მოდული:Portal bar

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:Portal bar/ინფო

-- This module implements {{portal bar}}.

require('strict')

-- determine whether we're being called from a sandbox
local isSandbox = mw.getCurrentFrame():getTitle():find('sandbox', 1, true)
local sandbox = isSandbox and '/sandbox' or ''

local portalModule = require('Module:Portal'..sandbox)
local getImageName = portalModule._image
local checkPortals = portalModule._checkPortals
local processPortalArgs = portalModule._processPortalArgs
local yesno = require( 'Module:Yesno' )
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
local p = {}

local function sandboxVersion(s)
	return isSandbox and s.."-sand" or s
end

-- Builds the portal bar used by {{portal bar}}.
function p._main( portals, args )
	
	-- check for sensible args
	args = type(args) == "table" and args or {}
	
	-- Normalize arguments
	for key, default in pairs({border=true,redlinks=false,tracking=true}) do
		if args[key] == nil then args[key] = default end
		args[key] = yesno(args[key], default)
	end

	local nav = mw.html.create( 'div' )
		:addClass(sandboxVersion('portal-bar'))
		:addClass( 'noprint metadata noviewer' )
		:attr( 'role', 'navigation' )
		:attr( 'aria-label' , 'Portals' )
		:addClass(sandboxVersion(args.border and 'portal-bar-bordered' or 'portal-bar-unbordered'))
	
	local trackingCat = ''
	-- Allow any number of portals
	args.minPortals = 0
	args.maxPortals = -1
	-- Check to see whether there are redlinks, filter out unless args.redlink is true
	portals, trackingCat = checkPortals(portals, args)
	nav:wikitext(trackingCat)
	if #portals == 0 then
		return trackingCat
	end

	local related = yesno(args.related)
	if related then
		nav:addClass(sandboxVersion('portal-bar-related'))
	else
		local header = nav:tag('span')
		header:addClass(sandboxVersion('portal-bar-header'))
		header:wikitext('[[Wikipedia:Contents/Portals|Portal]]')
		if #portals > 1 then
			header:wikitext('s')
		end
		header:wikitext(':')
	end
	local container = nav:tag('div')
	container:addClass(sandboxVersion('portal-bar-content'))
	if related then
		container:addClass(sandboxVersion('portal-bar-content-related'))
	end
	local size = related and '27x25px' or '21x19px'
	for _, portal in ipairs( portals ) do
		container
			:tag( 'span' )
			:addClass(sandboxVersion('portal-bar-item'))
			:wikitext( string.format('[[File:%s|%s]] [[Portal:%s|%s]]',
					getImageName(portal,true), size, portal, portal))
	end
	
	local styleFile = 'Module:Portal bar'..sandbox..'/styles.css'
	return mw.getCurrentFrame():extensionTag{
		name = 'templatestyles', args = { src = styleFile }
	} .. tostring( nav ) 
end

-- Processes external arguments and sends them to the other functions.
function p.main( frame )
	local origArgs = getArgs(frame)
	local portals, args = processPortalArgs(origArgs)
	return p._main( portals, args )
end

return p