შინაარსზე გადასვლა

მოდული:Multiple image

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

გამოყენება[წყაროს რედაქტირება]

ეს მოდული საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მრავალი სურათის თარგი.

ფუნქციები

იმისათვის, რომ არ იყოს კონფლიქტი მრავალ სტატიასთან, რომლებიც იყენებენ თარგს, მოდულს უნდა ჰქონდეს იგივე თარგის პარამეტრები (იხილეთ დოკუმენტაცია) და ასევე აღიაროს ის, რაც ინგლისურ ენაზეა.

ჰო   ფაილი(n)   image(n) .
ჰო   წარწერა(n)   caption(n) .
ჰო   წარწერის ზონა(n)   caption_align(n) .
ჰო   ჯამური სიგანე   total_width .
ჰო   სიგანე   width .
ჰო   სიგანე(n)   width(n) .
ჰო   სიმაღლე(n)   height(n) .
ჰო   ზონა   align .
ჰო   მიმართულება   direction .
ჰო   ფონი   background color .
ჰო   სათაური   header .
ჰო   სათაურის ზონა   header_align .
ჰო   სათაურის ფონი   header_background .
ჰო   ქვევით   footer .
ჰო   ქვედა ზონა   footer_align .
ჰო   ქვედა ფონი   footer_background .


ჰო   ალტ(n)   alt : ნაგულისხმევად.
ჰო   ბმული(n)   link : Analizar la posibilidad de cambiarlo a enlace (aunque las imágenes corrientes también usan |link=).

-- implements [[თარგი:მრავალი სურათი]]
local p = {}

local autoscaledimages
local nonautoscaledimages

local function isnotempty(s)
	return s and s:match( '^%s*(.-)%s*$' ) ~= ''
end

local function removepx(s)
	return tostring(s or ''):match('^(.*)[Pp][Xx]%s*$') or s
end

local function getdimensions(s, w, h)
	if tonumber(w) and tonumber(h) then
		nonautoscaledimages = true
		return tonumber(w), tonumber(h)
	end
	local file = s and mw.title.new('File:' .. mw.uri.decode(mw.ustring.gsub(s,'%|.*$',''), 'WIKI'))
	file = file and file.file or {width = 0, height = 0}
	w = tonumber(file.width) or 0
	h = tonumber(file.height) or 0
	autoscaledimages = true
	return w, h
end

local function renderImageCell(image, width, height, link, alt, thumbtime, caption, textalign, istyle, border)
	local root = mw.html.create('')

	local altstr = '|alt=' .. (alt or '')
	local linkstr = link and ('|link=' .. link) or ''
	local widthstr = '|' .. tostring(width) .. 'px'
	local thumbtimestr = ''

	if widthstr == '|-nanpx' then
		widthstr = ''
	end
	if isnotempty( thumbtime ) then
		thumbtimestr = '|thumbtime=' .. thumbtime
	end

	local imagediv = root:tag('div')
	imagediv:addClass((border ~= 'infobox') and 'thumbimage' or nil)
	imagediv:cssText(istyle)
	if( height ) then
		imagediv:css('height', tostring(height) .. 'px')
		imagediv:css('overflow', 'hidden')
	end
	imagediv:wikitext('[[file:' .. image .. widthstr .. linkstr .. altstr .. thumbtimestr .. ']]')
	if isnotempty(caption) then
		local captiondiv = root:tag('div')
		captiondiv:addClass((border ~= 'infobox') and 'thumbcaption' or nil)
		if isnotempty(textalign) then
			captiondiv:addClass('text-align-' .. textalign)
		end
		captiondiv:wikitext(caption)
	end
	return tostring(root)
end

local function getWidth(w1, w2)
	local w
	if isnotempty(w1) then
		w = tonumber(w1)
	elseif isnotempty(w2) then
		w = tonumber(w2)
	end
	return w or 200
end

local function getPerRow(pstr, ic)
	-- split string into array using any non-digit as a dilimiter
	local pr = mw.text.split(pstr or '', '[^%d][^%d]*')
	-- if split failed, assume a single row
	if (#pr < 1) then
		pr = {tostring(ic)}
	end
	-- convert the array of strings to an array of numbers,
	-- adding any implied/missing numbers at the end of the array
	local r = 1
	local thisrow = tonumber(pr[1] or ic) or ic
	local prownum = {}
	while( ic > 0 ) do
		prownum[r] = thisrow
		ic = ic - thisrow
		r = r + 1
		-- use the previous if the next is missing and
		-- make sure we don't overstep the number of images
		thisrow = math.min(tonumber(pr[r] or thisrow) or ic, ic)
	end
	return prownum
end

local function renderMultipleImages(frame)
	local pargs = frame:getParent().args
	local args = frame.args
	local width = removepx(pargs['სიგანე'] or '')
	local dir = pargs['მიმართულება'] or ''
	local border = pargs['border'] or args['border'] or ''
	local align = pargs['ზონა'] or args['ზონა'] or (border == 'infobox' and 'center' or '')
	local capalign = pargs['წარწერის ზონა'] or args['წარწერის ზონა'] or ''
	local totalwidth = removepx(pargs['ჯამური სიგანე'] or args['ჯამური სიგანე'] or '')
	local imgstyle = pargs['image_style'] or args['image_style']
	local header = pargs['სათაური'] or pargs['title'] or ''
	local footer = pargs['ქვევით'] or ''
	local imagegap = tonumber(pargs['image_gap'] or '1') or 1
	local perrow = nil
	local thumbclass = {
		["left"] = 'tleft',
		["none"] = 'tnone',
		["center"] = 'tnone',
		["centre"] = 'tnone',
		["right"] = 'tright'
		}

	-- find all the nonempty images
	local imagenumbers = {}
	local imagecount = 0
	for k, v in pairs( pargs ) do
		local i = tonumber(tostring(k):match( '^%s*ფაილი([%d]+)%s*$' ) or '0')
		if( i > 0 and isnotempty(v) ) then
			table.insert( imagenumbers, i)
			imagecount = imagecount + 1
		end
	end

	-- sort the imagenumbers
	table.sort(imagenumbers)

	-- create an array with the number of images per row
	perrow = getPerRow(dir == 'vertical' and '1' or pargs['perrow'], imagecount)

	-- compute the number of rows
	local rowcount = #perrow

	-- store the image widths and compute row widths and maximum row width
	local heights = {}
	local widths = {}
	local widthmax = 0
	local widthsum = {}
	local k = 0
	for r=1,rowcount do
		widthsum[r] = 0
		for c=1,perrow[r] do
			k = k + 1
			if( k <= imagecount ) then
				local i = imagenumbers[k]
				if( isnotempty(totalwidth) ) then
					widths[k], heights[k] = getdimensions(pargs['ფაილი' .. i], pargs['სიგანე' .. i], pargs['სიმაღლე' .. i])
				else
					widths[k] = getWidth(width, pargs['სიგანე' .. i])
				end
				widthsum[r] = widthsum[r] + widths[k]
			end
		end
		widthmax = math.max(widthmax, widthsum[r])
	end

	-- make sure the gap is non-negative
	if imagegap < 0 then imagegap = 0 end

	-- if total_width has been specified, rescale the image widths
	if( isnotempty(totalwidth) ) then
		totalwidth = tonumber(totalwidth)
		widthmax = 0
		local k = 0
		for r=1,rowcount do
			local koffset = k
			local tw = totalwidth - (3 + imagegap) * (perrow[r] - 1) - 12
			local ar = {}
			local arsum = 0
			for j=1,perrow[r] do
				k = k + 1
				if( k<= imagecount ) then
					local i = imagenumbers[k]
					local h = heights[k] or 0
					if (h > 0) then
						ar[j] = widths[k]/h
						heights[k] = h
					else
						ar[j] = widths[k]/100
					end
					arsum = arsum + ar[j]
				end
			end
			local ht = tw/arsum
			local ws = 0
			k = koffset
			for j=1,perrow[r] do
				k = k + 1
				if( k<= imagecount ) then
					local i = imagenumbers[k]
					widths[k] = math.floor(ar[j]*ht + 0.5)
					ws = ws + widths[k]
					if heights[k] then
						heights[k] = math.floor(ht)
					end
				end
			end
			widthsum[r] = ws
			widthmax = math.max(widthmax, widthsum[r])
		end
	end

	-- start building the array of images, if there are images
	if( imagecount > 0 ) then
		-- compute width of outer div
		local bodywidth = 0
		for r=1,rowcount do
			if( widthmax == widthsum[r] ) then
				bodywidth = widthmax + (3 + imagegap) * (perrow[r] - 1) + 12
			end
		end
		-- The body has a min-width of 100, which needs to be taken into account on specific widths
		bodywidth = math.max( 100, bodywidth - 8);

		local bg = pargs['ფონი'] or ''
		-- create the array of images
		local root = mw.html.create('div')
		root:addClass('thumb')
		root:addClass('tmulti')
		-- root:addClass('tmulti-sandbox')
		root:addClass(thumbclass[align] or 'tright')

		if( align == 'center' or align == 'centre' ) then
			root:addClass('center')
		end
		if( bg ~= '' ) then
			root:css('background-color', bg)
		end

		local div = root:tag('div')
		div:addClass((border ~= 'infobox') and 'thumbinner multiimageinner' or 'multiimageinner')
		div:css('სიგანე', tostring(bodywidth) .. 'px')
			:css('max-width', tostring(bodywidth) .. 'px')
		if( bg ~= '' ) then
			div:css('background-color', bg)
		end
		if( border == 'infobox' or border == 'none') then
			div:css('border', 'none')
		end
		-- add the header
		if( isnotempty(header) ) then
			div:tag('div')
				:addClass('trow')
				:tag('div')
					:addClass('theader')
					:css('text-align', pargs['სათაურის ზონა'])
					:css('background-color', 
						(pargs['სათაურის ფონი'] ~= '') and pargs['სათაურის ფონი'] or nil)
					:wikitext(header)
		end
		-- loop through the images
		local k = 0
		for r=1,rowcount do
			local rowdiv = div:tag('div'):addClass('trow');
			for j=1,perrow[r] do
				k = k + 1
				if( k <= imagecount ) then
					local imagediv = rowdiv:tag('div')
					imagediv:addClass('tsingle')
					if bg ~= '' then
						imagediv:css('background-color', bg);
					end
					if imagegap > 1 and k < imagecount then
						if dir == 'vertical' then
							imagediv:css('margin-bottom', tostring(imagegap) .. 'px')	
						elseif j < perrow[r] then
							imagediv:css('margin-right', tostring(imagegap) .. 'px')
						end
					end
					local i = imagenumbers[k]
					local img = pargs['ფაილი' .. i]
					local w = widths[k]
					imagediv:css('სიგანე', tostring(2 + w) .. 'px')
						:css('max-width', tostring(2 + w) .. 'px')
					imagediv:wikitext(renderImageCell(img, w, heights[k],
						pargs['link' .. i], pargs['alt' .. i],
						pargs['thumbtime' .. i], pargs['წარწერა' .. i], capalign, imgstyle, border))
				end
			end
		end
		-- add the footer
		if( isnotempty(footer) ) then
			local falign = string.lower(pargs['ქვედა ზონა'] or args['ქვედა ზონა'] or '')
			falign = (falign == 'centre') and 'center' or falign
			div:tag('div')
				:addClass('trow')
				:css('display', (falign ~= '') and 'flow-root' or 'flex')
				:tag('div')
					:addClass((border ~= 'infobox') and 'thumbcaption' or nil)
					:css('text-align', (falign ~= '') and falign or nil)
					:css('background-color', 
						(pargs['ქვედა ფონი'] ~= '') and pargs['ქვედა ფონი'] or nil)
					:wikitext(footer)
		end
		return tostring(root)
	end
	return ''
end

function p.render( frame )
	autoscaledimages = false
	nonautoscaledimages = false

	return frame:extensionTag {name = 'templatestyles', args = {src = 'მრავალი_სურათი/styles.css', wrapper = ".tmulti"}}
		.. renderMultipleImages( frame )
		.. (autoscaledimages and '[[კატეგორია:გრაფიკული თარგები]]' or '')
end

p[''] = function( frame ) return p.render( frame:newChild{title = frame:getTitle()} ) end

return p