მოდული:FormatNum

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:FormatNum/ინფო

local FormatNum = { suite = "FormatNum",
          serial = "2018-05-07",
          item  = 15709679 };
--[[
FormatNum
* format
* minus
* padding
* roman2number
* round
* failsafe
FormatNum()
]]
local DEFAULT_FORMAT = "dewiki";
local DEFAULT_METHOD = 0;-- Constant for round method "round half to even" (IEEE 754)
local ROUND_TO_EVEN = 0;

-- Constant for round method "round half away from zero"
-- (German: "kaufmaennisches Runden"),
-- also filters "-0" and converts it to "0".
local ROUND_AWAY_FROM_ZERO = 1;

-- Constant for U+202F
local THIN_SPACE = mw.ustring.char( 8239 );

-- Constant for reducing code range to ANSI
local SPACER_SPAN = "<span style='display:inline-block;width:.167em;'>&#160;</span>";

-- Constant for padding span element
local PADDING_SPAN = "<span style='visibility:hidden'>%s%s</span>";


-- Table storing the format options.
local FORMAT_TABLE = {
  dewiki = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = ".",
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 5,
    groupOnlyIntegerPart = false
     },
  dewikiint = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = THIN_SPACE,
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 5,
    groupOnlyIntegerPart = true
     },
  de = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = THIN_SPACE,
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 4,
    groupOnlyIntegerPart = false
     },
  de_currency = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = ".",
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 4,
    groupOnlyIntegerPart = false
     },
  ch = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = "'",
    groupMinLength = 5,
    groupNaturalLength = 5,
    groupOnlyIntegerPart = true
     },
  en = {
    decimalMark = ".",
    groupMark = ",",
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 4,
    groupOnlyIntegerPart = true
     },
  iso31_0 = {  -- ISO 31-0 using comma as decimal mark
    decimalMark = ",",
    groupMark = THIN_SPACE,
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 4,
    groupOnlyIntegerPart = false
     },
  iso31_0_point = {  -- ISO 31-0 using dot as decimal mark
    decimalMark = ".",
    groupMark = THIN_SPACE,
    groupMinLength = 4,
    groupNaturalLength = 4,
    groupOnlyIntegerPart = false
     },
  comma = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = "",
    groupMinLength = 1000, -- (for performance, but also small values wouldn't matter)
    groupNaturalLength = 1000,
    groupOnlyIntegerPart = true
     },
  heights = {
    decimalMark = ",",
    groupMark = ".",
    groupMinLength = 6,
    groupNaturalLength = 6,
    groupOnlyIntegerPart = true
     },
  pc = nil  -- prevent formatting
};

-- Format table for "at" (only for convenience, same as "iso31_0").
FORMAT_TABLE.at = FORMAT_TABLE.iso31_0;

-- Format table for "ch_currency" (only for convenience, same as "dewiki").
FORMAT_TABLE.ch_currency = FORMAT_TABLE.dewiki;

-- Constant defining digit group lengths when digit grouping is used.
local DIGIT_GROUPING_SIZE = 3;

-- Table defining roman digit values.
local ROMAN_DIGITS = { I = 1,
            V = 5,
            X = 10,
            L = 50,
            C = 100,
            D = 500,
            M = 1000 };


--[[
  Internal used function for rounding.

  @param a_number : Number to be rounded.
  @param a_precision : Number of significant digits of the fractional part.
             If it is negative,
             the according number of digits of the integer part are also rounded.
             If it is negative but greater 1,
             for -.1 -.2 -.3 ... -.9 only the leading digits
             will be significant, while
  @param a_roundMethod : Numeric constant defining the round method to use.
    Supported are ROUND_TO_EVEN and ROUND_AWAY_FROM_ZERO.
  @param a_signed : Boolean, shift to typographic minus sign, or precede plus sign.

  @return String of the rounded number like returned by Lua function string.format().
]]
local function numberToString( a_number, a_precision, a_roundMethod, a_signed )
  local suitable;
  if ( a_precision < 0 ) then
    a_precision = - a_precision;
    if ( a_precision < 1 ) then
      local k = math.log10( math.abs( a_number ) );
      if ( k > 0 ) then
        a_precision = math.floor( k )
               + 1
               - math.floor( a_precision * 10 );
        if ( a_precision < 0 ) then
          a_precision = 0;
        end
      else
        a_precision = 0;
      end
    else
      a_precision = math.floor( a_precision );
    end
    if (a_roundMethod == ROUND_TO_EVEN) then
      local integerPart = math.floor(math.abs(a_number) / (10 ^ a_precision));
      if (integerPart % 2 == 0) then
        -- next even number smaller than a_number / 10^precision
        a_number = a_number - 5 * (10 ^ (a_precision - 1));
        a_number = math.ceil(a_number / (10 ^ a_precision)) * (10 ^ a_precision);
      else
        -- next even number bigger than a_number / 10^precision
        a_number = a_number + 5 * (10 ^ (a_precision - 1));
        a_number = math.floor(a_number / (10 ^ a_precision)) * (10 ^ a_precision);
      end
    elseif (a_roundMethod == ROUND_AWAY_FROM_ZERO) then
      if (a_number >= 0) then
        a_number = a_number + 5 * (10 ^ (a_precision - 1));
        a_number = math.floor(a_number / (10 ^ a_precision)) * (10 ^ a_precision);
      else
        a_number = a_number - 5 * (10 ^ (a_precision - 1));
        a_number = math.ceil(a_number / (10 ^ a_precision)) * (10 ^ a_precision);
      end
    end
    -- handle it as normal integer
    a_precision = 0;
  end
  if (a_roundMethod == ROUND_AWAY_FROM_ZERO) then
    if ((a_number * (10 ^ a_precision)) - math.floor(a_number * (10 ^ a_precision)) == 0.5) then
      -- because string.format() uses round to even, we have to add (numbers >0) or
      -- subtract (numbers <0) a little bit to point into the "correct" rounding
      -- direction if a_number is exactly in the middle between two rounded numbers
      if (a_number >= 0) then
        a_number = a_number + (10 ^ -(a_precision + 1));
      else
        a_number = a_number - (10 ^ -(a_precision + 1));
      end
    else
      if (math.abs(a_number * (10 ^ a_precision)) < 0.5) then
        -- filter "-0" and convert it to 0
        a_number = math.abs(a_number);
      end
    end
  end
  suitable = string.format( "%%.%df", a_precision );
  suitable = string.format( suitable, a_number );
  if a_signed then
    if (a_number > 0) then
      suitable = "+" .. suitable;
    elseif (a_number < 0) then
      suitable = mw.ustring.char( 8722 ) .. suitable;
    end
  end
  return suitable;
end -- numberToString()--[[
  Internal used for formatting.

  @param a_number : String (ASCII) of a non-negative number to be formatted.
  @param a_sign  : String with a sign char, or false
  @param a_decimalMark : String of the decimal mark to use.
  @param a_groupMark : String of the mark used for digit grouping.
  @param a_groupMinLength : Number defining the minimum length of integer part
    to use digit grouping (normally 4 or 5). However if fractional part is
    longer than DIGIT_GROUPING_SIZE (3 as default) and digit grouping of
    fractional part is not disabled via 'a_groupOnlyIntegerPart', then this
    value is ignored and set to DIGIT_GROUPING_SIZE + 1.
  @param a_groupNaturalLength : a_groupMinLength for unsigned integer; or nil
  @param a_groupOnlyIntegerPart : Boolean defining whether activating digit
    grouping only for integer part (true) or for integer and fractional part
    (false).

  @return String of the formatted number according to the parameters.
]]
local function formatNumber( a_number,
               a_sign,
               a_decimalMark,
               a_groupMark,
               a_groupMinLength,
               a_groupNaturalLength,
               a_groupOnlyIntegerPart )
  -- find the decimal point
  local decimalPosition = a_number:find( ".", 1, true );
  local needsGrouping = false;
  if not decimalPosition then
    -- no decimal point - integer number
    local minLength = a_groupMinLength;
    if not a_sign and a_groupNaturalLength then
      minLength = a_groupNaturalLength;
    end
    decimalPosition = #a_number + 1;
    if decimalPosition > minLength then
      needsGrouping = true;
    end
  else
    -- decimal point present
    if decimalPosition > a_groupMinLength
      or (#a_number - decimalPosition > DIGIT_GROUPING_SIZE
        and not a_groupOnlyIntegerPart) then
      needsGrouping = true;
    end
    -- replace the decimal point
    a_number = a_number:sub( 1, decimalPosition - 1 )
          .. a_decimalMark
          .. a_number:sub( decimalPosition + 1 );
  end
  if needsGrouping and decimalPosition > DIGIT_GROUPING_SIZE + 1 then
    -- grouping of integer part necessary
    local i = decimalPosition - DIGIT_GROUPING_SIZE;
    while (i > 1) do
      -- group the integer part
      a_number = a_number:sub( 1, i - 1 )
            .. a_groupMark
            .. a_number:sub( i );
      decimalPosition = decimalPosition + #a_groupMark;
      i = i - DIGIT_GROUPING_SIZE;
    end
  end
  -- skip to the end of the new decimal mark (in case it is more than one char)
  decimalPosition = decimalPosition + #a_decimalMark - 1;
  if a_groupOnlyIntegerPart then
    needsGrouping = false;
  end
  if needsGrouping and #a_number - decimalPosition > DIGIT_GROUPING_SIZE then
    -- grouping of fractional part necessary
    -- using negative numbers (index from the end of the string)
    local i = decimalPosition - #a_number + DIGIT_GROUPING_SIZE;
    while i < 0 do
      -- group the fractional part
      a_number = a_number:sub(1, i - 1) .. a_groupMark .. a_number:sub(i);
      i = i + DIGIT_GROUPING_SIZE;
    end
  end
  if (a_sign) then
    a_number = a_sign .. a_number;
  end
  return a_number;
end -- formatNumber()--[[
  Formatting numbers.

  @param source : Numerical or string representation
      of an unformatted (but maybe rounded) floating point or integer number.
  @param spec : Formatting option. Currently there are
      "at", "comma", "de", "dewiki", "de_currency", "ch", "ch_currency", "en",
      "iso31_0", "iso31_0_point" and "pc" supported.
      Defaults to "dewiki".
      See the FORMAT_TABLE for details.
  @param meet : HTML padding on left or right end.
      Defaults to 'none' or 0.
      Positive figures require padding behind decimal mark,
      negative values ensure at least that absolute value
      of characters before decimal mark.

  @return String of the formatted number.
      If the argument 'spec' is invalid
      or 'source' is not a valid string representation of a number,
      'source' is returned unmodified.
]]
FormatNum.format = function ( source, spec, meet )
  local stitch = type( source );
  local r;
  if stitch == "string" then
    r = mw.text.trim( source );
    if r == "" then
      r = false;
    end
  elseif stitch == "number" then
    r = tostring( source );
  end
  if r then
    if not spec then
      spec = DEFAULT_FORMAT;
    end
    local format = FORMAT_TABLE[ spec ];
    if format then
      -- format entry found
      local sign = mw.ustring.sub( r, 1, 1 );
      local scan = mw.ustring.format( "^[%%+%%-%c]", 8722 );
      local last;
      if mw.ustring.match( sign, scan ) then
        -- remove sign from r, add it again later
        r = mw.ustring.sub( r, 2 );
      else
        -- was not a sign
        sign = false;
      end
      if r:sub( 1, 1 ) == "." then
        -- r begins with "." -> add a 0 to the beginning
        r = "0" .. r;
      elseif r:sub( -1 ) == "." then
        -- r ends with "." -> remove it
        r  = r:sub( 1, -2 );
        last = true;
      end
      if r == r:match( "^%d+$" ) or
        r == r:match( "^%d+%.%d+$" ) then
        -- r has valid format (only digits or digits.digits)
        r = formatNumber( r, sign,
                 format.decimalMark,
                 format.groupMark,
                 format.groupMinLength,
                 format.groupNaturalLength,
                 format.groupOnlyIntegerPart );
        if meet then
          local stop;
          if not last then
            stop = format.decimalMark;
          end
          r = FormatNum.padding( r, meet, stop );
        end
        if format.groupMark == THIN_SPACE and
          SPACER_SPAN and
          r:find( THIN_SPACE, 2, true ) then
          r = r:gsub( THIN_SPACE, SPACER_SPAN );
            -- gsub has two results.
          r = tostring( mw.html.create( "span" )
                     :css( "white-space", "nowrap" )
                     :wikitext( r ) );
        end
      else
        -- r has no valid format -> undo all modifications
        r = source;
      end
    end
  end
  return r;
end -- FormatNum.format()FormatNum.getromanstring = function(number, style)
	local zahl = math.floor(math.abs(number));
	zahl = zahl % 1000000; -- Millionen werden abgeschnitten
	local lower = zahl % 1000;
	local upper = ((zahl - lower) / 1000)
	local text = '';
	local hunderttausender = (zahl - zahl % 100000 ) / 100000;
	zahl = zahl % 100000;
	local zehntausender  = (zahl - zahl % 10000 ) / 10000;
	zahl = zahl % 10000;
	local tausender    = (zahl - zahl % 1000 ) / 1000;
	zahl = zahl % 1000;
	local hunderter    = (zahl - zahl % 100 ) / 100;
	zahl = zahl % 100;
	local zehner      = (zahl - zahl % 10 ) / 10;
	local einer      = zahl % 10;
	local digit = {};
	if upper > 0 then
		if style=='over' then
			text = '<span style="text-decoration:overline">';
			digit = {'C', 'CC', 'CCC', 'CD', 'D', 'DC', 'DCC', 'DCCC', 'CM'} ;
			if hunderttausender > 0 then
				text = text .. digit[hunderttausender];
			end
			digit = {'X', 'XX', 'XXX', 'XL', 'L', 'LX', 'LXX', 'LXXX', 'XC'} ;
			if zehntausender > 0 then
				text = text .. digit[zehntausender];
			end
			digit = {'I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX'} ;
			if tausender > 0 then
				text = text .. digit[tausender];
			end
			text = text .. '</span>'
		elseif style=='apo' then
			digit = {'&#8584;', '&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;',
				  '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;', '&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;&#8584;'} ;
			if hunderttausender > 0 then
				text = text .. digit[hunderttausender];
			end
			digit = {'&#8578;', '&#8578;&#8578;', '&#8578;&#8578;&#8578;', '&#8578;&#8583;', '&#8583;', '&#8583;&#8578;', '&#8583;&#8578;&#8578;', '&#8583;&#8578;&#8578;&#8578;', '&#8578;&#8584;'} ;
			if zehntausender > 0 then
				text = text .. digit[zehntausender];
			end
			digit = {'&#8576;', '&#8576;&#8576;', '&#8576;&#8576;&#8576;', '&#8576;&#8577;', '&#8577;', '&#8577;&#8576;', '&#8577;&#8576;&#8576;', '&#8577;&#8576;&#8576;&#8576;', '&#8576;&#8578;'} ;
			if tausender > 0 then
				text = text .. digit[tausender];
			end
		else
			if upper < 10 then
				text = string.rep('M',upper);
			else
				text = 'ERR!...'; -- klassische M nur bis 9999
			end
		end
	end

	if lower > 0 then
		if upper > 0 then
			text = text .. '&nbsp;';
		end
		digit = {'C', 'CC', 'CCC', 'CD', 'D', 'DC', 'DCC', 'DCCC', 'CM'} ;
		if hunderter > 0 then
			text = text .. digit[hunderter];
		end
		digit = {'X', 'XX', 'XXX', 'XL', 'L', 'LX', 'LXX', 'LXXX', 'XC'} ;
		if zehner > 0 then
			text = text .. digit[zehner];
		end
		digit = {'I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX'} ;
		if einer > 0 then
			text = text .. digit[einer];
		end
	end
	return text;
end--[[
  Convert possible Unicode minus U+2212 into ASCII hyphen-minus.

  @param source : String representation of a number.
  @param larger : nil/false = Unicode -> ASCII.

  @return String with one Unicode minus replaced by ASCII hyphen-minus.
]]
FormatNum.minus = function ( source, larger )
  local r = mw.ustring.char( 8722 );
  if larger then
    r = source:gsub( "-", r, 1 );
  else
    r = mw.ustring.gsub( source, r, "-", 1 );
  end
  -- gsub has two results.
  return r;
end -- FormatNum.minus()--[[
  HTML padding of number strings.

  @param number : string with floating point or integer number
  @param meet : Positive figures require padding behind decimal mark,
      negative values ensure at least that absolute value
      of characters before decimal mark.
      Defaults to 'none' or 0.
  @param stop : string with decimal mark; if false: number is integer.

  @return String of the formatted number.
]]
FormatNum.padding = function ( number, meet, stop )
  local r = number;
  if type( number ) == "string"  and
    type( meet ) == "number"  and
    ( not stop  or
     ( type( stop ) == "string" and
      stop:match( "^%p$" ) ) ) then
    local m = math.floor( meet );
    if m ~= 0 then
      local i, s;
      r = mw.text.trim( r );
      if stop then
        i = r:find( stop, 1, true );
        s = "";
      else
        i = mw.ustring.len( r );
        s = ".";
      end
      if i then
        local left = ( m < 0 );
        local n  = m + i;
        if left then
          n = 1 - n;
        else
          n = n - mw.ustring.len( r );
        end
        if n > 0 then
          s = string.format( PADDING_SPAN,
                    s,
                    string.rep( "0", n ) );
          if left then
            r = s .. r;
          else
            r = r .. s;
          end
        end
      end
    end
  end
  return r;
end -- FormatNum.padding()--[[
  Convert string of roman digits into number.
  @param roman : string with roman number, case-insensitive,
          and possibly trailing suffix.
  @param suffix : nil, or string with pattern for permitted suffix.
  @return
    1. Read number, or false if error.
    2. nil, or string with detected trailing suffix.
]]
FormatNum.roman2number = function ( roman, suffix )
  local d = mw.text.split( roman, "" );
  local n = #d;
  local r = 0;
  local r2 = false;
  local k;
  for i = 1, n do
    k = ROMAN_DIGITS[ d[ i ]:upper() ];
    if k then
      d[ i ] = k;
    else
      r2 = table.concat( d, "", i );
      if suffix  and  mw.ustring.match( r2, "^" .. suffix ) then
        n = i - 1;
      else
        r = false;
      end
      break;  -- for i
    end
  end  -- for i
  if r then
    local j = 0;
    local l = true;
    for i = n, 1, -1 do
      k = d[ i ];
      if k > j then
        r = r + k;
        l = true;
      elseif k < j then
        r = r - k;
        l = false;
      elseif l then
        r = r + k;
      else
        r = r - k;
      end
      j = k;
    end  -- for i
  end
  return r, r2;
end -- FormatNum.roman2number()--[[
  Rounding numbers.

  @param number : string with unformatted floating point or integer number, or number.
  @param precision : number of significant fractional part digits.
      If precision is negative, the integer part is rounded as well.
  @param method : number defining the rounding method to use.
      Currently are supported only
       0 for 'IEEE 754' rounding (default) and
       1 for 'round half away from zero'.
      If another number is supplied, the result is undefined.
  @param lone : boolean or nil; omit decimal separator
      on floating point numbers without triling digits.

  @return String of the rounded number as returned by Lua function string.format().
]]
FormatNum.round = function ( source, precision, method, lone )
  local n = math.floor( precision );
  local r;
  if n then
    local stitch = type( source );
    local lower;
    if stitch == "string" then
      r = mw.text.trim( source );
      if r == "" then
        r = false;
      elseif n > 0 then
        local s = r:match( "^-?%d+%.(%d+)$" );
        if not s or #s < n then
          n = false;
        end
      else
        lower = r:find( ".", 1, true ) and not lone;
      end
      if r and n then
        r = tonumber( r );
      end
    elseif stitch == "number" then
      r = source;
    end
    if r and n then
      local m;
      if type( method ) == "number" then
        m = math.floor( method );
      else
        m = DEFAULT_METHOD;
      end
      r = numberToString( r, n, m );
      if lower then
        r = r .. ".";
      end
    end
  end
  return r or source;
end -- FormatNum.round()--[[
  Retrieve versioning and check for compliance.

  @param assert : string with with required version, or false.

  @return String with appropriate version, or false.
]]
FormatNum.failsafe = function ( assert )
  local since = assert;
  local r;
  if since == "wikidata" then
    local item = FormatNum.item;
    since = false;
    if type( item ) == "number" and item > 0 then
      local entity = mw.wikibase.getEntity( string.format( "Q%d",
                                 item ) );
      if type( entity ) == "table" then
        local vsn = entity:formatPropertyValues( "P348" );
        if type( vsn ) == "table" and
          type( vsn.value) == "string" and
          vsn.value ~= "" then
          r = vsn.value;
        end
      end
    end
  end
  if not r then
    if not since or since <= FormatNum.serial then
      r = FormatNum.serial;
    else
      r = false;
    end
  end
  return r;
end -- FormatNum.failsafe()local p = { };

p.format = function ( frame )
  -- @param 1 : unformatted (but maybe rounded) floating point or integer number.
  -- @param 2 : Formatting option. Currently there are supported:
  --         "at", "comma", "de", "dewiki", "de_currency", "ch",
  --         "ch_currency", "en", "iso31_0", "iso31_0_point" and "pc".
  local source = frame.args[ 1 ];
  local spec  = frame.args[ 2 ];
  if spec then
    spec = mw.text.trim( spec );
    if spec == "" then
      spec = false;
    end
  end
  return FormatNum.format( source, spec ) or "";
end -- .format()p.minus = function ( frame )
  -- @param 1 : number, with possible Unicode minus or vice versa.
  -- @param 2 : boolean, turning ASCII hyphen into Unicode minus.
  local larger = frame.args[ 2 ];
  if larger then
    larger = mw.text.trim( larger );
    if larger == "" or larger == "0" then
      larger = false;
    end
  end
  return FormatNum.minus( frame.args[ 1 ], larger );
end -- .minus()p.padding = function ( frame )
  -- @param 1 : number to be padded
  -- @param 2 : number of trailing or leading figures for alignment
  -- @param 3 : string with decimal mark
  local r  = frame.args[ 1 ];
  local meet = tonumber( frame.args[ 2 ] );
  local stop = frame.args[ 3 ];
  if r and meet and stop then
    stop = mw.text.trim( stop );
    r = FormatNum.padding( r, meet, stop );
  else
    r = r or "";
  end
  return r;
end -- .padding()p.roman = function ( frame )
  -- @param 1 : an Integer less than 1 000 000
  -- @param 2 : formatting code: 'over' for overline style, 'apo' for apostrophus, anyy other for 'M' only up to 9999
  local para1 = frame.args[1] or 0 ;
  local para2 = frame.args[2] or '';
	return FormatNum.getromanstring(para1,para2) or "";
endp.roman2number = function ( frame )
  -- @param 1 : roman number, possibly with trailing suffix
  -- @param 2 : pattern for permitted suffix, or not
  local r = frame.args[ 1 ];
  if r then
    local suffix = frame.args[ 2 ];
    r = mw.text.trim( r );
    if #r > 0 then
      if suffix then
        suffix = mw.text.trim( suffix );
        if #suffix == 0 then
          suffix = false;
        end
      end
      r = FormatNum.roman2number( r, suffix )
    end
  end
  return r or "";
end -- .roman2number()p.round = function ( frame )
  -- @param 1 : unformatted floating point or integer number.
  -- @param 2 : precision; number of significant fractional part digits.
  --      If precision is negative, the integer part is rounded as well.
  -- @param method : number defining the rounding method to be used.
  --         Currently are supported only
  --          0 for 'IEEE 754' rounding (default) and
  --          1 for 'round half away from zero'.
  --         If another number is supplied, the result is undefined.
  -- @param format : trigger formatting, if set to a formatting option.
  -- @param padding : trigger formatting and padding, if set to a number.
  local r     = frame.args[ 1 ];
  local precision = tonumber( frame.args[ 2 ] );
  if r and precision then
    local suitable = frame.args.format;
    local meet   = tonumber( frame.args.padding );
    local method  = tonumber( frame.args.method );
    local int   = frame.args[ 2 ]:find( "-0", 1, true );
    r = FormatNum.round( r, precision, method, int );
    if suitable then
      suitable = mw.text.trim( suitable );
      if #suitable == 0 then
        suitable = false;
      end
    end
    if suitable or meet then
      r = FormatNum.format( r, suitable, meet );
    end
  else
    r = r or "";
  end
  return r;
end -- .round()p.failsafe = function ( frame )
  -- Retrieve versioning and check for compliance.
  -- @param 1 : string with with required version, or empty.
  -- @return String with appropriate version, or false.
  local s = type( frame );
  local since;
  if s == "table" then
    since = frame.args[ 1 ];
  elseif s == "string" then
    since = frame;
  end
  if since then
    since = mw.text.trim( since );
    if #since == 0 then
      since = false;
    end
  end
  return FormatNum.failsafe( since ) or "";
end-- Export access for Lua modules
p.FormatNum = function ()
  return FormatNum;
end -- .FormatNum()

return p;