეფობდა იმიერ არსოკ და ამიერ -- ამაზაერ. მეცამეტე მეფენი აზორკ (არმაზს) და არმაზელ (მცხეთას), ძენი ფარსმანისი და კაოსისა, არშაკუნიანნი
87103
(† 103)
იგ. არმაზელ, ძე კაოსისა მცხეთას
აზორკ, ძე ფარსმან I-ისა არმაზს

87103
აზორკ I, ძეჲ ფარსმან I-სა და არმაზელ I, ძეჲ კაოს I-სა (იმეფეს 32)
87119
14. მიჰრდატ II
7096
16. მეფე ფარნუკ I = ხსე-ფარნუგ
16-ა. თანა-მეფე (არმაზელი პიტიახში): არმაზაერი
110-იანი წლები.
იე~. და მეფობდა იმიერ ამაზასპ და ამიერ -- დერუკ. მეთოთხმეტე მეფენი, ამაზასპ (არმაზს)
103116
(† 116) და დეროკ (მცხეთას) 103113
(† 113), ძენი აზორკ და არმაზელისნი, არშაკუნიანნი
იდ. ამზასპ I, ძე არმაზელისა მცხეთას
დეროკ, ძე აზორკისა არმაზს

103113
დეროკ I, ძეჲ აზორკ I-სა და ამზასპ პირველი, ძეჲ არმაზელ I-სა (იმეფეს 8)
119128
15. ამზასპ I
96116
17. მეფე ამაზასპ I
17-ა. თანა-მეფე (არმაზელი პიტიახში): ადერუკ
120-იანი წლები.
12. ამაზასპ I (ლათ. Amazaspus I)
106116
ივ~. და მეფობდა იმიერ ფარსმან ქველი და ამიერ -- ფარსმან ავაზ. მეთხუთმეტე მეფენი, ფარსმან ქუელი (არმაზს)
116129
(† 129) და მირდატ (მცხეთას) 113129
(† 129), ძენი ამაზასპისა და დეროკისი, არშაკუნიანნი
იე. მირდატ I, ძე ამზასპ I-ისა მცხეთას
ფარსმან II ქველი, ძე დეროკისა არმაზს

113129
ფარსმან II ქველი, ძეჲ დეროკისა და მირდატ I, ძეჲ ამზასპისა (იმეფეს 3)
128131
18. მეფე ფარსმან III ქველი
18-ა. თანა-მეფე (არმაზელი პიტიახში): ფარსმან-ავაზ | | ფარნავაზ.
130-იანი – 140-იანი წლები.
ფარსმან II ქველი, ძეჲ დეროკისა (იმეფა 13. † მეფობის მე-16 წელს)
131144
16. ფარსმან II
116140
13. ფარსმან II ქველი (ლათ. Pharasmanes II)
116132
მირდატ I, ძეჲ ამზასპისა (იმეფა 2½)
144147
იზ~. და მეფობდა იმიერ როკ და ამიერ -- მირდატ. და ამისა ზე მოაკლდა არმაზი სამეუფოჲ და

მცხეთას ოდენ იყო მეფობაჲ.

17. როკ
140146
19. მეფე <...> როკ
150-იანი წლები.
19-ა. თანა მეფე მირდატ
150-იანი წლები.
არმაზში გაუქმდა მეფობა და "მცხეთას ოდენ იყო მეფობაჲ".
იჱ~. და მეფობდა ღადამი და დღე კ~. მეთექუსმეტე მეფე, ადამი, ძე ფარსმან ქუელისა, არშაკუნიანი ივ. ღადამ, ძე ფარსმან II ქველისა
129132
ადამ I (იმეფა 4)
147151
18. ღადამ
146
20. ღადამ I
დაახლ. 161 – 164 წ.
14. ადამ (ლათ. Radamistus)
132135
ღადანა, ცოლი ფარსმან ქუელისა,
ფარსმან III-ის რეგენტი
132146
ღადან, ცოლი ფარსმან ქველისა და დედაჲ ადამისი (იდედოფლა 14)
151165
21-ა. დედოფალი ღადანა
დაახლ. 164 – 180 წ.
ით~. და ფარსმან, მეჩვიდმეტე მეფე, ფარსმან, ძე ადამისი, არშაკუნიანი იზ. ფარსმან III, ძე ადამისი
146182
ფარსმან III (იმეფა 26)
165191
19. ფარსმან III
146164
21. მეფე ფარსმან IV
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
15. ფარსმან III (ლათ. Pharasmanes III)
135185
კ~. და ამაზასპ, მეთვრამეტე მეფე, ამაზასპ, ძე ფარსმანისი. არშაკუნიანი იჱ. ამზასპ II, ძე ფარსმანისი
182186
ამზასპ II, ძეჲ ფარსმან III-სა (იმეფა 9)
191200
20. ამზასპ II
164182
22. მეფე ამაზასპ II
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
16. ამაზასპ II (ლათ. Amazaspus II)
185189
კა~. და რევ მართალი. მეცხრამეტე მეფე, რევ, არშაკუნიანი ით. რევ
186213
რევ, ძეჲ სომეხთა მეფისა ტიგრან V-სა (იმეფა 18)
200219
21. რევ მართალი
182190
23. მეფე რევ I მართალი
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
17. რევ I მართალი
189216
კბ~. ვაჩე. მეოცე მეფე, ვაჩე, ძე რევისა. არშაკუნიანი კ. ვაჩე, ძე რევისა
213231
ვაჩე I, ძეჲ რევ მართლისა (იმეფა 14)
219233
22. ვაჩე
190208
24. მეფე ვაჩე I
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
18. ვაჩე
216234
კგ~. ბაკურ. მეოცდაერთე მეფე, ბაკურ, ძე ვაჩესი. არშაკუნიანი კა. ბაკურ I, ძე ვაჩესი
231246
ბაკურ I, ძე მეფისა ვაჩესი (იმეფა 12)
233245
23. ბაკურ I
208216
25. მეფე ბაკურ I
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
19. ბაკურ I (ლათ. Baacurius I)
234249
კდ~. მირდატ. მეოცდაორე მეფე, მირდატ, ძე ბაკურისი, არშაკუნიანი კბ. მირდატ II, ძე ბაკურისი
246262
მირდატ II, ძეჲ მეფისა ბაკურისა (იმეფა 14)
245259
24. მირდატ III
216224
26. მეფე მირდატ III
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
20. მიჰრდატ II (ლათ. Miithridates II)
249265
20ა. ამაზასპ III (ლათ. Amazaspus III), ანტი-მეფე
260265
კე~. ასფაგურ. მეოცდასამე მეფე, ასფაგურ, ძე მირდატ მეფისა, არშაკუნიანი კგ. ასფაგურ, ძე მირდატ II-ისა
262265
ასჶაგურ I, ძეჲ მეფისა მირდატ II-სა (იმეფა 7)
259266
25. ასფაგურ
224265
27. მეფე ასფაგურ I
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
21. ასფაგურ I (ლათ. Aspacures I)
265284
ხოსროვიანები
კვ~. ლევ. მამაჲ მირეანისი. 26. ლევ
265300
28. მეფე ლევ (= რევ) II
II საუკუნის 80-იანი წლებიდან – IV საუკუნის დასაწყისამდე.
King Mirian III.jpg კზ~. [მირეან] მეოცდაოთხე მეფე მირიან, ძე სპარსთა მეფისა. ხოსროიანი კდ. მირიან, ძე სპარსთა მეფისა ქასრესი
265342
22. მირიან III (ლათ. Meribanes III)
284361
22ა. რევ II
(თანა-მეფე 345361)
23. საურმაგ II (ლათ. Sauromaces II)
361363
მეოცდახუთე მეფე, ბაქარ, ძე მირიანისი. ხოსროიანი კე. ბაქარ I, ძე მირიანისა
342364
24. ვარაზ-ბაკურ I (ლათ. Aspacures II)
363365
მეოცდაექუსე მეფე, მირდატ. ძე ბაქარისი. ხოსროიანი კვ. მირდატ III ძე ბაქარ I-სა
364379
25. მიჰრდატ III (ლათ. Miithridates III)
365380
მეოცდაშვიდე მეფე, ვარაზ-ბაქარ, ძე მირდატისი. ხოსროიანი კზ. ვარზა-ბაქარ II, ძე მირდატ III-ისა
379393
26. ვარაზ-ბაკურ II (ლათ. Aspacures III)
380394
მეოცდარვე მეფე. თრდატ. სიმამრი ვარაზ-ბაქარისი. ხოსროიანი კჱ. ტირდატ, სიმამრი ვარზა-ბაქარ II-სა
393405
27. თრდატი (ლათ. Tiridates)
394406
მეოცდაცხრე მეფე. ფარსმან. ძე ვარაზ-ბაქარისი. ხოსროიანი კთ. ფარსმან IV, ძე ვარზა-ბაქარ II-სა
405408
28. ფარსმან IV (ლათ. Pharasmanes IV)
406409
მეოცდაათე მეფე. მირდატ, ძმა ფარსმან მეფისა. ხოსროიანი ლ. მირდატ IV, ძმა ფარსმან IV-ისა და ძე ვარზა-ბაქარ II-სა
408410
29. მიჰრდატ IV (ლათ. Mithridates IV)
409411
მეოცდათერთმეტე მეფე, არჩილ. ძე მირდატ მეფისა, ხოსროიანი ლა. არჩილ I, ძე მირდატ IV-ისა
410434
30. არჩილ
411435
მეოცდათორმეტე მეფე, მირდატ, ძე არჩილ მეფისა, ხოსროიანი ლბ. მირდატ V, ძე არჩილ I-ისა
434446
31. მიჰრდატ V (ლათ. Mithridates V)
435447
Wachtang I. Gorgassali.jpg მეოცდაცამეტე მეფე, ვახტანგ, ძე მირდატისი, ხოსროიანი ლგ. ვახტანგ I გორგასლანი, ძე მირდატ V-სი
[13]
446499
32. ვახტანგ I გორგასალი/ გურგენი
447522
მეოცდათოთხმეტე მეფე, დაჩი, ძე ვახტანგ გორგასალისა. ხოსროიანი ლდ. დაჩი, ძე ვახტანგ I გორგასლანისა
499514
33. დაჩი
522534
მეოცდათხუთმეტე მეფე, ბაკურ, ძე დაჩი მეფისა, ხოსროიანი ლე. ბაკურ II, ძე დაჩისა
514528
34. ბაკურ II (ლათ. Baacurius II)
534547
Pharasmanes V relief.jpg მეოცდათექუსმეტე მეფე, ფარსმან, ძე ბაკურ მეფისა, ხოსროიანი ლვ. ფარსმან V, ძე ბაკურ II-ისა
528542
35. ფარსმან V (ლათ. Pharasmanes V)
547561
მეოცდაჩვიდმეტე მეფე, ფარსმან, ძმისწული ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი ლზ. ფარსმან VI (ფარსმან სხუაჲ), ძმის-წული ფარსმან V-ისა
542557
36. ფარსმან VI (ლათ. Pharasmanes VI)
561?
მეოცდათვრამეტე მეფე, ბაკურ, ძე ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი ლჱ. ბაკურ III, ძე ფარსმან VI-ისა
557570
37. ბაკურ III (ლათ. Baacurius III)
?580
მეფობის გაუქმების შემდეგ იბერიას სასანიანთა იმპერიის ადმინისტრაციული მოხელე – მარზპანი (სპარს. ოლქის მმართველი) განაგებს.


პორტრეტი ლეონტი მროველი „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“ [14],
"ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა" [15];
„ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955 წელი.) [16], (ტომი II, 1959) [17]
ვახუშტის ბატონიშვილი „საქართველოს ისტორია“ [18],
„საქართველოს ძველი ისტორია“[19]
CYRIL TOUMANOFF: „Chronology of the Early Kings of Iberia“ [20]
მეოცდაცხრამეტე მეფე ქართლისა, კურაპალატი გუარამ ბაგრატოანი გვარამ კუროპალატი
575600
ქართლის ერისმთავარი
გუარამ I
588590
Mtskheta. Jvari monastery wall writing. STEPHANOZ.JPG მეორმოცე ერისთავთა-მთავარი ქართლისა სტეფანოზ, ძე გუარამ კურაპალატისა, ბაგრატოანი მთავარი სტეფანოზ I
600619
ქართლის ერისმთავარი
სტეფანოზ I
590627
Mtskheta. Jvari monastery wall writing. ADARNERSE.JPG მეორმოცდაერთე მთავარი ქართლისა, ადარნასე, ძე ბაკურისი, ხოსროიანი მთავარი ადარნასე I
619639
ქართლის ერისმთავარი
ადარნასე I
627637
მეორმოცდაორე მთავარი ქართლისა, სტეფანოზ, ძე ადარნასე მთავრისა, ხოსროიანი მთავარი სტეფანოზ II (ხოსროვიანი)
639663
ქართლის ერისმთავარი
სტეფანოზ II
637650
ქართლის ერისმთავარი
ადარნასე II
650685
მეორმოცდასამე მეფე, მირ, ძე სტეფანოზ მთავრისა, ხოსროიანი მეფე მირ (ხოსროვიანი)
663668
ქართლის ერისმთავარი
გუარამ II
685693
King Archil.jpg მეორმოცდაოთხე მეფე, არჩილ, ძე სტეფანოზ მეფისა და ძმა მეფისა მირისა, ხოსროიანი მეფე არჩილ I (ხოსროვიანი)
668718
ქართლის ერისმთავარი
გუარამ III
693748
მეორმოცდახუთე მთავარნი ქართლისა, იოვანე და ძმა მისი ჯუანშერ, ძენი წმიდისა მოწამისა არჩილ მეფისანი, ხოსროიანნი მთავარნი: იოანე და ჯვანშერ (უკანასკნელი ხოსროვიანები)
718787
ქართლის ერისმთავარი
ადარნასე III ნერსიანი
748760
ქართლის ერისმთავარი
ნერსე ნერსიანი
760780
ქართლის ერისმთავარი
სტეფანოზ III ნერსიანი
780786
786 წელს აბასიანთა სახალიფომ გააუქმა იბერიის საერისმთავრო და მოახდინა კავკასიის ანექსია. მხოლოდ 813 წელს, ბიზანტიის ხელშეწყობით, აღდგენილ იქნა იბერიის საერისმთავრო და კურაპალატის უმაღლესი ტიტული ხელახლა მიენიჭათ იბერიის ერისმთავრებს.
Ashot I relief.jpg მეორმოცდაექუსე კურაპალატი ქართლისა, აშოტ, ძე ადარნასესი, ბაგრატოანი აშოტ კუროპალატი
787826
ქართლის ერისმთავარი
აშოტ ბაგრატიონი
813826
მეორმოცდაშვიდე კურაპალატი, ბაგრატ, ძე აშოტ კურაპალატისა და ძმა ადარნესესი და გუარამისი. ბაგრატოანი ბაგრატ I კუროპალატი
826876
ქართლის ერისმთავარი
ბაგრატ ბაგრატიონი
826876
მეორმოცდარვე მეფე, კურაპალატი დავით, ძე ბაგრატ კურაპალატისა, ბაგრატოანი მეფე კუროპალატი დავით I
876881
ქართლის ერისმთავარი
დავით ბაგრატიონი
876881
ქართლის ერისმთავარი
გურგენ ბაგრატიონი
881891
მერმოცდაცხრე მეფე, ადარნასე, ძე დავით მეფე-კურაპალატისა, ბაგრატოანი მეფე კუროპალატი ადარნასე II
881923
ქართველთა მეფე
ადარნასე
888923
(კუროპალატი 891923 წლებში)
ქართველთა მეფე
დავით
923937
Ashot the Kuropalates.jpg ტაოს მთავარი
აშოტ II
(კუროპალატი 923954 წლებში)
მეფე კუროპალატი სუმბატ
923958
ქართველთა მეფე
სუმბატ
937958
(კუროპალატი 954958 წლებში)
ტაოს მთავარი
ადარნასე III, ბაგრატ I-ის ძე
(კუროპალატი 958963 წლებში)
მეორმოცდაათე მეფე ქართლისა, კოსტანტინე, ძე აფხაზთა მეფისა
მეფე დავით ანუ ბაგრატ II რეგვენი
958994
ქართველთა მეფე
ბაგრატ II რეგვენი
958994
David III of Tao.jpg აქ დავით დიდის კუროპ. († 1001) დროდამ საქართველო ერთობისა და სწავლა-ხელოვნების ფართო გზას დაადგება. ტაოს მეფე
დავით III

(კუროპალატი 9901001 წლებში)
ქართველთა მეფე
გურგენი
9941008
Bagrat III of Georgia (Gelati mural).jpg მეორმოცდათერთმეტე მეფე, ბაგრატ, ძე გურგენ მეფეთ-მეფისა. ბაგრატოანი მეფე ბაგრატ III და მამა მისი მეფეთ-მეფე გურგენ
9801008
ბაგრატ III
(კუროპალატი 10011008 წლებში)

სქოლიო[წყაროს რედაქტირება]

 1. მოქცევაჲ ქართლისაჲ (შატბერდის კრებულის 1979 წლის გამოცემიდან)
 2. ლეონტი მროველი „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“
 3. ლეონტი მროველი „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა“
 4. „ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955.)
 5. „ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი II, 1959.)
 6. ვახუშტი „საქართველოს ისტორია“
 7. საქართველოს ძველი ისტორია
 8. თეიმურაზ ბატონიშვილი „ისტორია დაწყებითგან ივერიისა, ესე იგი გიორგიისა, რომელ არს სრულიად საქართველოჲსა“
 9. ს. რ. გორგაძე „საქართველოს ისტორია“. ჟურნალ "ჯეჯილის" გამოცემა. ტფილისი. ელექტრომბეჭდავი ამხ. "შრომა", მუხრანის ქ. №12. 1911
 10. ს. რ. გორგაძე „საქართველოს ისტორია“. მეორე გამოცემა. ქუთაისი. ქ. შ. წ.-კ. გ. ს. ქუთ. განყ. სტამბა. 1915
 11. პავლე ინგოროყვა „ძველი ქართული მატიანე "მოქცევაჲ ქართლისაჲ" და ანტიკური ხანის იბერიის მეფეთა სია“
 12. CYRIL TOUMANOFF: „Chronology of the Early Kings of Iberia“
 13. გიორგი მაჭარაშვილი „დროშა გორგასლიანი“
 14. ლეონტი მროველი „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“
 15. ლეონტი მროველი „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა“
 16. „ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955 წელი.)
 17. „ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი II, 1959 წელი.)
 18. ვახუშტის ბატონიშვილი „საქართველოს ისტორია“
 19. საქართველოს ძველი ისტორია
 20. CYRIL TOUMANOFF: „Chronology of the Early Kings of Iberia“