აზერბაიჯანის ეკონომიკური რეფორმების ანალიზისა და კომუნიკაციის ცენტრი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ეკონომიკური რეფორმების ანალიზისა და კომუნიკაციის ცენტრი
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
ეკონომიკური რეფორმების ანალიზისა და კომუნიკაციის ცენტრი
უწყების შესახებ
შეიქმნა 2 მაისი, 2016
უწყების ხელმძღვანელი ვუსალ გასიმლი, სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი
საიტი
ereforms.org

ეკონომიკური რეფორმების ანალიზისა და კომუნიკაციის ცენტრი (აზერ. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi) არის იურიდიული პირი, რომელიც სთავაზობს წინადადებებს ეკონომიკური რეფორმების მისაღწევად, ანალიტიკური მონაცემების ანალიზით, რომელიც შეძენილია მაკრო და მიკროეკონომიკური დონის კვლევების საფუძველზე. ცენტრი უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. ის მდებარეობს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში[1]. ვუსალ გასიმლი არის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი 2016 წლის 2 მაისიდან.[2][3][4][5]

ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ეკონომიკური რეფორმებისა და კომუნიკაციის ანალიზის ცენტრი შეიქმნა 2016 წლის 20 აპრილის 879 პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად.[6][7]

ცენტრის საკანონმდებლო ბაზა არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ხელმოწერილი საერთაშორისო ხელშეკრულებები, კანონი ”საჯარო იურიდიული პირების შესახებ”, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბრძანებები, აზერბაიჯანის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებები და ბრძანებები, იურიდიული აქტები, წესდება და ა.შ.[8]

ცენტრის საქმიანობას ზედამხედველობას უწევს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი[8].

ცენტრის მოვალეობები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • აზერბაიჯანის სტრატეგიის გაანალიზება მისი ეკონომიკური განვითარების საფუძველზე, მისი ეფექტური გამოყენების უზრუნველსაყოფად;
 • ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის დეტალების გაცნობა და მოსალოდნელი ეკონომიკური რყევების ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინება;
 • რეფორმების გატარება, სხვადასხვა ორგანიზაციის (მათ შორის ადგილობრივი და საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციების ჩათვლით) მიერ განხორციელებული პროექტებისა მიზნით ეკონომიკის სხვადასხვა ნაწილში;
 • საერთაშორისო დონეზე დადასტურებული მსგავსი პრაქტიკის კვლევა ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერების, ინვესტორების (ადგილობრივი და უცხოური) მოზიდვის, ნავთობისადმი დამოკიდებულების შემცირების, და ხელსაყრელი ინვესტიციის გარემოს შექმნა;
 • ეკონომიკური რეფორმების შედეგების დაგროვება და საჯარო და კერძო სექტორებს შორის ურთიერთნდობის განვითარების ტენდენცია;
 • მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და საჯაროობა უკვე განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შესახებ, ეკონომიკისა და ინვესტიციების გარემოს შესახებ მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩამოთვლა;
 • კვლევებისა და ანალიზის შედეგების წარდგენა სხვადასხვა სამთავრობო ხელისუფლებას;
 • საზოგადოებრივი და კომერციული საიდუმლოებების დაცვა, კონფიდენციალურობის რეჟიმის ჩათვლით;
 • საერთაშორისო კავშირების დამყარება და ამ კავშირების საფუძველზე თანამშრომლობა;
 • რიგითი მოქალაქეების ინფორმირება მისი საქმიანობის შესახებ, ვებგვერდის შექმნა და მუდმივად განახლება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კანონის შესაბამისად[8].

ცენტრის უფლებები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • მონაწილეობს სამართლებრივი აქტების შემუშავების პროცესში, რომლებიც ითვალისწინებს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებას;
 • კონფერენციების, შეხვედრების, სიმპოზიუმებისა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;
 • ექსპერტებისა და სპეციალისტების გამოცდილების გამოყენება ხელშეკრულების საფუძველზე მისი მოვალეობების შესრულების დროს;
 • უცხო ქვეყნის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა საქმიანობის განხორციელების მიზნით;
 • კანონითა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბრძანებულებებით განსაზღვრული სხვა უფლებების განხორციელება.

ხელმძღვანელობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ცენტრს ხელმძღვანელობენ სამეთვალყურეო საბჭო და აღმასრულებელი დირექტორი. ცენტრში დამფუძნებლის უფლებამოსილება ეკისრება აზერბაიჯანის პრეზიდენტს და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს. პრეზიდენტი ამტკიცებს წესდებას და ფინანსურ ანგარიშგებას, ადგენს ფონდს და ახდენს ცენტრის რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციას. მინისტრთა კაბინეტი აფუძნებს ეკონომიკურ საზოგადოებებს, აგრეთვე ამტკიცებს დეპარტამენტების, ფილიალებისა და წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების დანიშვნასა და თანამდებობიდან გათავისუფლებას.[6]

2016 წლის 2 მაისის ეკონომიკური რეფორმებისა და კომუნიკაციების ანალიზის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ, ვუსალ გასიმლი დაინიშნა ეკონომიკური რეფორმების ანალიზისა და კომუნიკაციის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორად. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის შესახებ; იგი ასრულებს საბჭოს დადგენილებებს და ზედამხედველობას უწევს სხვა შინაგან საკითხებს წესების საფუძველზე.[6][9]

სამეთვალყურეო საბჭო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

2016 წლის 20 აპრილის #879 დადგენილების შესაბამისად, ცენტრის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 3 ადამიანისგან. გამგეობას და საბჭოს სხვა წევრებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი. ნათიგ ამიროვი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწე ეკონომიკური რეფორმებისთვის, არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.[10]

ინამ კარიმოვი და ვუსალ ჰუსეინოვი არიან საბჭოს წევრები. [5][11][12]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]